Direcția Asistență Socială Mangalia va acorda MĂȘTI DE PROTECȚIE pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza municipiului Mangalia, între 3 și 5 noiembrie 2020

0
195

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia.
 
ANUNȚ IMPORTANT!

Având în vede­re că peri­co­lul infec­ți­ei cu noul Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 nu a dis­pă­rut, sunt nece­sa­re măsuri de pro­tec­ție sani­ta­ră pen­tru popu­la­ție, pri­vind com­ba­te­rea răs­pân­di­rii infec­ți­i­lor cu COVID-19. Ast­fel, con­form Ordo­nan­ței de Urgen­ță nr. 78 din 21 Mai 2020, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIA, prin Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă, vă infor­mea­ză că, înce­pând cu data de 3 Noiem­brie 2020 și până la data de 5 Noiem­brie 2020 inclu­siv, se vor acor­da măști de pro­tec­ție pen­tru fami­li­i­le și per­soa­ne­le defa­vo­ri­za­te de pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, defi­ni­te ca fiind:

Art. 1
a) per­soa­ne­le din fami­li­i­le bene­fi­ci­a­re ale aju­to­ru­lui soci­al acor­dat în baza Legii nr. 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
b) per­soa­ne­le din fami­li­i­le bene­fi­ci­a­re de alo­ca­ție pen­tru sus­ți­ne­rea fami­li­ei acor­da­tă în baza Legii nr. 277/2010 pri­vind alo­ca­ția pen­tru sus­ți­ne­rea fami­li­ei, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
c) pen­sio­na­rii sis­te­mu­lui public de pen­sii ale căror drep­turi sunt de până la 800 lei inclu­siv, repre­zen­tând nive­lul indem­ni­za­ți­ei soci­a­le pen­tru pen­sio­nari pre­vă­zu­te de Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 6/2009 pri­vind insti­tu­i­rea pen­si­ei soci­a­le mini­me garan­ta­te, apro­ba­tă prin Legea nr. 196/2009, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re;
d) per­soa­ne­le înca­dra­te în grad de han­di­cap care rea­li­zea­ză veni­turi exclu­siv din pres­ta­ți­i­le soci­a­le pre­vă­zu­te de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 pri­vind pro­tec­ția și pro­mo­va­rea drep­tu­ri­lor per­soa­ne­lor cu han­di­cap, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Con­form art. 4 alin. (6) “Per­soa­ne­le pre­vă­zu­te la art. 1 bene­fi­ci­a­ză de măști de pro­tec­ție, o sin­gu­ră dată, indi­fe­rent de cate­go­ria de per­soa­ne defa­vo­ri­za­te căre­ia îi apar­țin, la data dis­tri­bu­i­rii aces­to­ra.”

Măș­ti­le de pro­tec­ție se vor acor­da în cadrul cen­tre­lor de dis­tri­bu­i­re a pache­te­lor luna­re cu ali­men­te și anu­me:
-Baza Spor­ti­vă Pes­că­ruș;
-Sala de sport a Șco­lii Gen. Nr. 1 (Car­ti­er Colo­niști);
-Fos­ta Pia­ță Saturn (lân­gă maga­zi­nul Profi).

Pro­gra­mul de dis­tri­bu­i­re, în cele trei zile, va fi de la ora 08.00, la ora 16.00.

Vă mul­țu­mim și vă aștep­tăm!


Man­ga­lia News, 30.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply