Cristian China-Birta: 13 lecții de aur pe care le-am învățat în 13 ani de blogging

0
151

Astăzi, 2 octom­brie 2020, blo­gul meu împli­neș­te 13 ani. Uau, cum a tre­cut vre­mea… În fine, hai să nu îmi dau sin­gur motiv să mă arunc în gălea­ta cu melan­co­lie, căci #DeLa­O­Vâr­stă gălea­ta asta îmi pare pis­ci­nă, cu atâ­ta com­pe­ten­ță și aplomb sar în ea :))

Am zis că la ceas ani­ver­sar de mare anga­ja­ment să fac și un cuve­ni­tul pomel­nic. Ăla cla­sic, gen oglin­dă: 13 ani – 13 lec­ții. Că nu m‑a dus capul să fiu mai ori­gi­nal, știi cum zic. Mă întreb ce drea­qu o să fac la ani­ver­sa­rea de 25 de ani de blo­gging… Că io 25 de ches­tii nu scriu, o să fiu prea ocu­pat cu petre­ce­rea, măi, hăi hăi! :))

Dar astea 13 lec­ții de aur, dacă tot le scriu, le scriu din suflet. Din sufle­tul omu­lui ajuns la 46 de ani, care știe că cel mai bun, mai fru­mos și mai devre­me aca­să lucru pe care poți să îl faci este să nu cum­va să trea­că o zi din pâr­dal­ni­ca asta de via­ță și să nu ajuți măcar o per­soa­nă. Res­tul sunt, vă jur, deta­lii de par­curs 🙂

Așa că iată aces­te 13 lec­ții de aur. Au fost lec­ții pen­tru mine, așa că sper să fie și pen­tru tine. Lec­ții. De aur.

Dacă crezi că tu ai inven­tat coa­da la pru­nă, o să îți stea sâmburele‑n gât

La un moment dat, dacă ești con­sec­vent și îți vezi de trea­bă cu hăr­ni­cie, suc­ce­sul o să îți bată la ușă. Iar tu o să îi des­chizi, îți dai sea­ma, că doar de aia ai tras la șai­bă în halul ăsta! Doar că, vezi tu, ai gri­jă să nu te crezi cine mi‑s io doar pen­tru că s‑a întâm­plat ca lumea să te bage un pic mai tare în sea­mă. Rămâi om. Nu nego­cia bunul simț pe vre­mel­ni­ce câști­guri. Stai în ban­ca sufle­tu­lui tău, aco­lo ai cei mai faini coleg din lume: tu 🙂

Nu con­fun­da suc­ce­sul cu reu­și­ta

Poți să ai suc­ces și să nu reu­șești. Mă refer la cei pen­tru care reu­și­ta înseam­nă să aibă o via­ță mai fai­nă și mai împli­ni­tă, nu fani mulți și bani mulți în con­turi. Suc­ce­sul îți poa­te adu­ce fai­mă. Ceea ce este brici de beton, desi­gur. Dar dacă fai­ma aia muș­că din acea par­te din sufle­tul tău care se ocu­pă de rela­ți­i­le cu cei­lalți, mai bine las‑o dra­cu­lui. Sau mai pune bot­ni­ță suc­ce­su­lui. Sau pune suc­ce­sul să lucre­ze pen­tru reu­și­tă, nu doar să fie așa de nebun sin­gur pe tar­la. Căci doar pare că te aju­tă, dar nu‑i așa. Sau ceva. Dar ce știu io, desi­gur…

Dacă îți mer­ge bine, nu te opri, acce­le­rea­ză!

Como­di­ta­tea (ca să nu zic lenea…) este mare doam­nă în pris­pa mul­to­ra din­tre noi. Mai ales în cazul celor care nu am stat în puf în tine­re­țe și am reu­șit să avem bani să ne cum­pă­răm câtă bere vrem abia mai înspre bătrâ­ne­țe, așa. Como­di­ta­tea asta este ca o cas­că de aia lipi­tă cu scoci, care îți atâr­nă la buza ure­chii (par­don my Fren­ch) și care îți șop­teș­te (vaca dra­cu­lui…) ”e bine, măh, e de ajuns, stai poto­lit, hai că ai prins cheag, nu mai tra­ge la șai­bă, spar­ge banul acu­ma!”. Nu face gre­șe­a­la asta. Dacă ai prins filo­nul ăla bun, dacă ai prins culoa­rul ăla de vite­ză, dacă simți tu că mai este rost de bine, mergi îna­in­te și acce­le­rea­ză. Căci ori­cum via­ța are ea gri­jă să îți facă pană când are ea chef, așa că pro­fi­tă cât poți să ai vite­ză.

Să porți mode­ra­ția la buto­nie­ră

În ori­ce faci, mode­ra­ția ar tre­bui să fie aco­lea, lân­gă tine. În tine. Să cir­cu­le prin tine. Bine, cu excep­ția momen­te­lor des­pre care ziceam mai sus. Dar alea să fie doar sprint, nu mara­ton. Și și în cazu­ri­le alea mode­ra­ția înseam­nă că, după sprin­tul ăla, o lași moa­le și intri pe recu­pe­ra­re. Ai gri­jă la ce bei. La ce mânânci. Nu bea ca por­cul și nu mân­ca ca vaca. Con­su­mă ori­ce cu mode­ra­ție. Inclu­siv soci­al media. Mai ales soci­al media! Ori­ce lucru pe care nu îl lovești dur cu mode­ra­ția te va lovi el cu lip­sa lui de mode­ra­ție. Și asta, în timp, o să te afec­te­ze. Une­ori teri­bil de grav.

Nu le da bucăți din via­ța ta hate­ri­lor

Greu mi‑a fost să învăț lec­ția asta. Greu mi‑a fost să nu mă las afec­tat de raha­tu­ri­le pe care cei fără de via­ță ade­vă­ra­tă le arun­că asu­pra oame­ni­lor care chiar au via­ță. Dar, totuși, am învă­țat lec­ția asta. Care zice așa: hate­rii exis­tă doar dacă îi bagi în sea­mă. Pum­na­lul fero­ce pen­tru ei este indi­fe­ren­ța ta. Exer­sea­ză să fii indi­fe­rent față de neter­mi­na­ții ăștia. Antre­nea­ză-te să îi ții le dis­tan­ță. Și nebă­ga­rea lor în sea­mă îți va deve­ni la fel de leje­ră pre­cum tra­ge­rea unui pârț suav într‑o poe­ni­ță pio­reas­că.

Citeș­te. În draci!

Citesc în medie 10 cărți pe lună. Lec­tu­ra este pen­tru mine sin­gu­ra moda­li­ta­tă să fiu mai puțin prost în via­ța mea. Eu alta nu știu. Și nici măcar nu știu cum func­țio­nea­ză cu ade­vă­rat faza asta. Dar o simt. Simt cum cuvin­te­le din cărți se așea­ză în mine și devin ceea ce sunt. Simt de mul­te ori că am anu­mi­te păr­ți ale cor­pu­lui for­ma­te din cuvin­te. Da, știu, sună peni­bil faza asta. Dar asta simt, așa am sim­țit că-mi vine să scriu, de ce să te mint fix acum în acest moment de o fes­ti­vi­ta­te deșăn­ța­tă? 😀

Nu te lua prea tare în seri­os

Seri­o­zi­ta­tea este lip­sa oglin­zii inte­ri­oa­re. Eu așa cred. Vor­besc des­pre seri­o­zi­ta­te asu­ma­tă ca stil de via­ță. Des­pre acea ati­tu­di­ne pe care tu o folo­sești ca un fel de mas­că, ca un fel de (ciu­da­tă și per­ver­să de‑a drep­tul…) armă de apă­ra­re împo­tri­va celor­lalți. Când te iei prea tare în seri­os, riști masiv ca cei­lalți să nu te ia deloc în seri­os. Căci cei­lați văd doar pe cine­va care îi res­pin­ge și care nu reu­șesc să comu­ni­ce și să se comu­ni­ce. Lasă seri­o­zi­ta­te să fie acea armă de temut DOAR în momen­te­le în care alegi să o scoți la îna­in­ta­re. În res­tul tim­pu­lui, relax și bucu­ră-te de via­ță. Cu ade­vă­rat, nu cu măști și fără să îți lus­tru­iești per­ma­nent tot felul de arme psi­ho­lo­gi­ce de auto-apă­ra­re.

Citiți nea­pă­rat arti­co­lul inte­gral, pe Blo­gul lui Cris­ti­an Chi­na-Bir­ta.

Mai mul­te des­pre antre­pre­no­rul, con­sul­tan­tul și blo­gge­rul Cris­ti­an Chi­na-Bir­ta, AICI


Man­ga­lia News, 02.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply