De la aproape către departe. Cartografieri vizuale ale spațiului 2 Mai și Vama Veche, la Muzeul Național al Țăranului Român

0
406

Subiec­tul 2 Mai și Vama Veche a fost explo­rat în ulti­mii 20 de ani din mai mul­te per­spec­ti­ve. S‑au scris roma­ne, bio­gra­fii, arti­co­le esti­va­le, poves­tiri dar și cer­ce­tări aca­de­mi­ce: dizer­ta­ții (cu nuan­țe) etno­gra­fi­ce, antro­po­lo­gi­ce, eco­no­mi­ce și isto­ri­ce. Ast­fel, cele două sate nu mai sunt de mult sim­ple așe­ză­ri la malul mării, ele având un carac­ter apar­te în pei­sa­jul lito­ra­lu­lui româ­nesc, mai difi­cil de înca­drat, dar inte­re­sant de cer­ce­tat.

Expo­zi­ția „De la aproa­pe către depar­te. Car­to­gra­fi­eri vizu­a­le ale spa­ți­u­lui 2 Mai și Vama Veche” con­ti­nuă, într-un mediu dife­rit de cel al cer­ce­tă­rii de doc­to­rat a cărui pre­lun­gi­re este, stu­di­ul rea­li­zat de Iuli­a­na Dumi­tru des­pre nara­țiu­ni­le și mito­lo­gi­za­rea aces­tui spa­țiu. Por­nind de la legă­tu­ra afec­ti­vă cu zona, fiind năs­cu­tă și cres­cu­tă la 2 Mai, cura­toa­rea ada­u­gă un strat vizu­al cer­ce­tă­rii nara­ti­ve deja între­prin­se.

Expo­zi­ția pre­zin­tă lucrări de pic­tu­ră, gra­fi­că, sculp­tu­ră, cera­mi­că, foto­gra­fie, rea­li­za­te de artiști din gene­ra­ții dife­ri­te: Geta Bră­tes­cu, Nico­lae Comă­ne­scu, Iri­na Cri­văț, Con­stan­tin Pacea, Ion Pacea, Cris­ti­an Pepi­no, Sil­via Radu, Simo­na Run­can, Vio­rel Simio­ne­scu, Ana­ma­ria Smi­gelschi, Adri­an Maftei, Lucia Maftei, Ale­xan­dru Maftei, Ovi­diu Mar­cu, Con­stan­ța Stra­tu­lat. Vor mai fi pre­zen­ta­te două mate­ri­a­le fil­ma­te, docu­men­ta­rul antro­po­lo­gic al Miru­nei Tîr­că și fil­mul poe­tic al Adei-Maria Ichim. Design-ul expo­zi­țio­nal este rea­li­zat de Alex Axin­te.

Lucră­ri­le sunt rea­li­za­te în peri­oa­da 1960–2015 și repre­zin­tă explo­rări ale spa­ți­u­lui 2 Mai și Vama Veche, loca­li­tăți cunos­cu­te publi­cu­lui larg pen­tru că în peri­oa­da comu­nis­tă erau locu­ri­le pre­fe­ra­te ale boe­mei inte­lec­tu­a­le, locuri alter­na­ti­ve turis­mu­lui de masă și ora­ru­lui fix, ce le-au per­mis celor care veneau să bene­fi­cie­ze de o anu­mi­tă liber­ta­te, pro­pi­ce cre­a­ți­ei artis­ti­ce.

Expo­zi­ția are ca scop schim­ba­rea felu­lui în care ne rapor­tăm la un spa­țiu, cunos­cut doar printr‑o anu­mi­tă pris­mă, ace­ea de des­ti­na­ție în prin­ci­pal pen­tru vacan­țe auto-orga­ni­za­te. Pe lân­gă lucră­ri­le artis­ti­ce și docu­men­ta­re, vor fi inclu­se mate­ri­a­le de arhi­vă, arte­fac­te și obiec­te de uz coti­dian, ce vor încer­ca să ofe­re un por­tret mai amplu al unui spa­țiu care este și unul al locu­i­rii, nu doar al vizi­tă­rii sezo­ni­e­re. Ast­fel, prin vari­e­ta­tea mate­ri­a­le­lor pre­zen­ta­te expo­zi­ția se va înscrie în seria expo­zi­ți­i­lor de cer­ce­ta­re orga­ni­za­te de tranzit.ro/București, care con­tex­tu­a­li­zea­ză lucră­ri­le de artă inte­grân­du-le într-un dis­curs cul­tu­ral și soci­al mai larg.

Obiec­te împru­mu­ta­te de la:
Ale­xan­dra Naum, Didi­ța Rață, Ele­na Dumi­tru, Flo­ren­ti­na Cor­nea, Flo­ri­na Rață, Lenu­ța Dra­go­mir, Lenu­ța San­du, Lili­a­na Ivan, Lili­a­na Tudo­se, Maria Feo­do­rof, Maria Ghel­be­re, Mari­an și Cris­ti­na Rață, Olga Naum, Sai­de Veli­șa, Sil­via Cuba­niț, Itu Con­stan­tin, Toma Nicu­lae, Pes­că­ria 2 Mai (Stă­ni­că Geor­gian), Valen­ti­na Banu, Flo­rin Tudo­so­iu, Valen­tin Matei.

Design gra­fic: Edu­ard Con­stan­tin.
PR: Cris­ti­na Zan­fi­res­cu.
Con­sul­tan­ță cura­to­ri­a­lă: Ralu­ca Voi­nea.
Redac­ta­re tex­te și tra­du­ceri: Dana Andrei.
Tex­te publi­ca­ție: Andre­ea Bere­chet-Ione­scu, Paul Brea­zu, Iuli­a­na Dumi­tru, Ruxan­dra Petrin­ca.

Par­te­neri: Cen­trul de Cer­ce­ta­re în Stu­di­ul Ima­gi­nii (CESI), Gale­ria Ivan.
Pro­iect cul­tu­ral co-finanţat de Admi­nis­tra­ţia Fon­du­lui Cul­tu­ral Naţio­nal.
Pro­iec­tul nu repre­zin­tă în mod nece­sar pozi­ţia Admi­nis­tra­ți­ei Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal. AFCN nu este res­pon­sa­bi­lă de con­ți­nu­tul pro­iec­tu­lui sau de modul în care rezul­ta­te­le pro­iec­tu­lui pot fi folo­si­te. Aces­tea sunt în între­gi­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea bene­fi­ci­a­ru­lui finan­ță­rii.
Par­te­ne­rul prin­ci­pal al tranzit.ro este Fun­da­ția ERSTE.

http://ro.tranzit.org/
https://www.instagram.com/tranzit.ro.bucuresti/


Man­ga­lia News, 14.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply