CNSU: Lista actualizată a statelor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat | Situațiile în care masca de protecție sanitară poate fi îndepărtată

0
274

Comi­te­tul Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță a adop­tat în ședin­ța de luni, 26.10.2020, Hotă­rârea numă­rul 50 pri­vind apro­ba­rea lis­tei țărilor/zonelor de risc epi­de­mi­o­lo­gic pen­tru care se insti­tu­ie măsu­ra caran­ti­nei asu­pra per­soa­ne­lor care sosesc în Româ­nia din aces­tea și cla­ri­fi­ca­rea unor aspec­te refe­ri­toa­re la apli­ca­rea pre­ve­de­ri­lor HG nr. 856 din 14.10.2020 pri­vind pre­lun­gi­rii stă­rii de aler­tă și a măsu­ri­lor nece­sar a fi apli­ca­te pe dura­ta aces­te­ia pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea efec­te­lor pan­de­mi­ei de COVID-19.

Pe lân­gă actu­a­li­za­rea lis­tei cu sta­te­le și zone­le de risc, hotă­rârea cla­ri­fi­că situ­a­ți­i­le în care mas­ca de pro­tec­ție sani­ta­ră poa­te fi înde­păr­ta­tă, res­pec­tiv în spa­țiu des­chis, pen­tru peri­oa­de scur­te de timp și doar dacă per­soa­ne­le sunt în afa­ra zone­lor de tra­fic pie­to­nal și pot res­pec­ta o dis­tan­ță de cel puțin 2 metri față de alte per­soa­ne.

Iată Hotă­rârea numă­rul 50 și lis­ta sta­te­lor și zone­lor cu risc epi­de­mi­o­lo­gic ridi­cat:

Hota­ra­re CNSU nr. 50 din 26.10.2020.

Lis­ta Sta­te cu risc epi­de­mi­o­lo­gic ridicat_26.10.2020 — ane­xă.


Man­ga­lia News, 26.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply