COBORÂM LA PRIMA — Întâlnire cu regizorul Tedy Necula și proiecție de film, la Grădina Culturală Callatis [VIDEO]

0
199

Dumi­ni­că, 4 octom­brie, de la ora 16:30, regi­zo­rul Tedy Necu­la vine în gră­di­na noas­tră, pen­tru a dis­cu­ta des­pre fil­mul ”Cobo­râm la pri­ma”.

Fil­mul va rula de la ora 18:00.
_____________
Din 26 octom­brie 2018, fil­mul a intrat în cine­ma­to­gra­fe­le din Româ­nia. Tedy Necu­la a reu­șit să adu­ne în dis­tri­bu­ția fil­mu­lui pes­te 50 de actori, atât tineri, cât și actori con­sa­crați pre­cum Con­stan­tin Coti­ma­nis, Emi­li­an Oprea, Adri­an Pădu­ra­ru și Teo­do­ra Mareș.

Cobo­râm la pri­ma“ este o poves­te inspi­ra­țio­na­lă des­pre natu­ra uma­nă și des­pre com­por­ta­men­tul în situ­a­ții de cri­ză, dar și des­pre cum poți să des­co­peri cu ade­vă­rat pe cine­va dacă ai timp să‑l asculți. Acțiu­nea se petre­ce în dimi­nea­ța de după tra­ge­dia din clu­bul Colec­tiv. Al doi­lea vagon al metro­u­lui rămâ­ne blo­cat îna­in­te de sta­ție, iar împre­ju­ra­rea îi apro­pie pe oameni.

Eve­ni­ment orga­ni­zat de Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis şi Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia.

Pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 2021 în cadrul Pro­gra­mu­lui RO CULTURA.
Mana­ger de pro­iect: Eli­za Cucu.


Man­ga­lia News, 02.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply