COADA-CALULUI, planta oaselor și a durerilor articulare

0
234

Plan­ta coa­da-calu­lui este o minu­ne a natu­rii care întă­reș­te înche­ie­tu­ri­le, sudea­ză oase­le frac­tu­ra­te, ame­li­o­rea­ză până la vin­de­ca­rea dure­ri­le arti­cu­la­re și oste­o­po­ro­za. Cel mai uimi­tor efect al aces­tei plan­te este înce­ti­ni­rea pro­ce­su­lui de îmbă­trâ­ni­re a orga­nis­mu­lui.

Coa­da-calu­lui, o sur­să ine­pu­i­za­bi­lă de tine­re­țe

Con­su­mul zil­nic de coa­da-calu­lui sub for­mă de ceai sau tinc­tu­ră creș­te mobi­li­ta­tea arti­cu­la­ră, redu­ce dure­ri­le de arti­cu­la­ții și simp­to­me­le de oste­o­po­ro­ză, și redă elas­ti­ci­ta­tea țesu­tu­ri­lor. Sili­ci­ul orga­nic, cal­ci­ul și săru­ri­le de mag­ne­ziu și pota­siu regă­si­te în coa­da-calu­lui sunt sub­stan­țe­le acti­ve care fac din aceas­tă plan­tă un mira­col pen­tru per­soa­ne­le care au atins deja o anu­mi­tă vâr­stă. Acești com­puși men­țin oase­le și vase­le de sân­ge puter­ni­ce și sănă­toa­se. Sili­ci­ul este un mine­ral esen­ți­al pen­tru pro­du­ce­rea de cola­gen, o sub­stan­ță care este direct res­pon­sa­bi­lă de sănă­ta­tea țesu­tu­ri­lor mus­cu­la­re și de mobi­li­ta­tea arti­cu­la­ți­i­lor. Stu­di­i­le au ară­tat că un nivel optim de sili­ciu în orga­nism deter­mi­nă men­ți­ne­rea tine­re­ții. Un aport mărit de sili­ciu aju­tă cor­pul să rezis­te mult mai ușor afec­țiu­ni­lor vâr­stei. Acest lucru se poa­te obține con­su­mând ceai de coa­da-calu­lui în fie­ca­re zi, ală­tu­ri de o die­tă pre­pon­de­rent cru­di­vo­ră (legu­me și fruc­te cru­de, semin­țe, nuci).

Stu­di­i­le ști­in­ți­fi­ce au ară­tat că în cazul oase­lor frac­tu­ra­te, plan­ta coa­da-calu­lui aju­tă la suda­rea lor de 2 ori mai repe­de decât în mod nor­mal. Cei care au folo­sit coa­da-calu­lui, se decla­ră foar­te mul­țu­miți de rezul­ta­te. Plan­ta are efec­te ime­di­a­te de înce­ti­ni­re a pro­ce­se­lor de îmbă­trâ­ni­re și de înti­ne­ri­re a arti­cu­la­ți­i­lor. Toți sufe­rin­zii de dureri arti­cu­la­re ar tre­bui să încer­ce acest reme­diu sim­plu și acce­si­bil. Cea­i­ul de coa­da-calu­lui mai are un avan­taj pen­tru hiper­ten­sivi: sca­de ten­siu­nea arte­ria­lă mare.

Pre­ca­u­ții (…)

Citiți arti­co­lul inte­gral pe lataifas.ro


Man­ga­lia News, 12.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply