CONVOCATOR | Duminică, 1 noiembrie, primarul Radu Cristian va fi învestit pentru următorul mandat și se va constitui noul Consiliu Local Mangalia | Cum sunt atribuite cele 19 mandate de consilieri

0
736

Auto­ri­tă­ți­le loca­le din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, dumi­ni­că, 1 noiem­brie, a.c, ora 17:00, cere­mo­n­ia de depu­ne­re a jurămân­tu­lui și înves­ti­re în func­ție a pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an și a mem­bri­lor nou­lui Con­si­liu Local, în urma rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor loca­le din 27 sep­tem­brie. Man­da­tul pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an a fost vali­dat de către Jude­că­to­ria Man­ga­lia, la data de 15 octom­brie, iar prin Ordi­nul emis de Pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, dumi­ni­că, 1 noiem­brie, edi­lul în func­ție va depu­ne jurămân­tul pen­tru urmă­to­rul man­dat.

Din anul 2012, de când con­ce­tă­țe­nii mei mi-au acor­dat încre­de­re, prin votul lor, prin­ci­pa­la mea pre­o­cu­pa­re a fost ace­ea de a dezvol­ta ora­șul, prin pro­iec­te­le euro­pe­ne și guver­na­men­ta­le, care au con­tri­bu­it la moder­ni­za­rea Man­ga­li­ei și a sta­țiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui. Toa­te inves­ti­ți­i­le la care lucrăm vor avea efec­te pozi­ti­ve pe ter­men mediu și lung, iar cu aceas­tă oca­zie, le mul­țu­mesc, încă o dată, locu­i­to­ri­lor Man­ga­li­ei pen­tru sus­ți­ne­rea pro­iec­te­lor pe care le avem în imple­men­ta­re și îi asi­gur că în urmă­to­rii ani vom atra­ge și mai mulți bani euro­peni și guver­na­men­tali pen­tru creș­te­rea nive­lu­lui de trai în comu­ni­ta­tea noas­tră”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Cu ace­eași oca­zie, va avea loc ședin­ța pri­vind cere­mo­n­ia de con­sti­tu­i­re a nou­lui Con­si­liu Local, vali­dat prin Înche­ie­ri­le Jude­că­to­ri­ei Man­ga­lia din 21, res­pec­tiv 29 octom­brie, anul curent. Con­form rezul­ta­tu­lui ale­ge­ri­lor din 27 sep­tem­brie, cele 19 man­da­te de con­si­li­eri locali au fost atri­bu­i­te ast­fel: 10 pen­tru PNL, 5 pen­tru PSD-ALDE-PNȚCD, 3 pen­tru PER și un man­dat pen­tru PRO Româ­nia.

Con­vo­ca­torȘedin­ța pri­vind cere­mo­n­ia de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­u­lui Local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia:


Man­ga­lia News, 30.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply