Elevii constănțeni au propria lor sesiune științifică: PONTICA JUNIOR! [Galerie FOTO]

0
235

Elevii constănțeni au propria lor sesiune științifică: PONTICA JUNIOR!

Până în ziua de 6 noiem­brie a.c., Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța des­fă­șoa­ră pro­iec­tul PONTICA JUNIOR, co-finan­țat de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal. La sfâr­și­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, pri­me­le gru­pe de elevi au ajuns la ceta­tea Capi­da­va, par­ti­ci­pând la toa­te acti­vi­tă­ți­le spe­ci­fi­ca­te în pro­iect.

Anul aces­ta, M.I.N.A.C. a orga­ni­zat a 53‑a edi­ție a Sesiu­nii Ști­in­ți­fi­ce Inter­națio­na­le Pon­ti­ca, o sesiu­ne ști­in­ți­fi­că recu­nos­cu­tă pe plan națio­nal și inter­națio­nal, la care par­ti­ci­pă oameni de ști­in­ță din țară și de pes­te hota­re. Și, pen­tru a pro­mo­va isto­ria Dobro­gei și patri­mo­ni­ul arhe­o­lo­gic și isto­ric al jude­țu­lui Con­stan­ța, inclu­siv nece­si­ta­tea pro­te­jă­rii aces­tu­ia și în rân­dul ele­vi­lor, instu­ti­ția muze­a­lă a ini­țiat pro­iec­tul inti­tu­lat PONTICA JUNIOR.

În cadrul aces­tu­ia, ele­vii vizi­tea­ză Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, cetă­ți­le anti­ce His­tria, Capi­da­va și Adam­cli­si și par­ti­ci­pă la ate­li­e­re de meș­te­șu­guri anti­ce, unde învă­ță să con­fec­țio­ne­ze: vase de lut, amu­le­te, biju­te­rii, cure­le, zale etc. De ase­me­nea, ei iau par­te la acti­vi­tăți de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că ale lup­te­lor din anii 101 – 102 și 105 ‑106, din­tre daci și romani.

Zona Dobro­gei deți­ne un vast patri­mo­niu isto­ric și cul­tu­ral, obiec­ti­ve turis­ti­ce spec­ta­cu­loa­se, comori asu­pra căro­ra vom atra­ge aten­ția pen­tru mai mul­te gene­ra­ții de elevi.

Ceta­tea Tro­pha­e­um Tra­iani a fost ridi­ca­tă în urma vic­to­ri­ei lui Tra­ian, în con­frun­ta­rea cu Dece­bal, la o impor­tan­tă răs­cru­ce de dru­muri ce mer­geau de la Dună­re până la Marea Nea­gră. Pe locul fos­tei așe­zari geto-daci­ce, împă­ra­tul Tra­ian a înfi­in­țat o sta­țiu­ne mili­ta­ră, lân­gă care a luat naș­te­re o așe­za­re rura­lă. Monu­men­tul Tro­pha­e­um Tra­iani este par­te a unui com­plex con­stru­it în amin­ti­rea osta­și­lor căzuți în bătă­lia de la 101–102. Așe­za­rea Tro­pa­e­um Tra­iani este con­si­de­ra­tă a fi cea mai mare așe­za­re civi­lă roma­nă de pe teri­to­ri­ul Dobro­gei.

Ceta­tea His­tria este cel mai vechi oraș de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, înte­me­iat de către colo­niș­tii greci veniți din Mil­let, la mij­lo­cul seco­lu­lui al VII-lea. Săpă­tu­ri­le arhe­o­lo­gi­ce înce­pu­te încă din 1914 au scos la ive­a­lă, pe lân­gă zidu­ri­le de incin­tă, o serie de monu­men­te remar­ca­bi­le datând din dife­ri­te peri­oa­de din exis­ten­ța cetă­ții, ofe­rind, ast­fel, un bogat mate­ri­al arhe­o­lo­gic, cea mai mare par­te fiind expus în muze­ul cetă­ții, ce va fi vizi­tat de ele­vii par­ti­ci­panți la pro­iec­tul PONTICA JUNIOR.

Ceta­tea Capi­da­va a fost con­stru­i­tă pe malul drept al Dună­rii, for­ti­fi­ca­ția fiind recent res­ta­u­ra­tă. Ceta­tea a ocu­pat un loc impor­tant în sis­te­mul defen­siv roman, făcând par­te din seria de cas­tre și for­ti­fi­ca­ții ridi­ca­te în tim­pul împă­ra­tu­lui Tra­ian, la înce­pu­tul seco­lu­lui al II-lea, în cadrul măsu­ri­lor de orga­ni­za­re a Lime­su­lui dună­rean.

În cadrul pro­iec­tu­lui se va orga­ni­za săp­tămâ­na vii­toa­re și o sesiu­ne on-line de ese­uri cu teme isto­ri­ce, sesiu­ne inti­tu­la­tă PONTICA JUNIOR. Ese­u­ri­le întoc­mi­te de elevi vor fi inspi­ra­te de vizi­te­le între­prin­se la muzeu și cetă­ți­le anti­ce și de par­ti­ci­pa­rea la ate­li­e­re­le meș­te­șu­gă­rești.

Pen­tru ca isto­ria și patri­mo­ni­ul cul­tu­ral antic să devi­nă mai atrac­ti­ve pen­tru elevi, pro­iec­tul inclu­de și publi­ca­rea unei cărți cu poves­tiri și legen­de anti­ce, un volum sem­nat de drd. Cris­ti­an Cea­le­ra, anga­jat al Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța. Volu­mul a fost dise­mi­nat ele­vi­lor care au fost pre­zenți la Capi­da­va și va fi dise­mi­nat și ele­vi­lor care vor mer­ge, la sfâr­și­tul aces­tei săp­tămâni, la His­tria și Adam­cli­si.

Prin pale­ta de acti­vi­tăți pre­co­ni­za­te și gru­pu­ri­le-țin­tă viza­te, PONTICA JUNIOR doreș­te să ofe­re o nouă abor­da­re asu­pra tema­ti­ci­lor pro­mo­vă­rii și pro­te­jă­rii patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral la nive­lul popu­la­ți­ei șco­la­re. Se doreș­te con­ști­en­ti­za­rea – la nive­lul ele­vi­lor din muni­ci­pi­ul și jude­țul Con­stan­ța, având în vede­re poten­ți­a­lul turis­tic al zonei – exis­ten­ței unui patri­mo­niu cul­tu­ral deo­se­bit de valo­ros aflat în Dobro­gea, impor­tan­ței aces­tu­ia, nece­si­tă­ții pro­mo­vă­rii la nive­lul aces­tor cate­go­rii de vâr­stă, prin moda­li­tăți și mij­loa­ce spe­ci­fi­ce, pre­cum și a nece­si­tă­ții pro­te­jă­rii aces­tu­ia, pen­tru trans­mi­te­rea către gene­ra­ți­i­le vii­toa­re.

Sub­li­ni­em fap­tul că toa­te acti­vi­tă­ți­le s‑au des­fă­șu­rat și se des­fă­șoa­ră în con­di­ții de maxi­mă sigu­ran­ță sani­ta­ră, în con­for­mi­ta­te cu actu­a­le­le regle­men­tări de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui COVID-19 în cazul acti­vi­tă­ți­lor edu­ca­ti­ve, cul­tu­ra­le și artis­ti­ce, cu res­pec­ta­rea măsu­ri­lor impu­se la nivel națio­nal de Minis­te­rul Cul­tu­rii și Minis­te­rul Sănă­tă­ții pen­tru asi­gu­ra­rea con­di­ți­i­lor de sigu­ran­ță sani­ta­ră a aces­tor acti­vi­tăți în con­tex­tul pan­de­mi­ei de SARS-CoV‑2.

Pro­iec­tul nu repre­zin­tă în mod nece­sar pozi­ția Admi­nis­tra­ți­ei Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal. A.F.C.N. nu este res­pon­sa­bi­lă de con­ți­nu­tul pro­iec­tu­lui sau de modul în care rezul­ta­te­le pro­iec­tu­lui pot fi folo­si­te. Aces­tea sunt în între­gi­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea bene­fi­ci­a­ru­lui finan­ță­rii.


Man­ga­lia News, 28.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply