Documentarul „ÎN CĂUTAREA CASTELULUI DRACULA”, proiecție în premieră mondială la Dracula Film Festival! [VIDEO]

0
201

Stră-stră­ne­po­tul lui Bram Sto­ker, Dacre Sto­ker, împre­u­nă cu o echi­pă din Româ­nia și Repu­bli­ca Mol­do­va, au rea­li­zat docu­men­ta­rul ÎN CĂUTAREA CASTELULUI DRACULA. Acest docu­men­tar se va pro­iec­ta în pre­mie­ră mondi­a­lă, în închi­de­rea Dra­cu­la Film Fes­ti­val, dumi­ni­că, 18 octom­brie, în sea­ra de decer­na­re a pre­mi­i­lor fes­ti­va­lu­lui hor­ror & fan­ta­sy de la Bra­șov.

În anul 2012, cer­ce­tă­to­rul olan­dez Hans de Roos des­co­pe­ră la bibli­o­te­ca muze­u­lui Rosem­ba­ch din Phi­la­del­phia SUA noi docu­men­te din care s‑a inspi­rat Bram Sto­ker în a scrie car­tea Dra­cu­la. Aces­te docu­men­te con­țin coor­do­na­te­le exac­te ale loca­ți­ei cas­te­lu­lui fic­tiv des­cris de Bram Sto­ker, care se află în Masi­vul Căli­mani.

După ce intră în pose­sia aces­tor noi docu­men­te, Dacre Sto­ker, stră-stră­ne­po­tul lui Bram Sto­ker, por­neș­te o cam­pa­nie de cer­ce­ta­re prin lume pe urme­le docu­men­te­lor din care s‑a inspi­rat Bram Sto­ker în a scrie car­tea Dra­cu­la. În ulti­ma fază, Dacre Sto­ker ajun­ge în Româ­nia, unde cu o echi­pă de români mer­ge în Mun­ții Căli­mani să cau­te loca­ția cas­te­lu­lui fic­tiv a lui Dra­cu­la.

Docu­men­ta­rul este o copro­duc­ție româ­no – mol­da­vă — ame­ri­ca­nă (Cas­ta Films Bra­șov, CIO film Chi­și­nău, Dacre Sto­ker) și a fost rea­li­zat de Cor­ne­liu Țepe­luș (regi­zor, pro­du­că­tor), Stas Cio­res­cu (edi­tor, pro­du­că­tor), Radu Oprea (pro­du­că­tor), Liviu Bazar­că „Răze­șul” (pro­du­ca­tor) și Dacre Sto­ker (pro­du­că­tor, sce­na­rist, nara­tor).

Tra­i­ler ”ÎN CĂUTAREA CASTELULUI DRACULA: 

Docu­men­ta­rul ÎN CĂUTAREA CASTELULUI DRACULA va fi pro­iec­tat la Cen­trul Cul­tu­ral Redu­ta din Bra­șov, dumi­ni­că, 18 octom­brie, la Gala de decer­na­re a pre­mi­i­lor Dra­cu­la Film Fes­ti­val 2020.

Dra­cu­la Film Fes­ti­val va avea loc la Bra­șov, la Cen­trul Cul­tu­ral Redu­ta, Cine­ma One și Mag­no­lia Bra­șov, în peri­oa­da 14–18 octom­brie, 2020.

Fes­ti­va­lul are 4 sec­țiuni com­pe­ti­țio­na­le:

- Com­pe­ti­ția de lung­me­traj;

- Com­pe­ti­ția de scurt­me­traj inter­națio­nal;

- Com­pe­ti­ția de scurt­me­traj româ­nesc;

- Com­pe­ti­ția Dra­cu­la Digi­tal.

Juri­ul com­pe­ti­ți­ei de lung­me­tra­je este for­mat din Chris Orgelt (pre­șe­din­te), Auré­lia Men­gin și Dori­an Bogu­ță.

Chris Orgelt (Bel­gia) este pro­gram mana­ger la Brus­sels Inter­na­tio­nal Fan­tas­tic Film Fes­ti­val. Cu un mas­ter în Ști­in­țe­le Comu­ni­că­rii, Chris Orgelt este un vete­ran mem­bru al echi­pei de mana­ge­ment al pres­ti­gi­o­su­lui fes­ti­val de fil­me fan­ta­sy, thri­l­ler și scien­ce-fic­tion de la Bru­xe­l­les, BIFFF, unul din­tre cele mai impor­tan­te eve­ni­men­te de gen din întrea­ga lume, în care a fost coop­tat încă din 1992.

Auré­lia Men­gin (Franţa) este cineas­tă, fon­da­toa­re și direc­toa­re a fes­ti­va­lu­lui Même Pas Peur, The Reu­nion Inter­na­tio­nal Fan­tas­tic Film Fes­ti­val. Auré­lia este o pre­zen­ță con­stan­tă ca rea­li­za­toa­re de scurt și lung­me­tra­je în selec­ția unor fes­ti­va­luri pre­cum cel de la Can­nes, Giro­na, Bogo­ta sau Hous­ton. Fil­mul său For­na­cis, nomi­na­li­zat în 2018 la Dra­cu­la Tro­phy la Dra­cu­la Film Fes­ti­val, a câști­gat ulte­ri­or nu mai puțin de 5 pre­mii impor­tan­te în Euro­pa și ambe­le Ame­rici pen­tru regie, ima­gi­ne, montaj, inter­pre­ta­re și cel mai bun film.

Dori­an Bogu­ță (Româ­nia) este actor și regi­zor. Câști­gă­tor al pre­mi­u­lui Vlă­dutz Tro­phy la Dra­cu­la Film Fes­ti­val în 2014 pen­tru scurt­me­tra­jul său Kazi­mir, Dori­an Bogu­ţă este unul din­tre cei mai popu­lari actori (Două lozuri, Zave­ra, Fran­ces­ca), pro­du­că­tori (Love Buil­ding) și rea­li­za­tori de film români (Urma), nomi­na­li­zat și pre­mi­at în nume­roa­se fes­ti­va­luri (Namur, TIFF, Cot­tbus, Gopo etc). Co-fon­da­tor ală­tu­ri de Ale­xan­dru Papa­do­pol și Dra­goș Bucur a șco­lii actoriedefilm.ro.

Juri­ul com­pe­ti­ți­ei de scurt­me­tra­je (inter­națio­na­le și româ­nești) este for­mat din Sori­na-Adi­na Vaze­li­na,  Paul Mure­șan și Ale­xan­dru Lam­ba.

Sori­na-Adi­na Vaze­li­na (Româ­nia) este o pătri­me desig­ner gra­fic cu ascen­dent în ilus­tra­tor, deți­nă­toa­re de cen­tu­ră kaki în ban­dă dese­na­tă. Rea­li­zea­ză mâzgă­leli pro­fe­si­o­nis­te aproa­pe frec­vent pen­tru Scena9 și Decât o Revis­tă.

Paul Mure­șan (Româ­nia) este un ani­ma­tor obse­dat de ani­ma­ția cla­si­că pe hâr­tie. În pro­iec­te­le sale încear­că să vor­beas­că necen­zu­rat des­pre intros­pec­ție. În 2014, scurt­me­tra­jul său “Pui de somn” a fost desem­nat cel mai bun film româ­nesc la Anim’est și doi ani mai târ­ziu, la ace­lași fes­ti­val, Paul a câști­gat un pre­miu pen­tru ani­ma­ția “Mamă, tată, tre­bu­ie să vă spun ceva”.

Ale­xan­dru Lam­ba (Româ­nia) este scri­i­tor de SF, edi­tor al revis­tei onli­ne „Gala­xia 42” și fost redac­tor șef al revis­tei onli­ne „Gaze­ta SF”. Ca autor, a publi­cat prin­tre alte­le pre­mi­a­te­le roma­ne “Sub stea­ua infra­ro­șie” și “Arhi­tec­ții spe­ran­ței”, pre­cum și volu­mul de pro­ză scur­tă “Sin­gu­ră­ta­tea sin­gu­la­ri­tă­ții”. În 2016 a pri­mit pre­mi­ul de încu­ra­ja­re Chry­sa­lis al Euro­pean Scien­ce Fic­tion Soci­e­ty, ESFS.

Juri­ul com­pe­ti­ți­ei Dra­cu­la Digi­tal este for­mat din Gabriel Bălă­ne­scu (pre­șe­din­te), Ște­fan  Ian­cu și Anghel Damian.

Gabriel Bălă­ne­scu (Româ­nia) este antro­po­log și foto­graf. Gabriel a pără­sit Româ­nia ime­di­at după căde­rea cor­ti­nei de fier. Via­ța sa și calea soci­a­lă s‑au dezvol­tat în Ame­ri­ca de Nord și Euro­pa, după ce a stu­di­at antro­po­lo­gia și socio­lo­gia până la un nivel de doc­to­rat și cu un MBA în mar­ke­ting. Gabriel înva­ță acum abi­li­tă­ți­le de paren­ting care se împle­tesc cu pasiu­nea sa pen­tru foto­gra­fie și un impuls pro­fund pen­tru a evo­lua spi­ri­tu­al. Este mem­bru al juri­u­lui sec­țiu­nii Dra­cu­la Digi­tal din 2018.

Ște­fan  Ian­cu (Româ­nia) este actor. Năs­cut pe 26 decem­brie 1997, Ște­fan a inter­pre­tat roluri în pes­te zece pro­duc­ții româ­nești și stră­i­ne, lung­me­tra­je și fil­me de tele­vi­ziu­ne. A făcut par­te din dis­tri­bu­ția unor fil­me pre­cum Kyra Kyra­li­na  de Dan Piţa, Wal­king with the enemy de Mark Sch­mi­dt și Amin­tiri din epo­ca de aur, pro­iect de Cris­ti­an Mun­giu. A împăr­țit, la vâr­sta de cinci ani, pla­to­ul de fil­ma­re cu Kei­ra Kni­gh­tley şi câți­va ani mai târ­ziu, cu Ste­ven Sea­gal. În 2018, a pri­mit Pre­mi­ul Gopo pen­tru „Tână­ră spe­ran­ță”,  pen­tru rolul din Un pas în urma sera­fi­mi­lor. Joa­că actu­al­men­te în seri­a­lul TV Vlad.

Anghel Damian (Româ­nia) este actor, sce­na­rist și regi­zor. A debu­tat ca actor în scurt­me­tra­je, căro­ra le-au urmat cola­bo­ra­rea din seri­a­lul TV Îngeri pier­duți și lung­me­tra­jul Roxan­ne regi­zat de Vali Hotea, în care a avut un rol secun­dar. A fost dis­tins cu Pre­mi­ul pen­tru Cel mai bun actor de come­die la Gala tea­tra­lă HOP. Din 2014, a înce­put să scrie sce­na­rii de tea­tru și film, pri­ma pro­duc­ție de lung­me­traj după sce­na­ri­ul său fiind ani­ma­ția Călă­to­ria fan­tas­ti­că a Maro­nei, 2019, regia Anca Damian. Din 2017 este actor al Tea­tru­lui de Come­die din Bucu­rești. Pri­mul său scurt­me­traj, Miche­lan­ge­lo, a avut pre­mie­ra în 2018 la TIFF, unde a câști­gat Pre­mi­ul Spe­cial al Juri­u­lui. Celed este cel de-al doi­lea scurt­me­traj regi­zat de el, dis­tins cu Pre­mi­ul Spe­cial al Juri­u­lui la TIFF. Din 2019, Anghel Damian este prin­ci­pa­lul sce­na­rist al seri­a­lu­lui pen­tru tele­vi­ziu­ne Vlad.

Dra­cu­la Film Fes­ti­val este un pro­iect al Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le Fanzin, rea­li­zat cu spri­ji­nul Cen­tru­lui Națio­nal al Cine­ma­to­gra­fi­ei și pre­zen­tat de TV1000.

Spon­sori: Epic Dra­ma, Brai­nia, Zizin Ape Mine­ra­le Natu­ra­le.

Par­te­neri: Cen­trul Cul­tu­ral Redu­ta, Cine­ma One, Mag­no­lia Bra­șov, RATBV, Pro­vi­deo.

Par­te­neri media: Kiss Fm, Zile și Nopți, Cine­map, Bizbrasov.ro

Pro­gra­mul inte­gral Dra­cu­la Film Fes­ti­val este dis­po­ni­bil pe www.draculafilm.ro

Intra­rea este gra­tu­i­tă la toa­te pro­iec­ți­i­le de la Cen­trul Cul­tu­ral Redu­ta și Mag­no­lia Bra­șov. Pen­tru pro­iec­ți­i­le de la Cine­ma One bile­te­le se pot achi­zi­țio­na de pe site-ul www.cinemaone.ro

FB: www.facebook.com/DraculaFilmFestival


Man­ga­lia News, 13.10.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply