Exim Bank SUA va finanța cu $8 miliarde construcția a două reactoare la centrala de la Cernavodă

0
184

1. Amba­sa­do­rul Sta­te­lor Uni­te la Bucu­rești a anun­țat că Româ­nia și SUA vor sem­na azi un acord inter­gu­ver­na­men­tal de coo­pe­ra­re pen­tru reteh­no­lo­gi­za­rea unui reac­tor și con­stru­i­rea altor două la cen­tra­la nuclea­ră de la Cer­na­vo­dă. Pro­iec­tul are o valoa­re de $8 mili­ar­de și ce bene­fi­cia de finan­ța­re din par­tea Agen­ți­ei de cre­dit de export a sta­tu­lui ame­ri­can, Exim Bank. (Profit.ro)

2. Guver­nul a dis­cu­tat, în pri­mă lec­tu­ră, un pro­iect de ordo­nanţă de urgenţă care pre­ve­de că părinţii vor putea bene­fi­cia de zile libe­re în peri­oa­de­le în care copi­ii lor înva­ță onli­ne. Prac­tic, vor putea pri­mi aces­te zile libe­re pen­tru a sta aca­să cu copi­ii. Măsu­ra se apli­ca pe toa­tă peri­oa­da stă­rii de aler­tă. (Hot­news)

3. Minis­trul de Finanţe, Flo­rin Cîţu, a anu­nţat că Guver­nul a dis­cu­tat, în pri­mă lec­tu­ră, ordo­nanţă care pre­ve­de înles­niri la pla­ta pen­tru obli­ga­ţi­i­le buge­ta­re res­tan­te după data decla­ră­rii stă­rii de urgenţă. Alte pre­ve­deri se refe­ră la scu­ti­rea de la pla­ta impo­zi­tu­lui spe­ci­fic pen­tru ope­ra­to­rii din HoRe­Ca până la fina­lul aces­tui an, dar şi la cos­tul tes­te­lor COVID-19, supor­tat acum de anga­ja­tor şi care ar urma să fie supor­tat, indi­rect, de stat. (News.ro)

Una din Cronica de Business: Cele mai mari 700 de companii au generat aproape 45% din cifra de afaceri a tuturor companiilor nefinanciare din România în 2019. (Profit.ro)

4. Dacian Cio­loș, lide­rul PLUS, a decla­rat asea­ră că vede o guver­na­re PNL-USR PLUS după ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re de la înce­pu­tul lunii decem­brie. “Dau cele mai mari șanse unui guvern PNL-USR PLUS după ale­geri”. (G4Media)

5. Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii (OMS) a rapor­tat joi o cre­ş­te­re record a numă­ru­lui cazu­ri­lor de coro­na­vi­rus la nivel mondi­al, cu 338.779 de cazuri în 24 de ore, pe fon­dul cre­ş­te­rii infe­cţi­i­lor în Euro­pa. Pe con­ti­nen­tul nos­tru s‑au rapor­tat 96.996 de cazuri noi, fiind cel mai mare total la nive­lul regiu­nii con­sem­nat până în pre­zent de OMS. (News.ro)

6. Deși pro­cen­tul celor aflați în risc de sără­cie, ca pon­de­re din­tre per­soa­ne­le ocu­pa­te, este în scă­de­re, Româ­nia, cu un pro­cent de 15,7% în 2019, con­ti­nuă să fie pe pri­mul lor în UE. Media Uniu­nii este de 8,9%. (Profit.ro)

7. Dece­se­le cau­za­te de Covid-19 au fost de trei ori mai nume­roa­se decât cele cau­za­te de gri­pă și pne­u­no­mie, în Anglia și Țara Gali­lor, de la înce­pu­tul anu­lui. Între ianu­a­rie și august s‑au înre­gis­trat 48.168 de dece­se la per­soa­ne bol­na­ve de Covid-19, 13.600 la cei cu pne­u­mo­nie și doar 394 la cei afec­tați de gri­pă. (BBC)

8. Dura­ta anti­cor­pi­lor gene­rați de bol­na­vii de COVID-19 pare să fie de cel puțin trei luni de la apa­ri­ția simp­to­me­lor, fiind peri­oa­da în care anti­cor­pii au fost detec­tați în sân­ge și sali­va în cadrul a două stu­dii publi­ca­te joi de revis­tă Scien­ce. (Zia­re)

9. Cei mai bogați 50 de ame­ri­cani dețin o ave­re esti­ma­tă cu echi­va­len­tul celei pe care o are, însu­ma­tă, jumă­ta­tea săra­că a popu­la­ți­ei SUA, adi­că 165 mili­oa­ne cetă­țeni. (Blo­om­berg)

10. Româ­nia a fost învin­să asea­ră, la Rey­k­ja­vik, cu sco­rul de 2–1, de Islan­da, în semi­fi­na­le­le play-off-ului de cali­fi­ca­re la tur­ne­ul final al Cam­pi­o­na­tu­lui Euro­pean de fotbal, din 2021. Tri­co­lo­rii nu vor par­ti­ci­pa la tur­ne­ul la care şi Bucu­reş­ti­ul găz­du­ieş­te meciuri. Alte știri din sport în Cro­ni­ca Spor­ti­vă.

Foto­gra­fia dimi­ne­ții – Copi­ii din Taez, Yemen, au înce­put școa­la:


Man­ga­lia News, 09.10.2020. (sur­sa: cronica.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply