Expoziția „Ion I.C. Brătianu – 156 de ani de la naștere“, la Biblioteca Academiei Române

0
281

Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Româ­ne ver­ni­sea­ză joi, 22 octom­brie 2020, ora 12, expo­zi­ția „Ion I.C. Bră­ti­a­nu – 156 de ani de la naș­te­re“. Eve­ni­men­tul va avea loc în Sala de expo­zi­ții „Theo­dor Pal­la­dy“, din Calea Vic­to­ri­ei 125. Vor lua cuvân­tul acad. Ioan-Aurel Pop, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, acad. Răzvan Theo­do­res­cu, vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne, și prof. ing. Nico­lae Noica, direc­tor gene­ral al Bibli­o­te­cii Aca­de­mi­ei Româ­ne.

Expo­zi­ția dedi­ca­tă cele­bru­lui om poli­tic și prim-minis­tru, care a jucat un rol fun­damen­tal în rea­li­za­rea Marii Uni­rii de la 1918 și în dezvol­ta­rea Româ­ni­ei moder­ne, reu­neș­te manu­scri­se, pie­se de arhi­vă și cores­pon­den­ță, foi volan­te, pre­cum și un bogat mate­ri­al foto­gra­fic din colec­ți­i­le Bibli­o­te­cii Aca­de­mi­ei Româ­ne și Muze­u­lui Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne.

Între pie­se­le expu­se se numă­ră cores­pon­den­ță per­so­na­lă adre­sa­tă tată­lui și mamei în peri­oa­da stu­di­i­lor la Paris, cores­pon­den­ță diplo­ma­ti­că adre­sa­tă Rege­lui Fer­di­nand și unor oameni poli­tici, memo­rii ale Regi­nei Maria, ale libe­ra­lu­lui I.G. Duca, ale mamei sale, Pia Bră­ti­a­nu, și ale suro­rii sale, Sabi­na, mări­ta­tă Can­ta­cu­zi­no.

O aten­ție spe­cia­lă este acor­da­tă docu­men­te­lor de arhi­vă care reflec­tă ati­tu­di­nea și pozi­ția poli­ti­cia­nu­lui român în cadrul Con­fe­rin­ței de Pace de la Paris din 1919, cum sunt Pro­gra­mul Con­fe­rin­ței, cu sem­nă­tu­ri­le auto­gra­fe ale tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor sau Note­le lua­te de Ion Pil­lat la audi­e­rea lui Ion I.C. Bră­ti­a­nu în Comi­sia Afa­ce­ri­lor Româ­nești, pre­zi­da­tă de André Tar­di­eu, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui fran­cez, cu pri­vi­re la reven­di­că­ri­le româ­nești de la Con­fe­rin­ța de Pace.

Ion (Ionel) I. C. Bră­ti­a­nu (1864–1927), lider al Par­ti­du­lui Națio­nal Libe­ral vre­me de aproa­pe două dece­nii, a fost o per­so­na­li­ta­te mar­can­tă a poli­ti­cii româ­nești a seco­lu­lui XX. Con­tri­bu­ția sa a fost defi­ni­to­rie în adop­ta­rea unor direc­ții de acțiu­ne care au vizat: peri­oa­da neu­tra­li­tă­ții și intra­rea Româ­ni­ei în răz­boi ală­tu­ri de Antan­tă, desă­vâr­și­rea sta­tu­lui națio­nal român, refor­me­le agra­ră și elec­to­ra­lă, redac­ta­rea con­sti­tu­ți­ei, afir­ma­rea Româ­ni­ei pe plan inter­națio­nal.

Oda­tă cu ale­ge­rea sa ca mem­bru de onoa­re al Aca­de­mi­ei Româ­ne, în anul 1923, Bră­ti­a­nu decla­ra: „Am învă­țat să pre­țu­iesc Aca­de­mia ca cel mai îna­lt insti­tut de cul­tu­ră națio­na­lă și cel mai de sea­mă organ al uni­tă­ții nea­mu­lui“.

Expo­zi­ția va fi des­chi­să în peri­oa­da 22–30 octom­brie 2020 și poa­tă fi vizi­ta­tă în inter­va­lul orar 10–14, cu pro­gra­ma­re la adre­sa: [email protected], cu cel puțin o zi îna­in­te.

Ver­ni­sa­jul se va des­fă­șu­ra cu res­pec­ta­rea tutu­ror nor­me­lor de pro­tec­ție anti Covid-19 în vigoa­re, în sală putând fi pre­zen­te maxi­mum 20 de per­soa­ne.


Man­ga­lia News, 22.10.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply