CJSU Constanța: Schimbarea scenariilor de funcționare a unor unități de învățământ din județ și măsuri pentru preîntâmpinarea efectelor Codului Portocaliu de precipitații

0
447

Comu­ni­cat de pre­să Nr. 245 din 08.10.2020:

Măsuri lua­te în Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Con­stan­ța.

Joi, 08 octom­brie a.c., pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Geor­ge-Ser­giu NICULESCU, a con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în sis­tem elec­tro­nic, pen­tru vota­rea hotă­râri­lor nr. 36 și 37 ale CJSU Con­stan­ța. Aces­tea vizea­ză schim­ba­rea sce­na­ri­i­lor de func­țio­na­re a unor uni­tăți de învă­țământ din județ, dar și modul de acțiu­ne apro­bat de auto­ri­tăți pen­tru pre­în­tâm­pi­na­rea efec­te­lor Codu­lui Por­to­ca­liu de vre­me rea, anun­țat pen­tru jude­țul Con­stan­ța.

În ceea ce pri­veș­te sce­na­ri­i­le de func­țio­na­re, au fost făcu­te modi­fi­cări în cazul a 36 de uni­tăți de învă­țământ din județ.

Ast­fel, în 9 uni­tăți de învă­țământ a fost vota­tă, în una­ni­mi­ta­te, tre­ce­rea din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 3 de func­țio­na­re: Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 23 „Con­stan­tin Brân­co­vea­nu” Con­stan­ța până pe 21 octom­brie a.c. (o cla­să a II‑a și o cla­să a VIII‑a, un cadru didac­tic con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Petre Ispi­res­cu” Con­stan­ța până pe 21 octom­brie a.c. (o cla­să I, un elev con­fir­mat), Lice­ul Teh­no­lo­gic „Dra­go­mir Hur­mu­zes­cu” Med­gi­dia până pe 21 octom­brie a.c. (o cla­să a II‑a pos­tli­cea­lă, un elev con­fir­mat), Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 39 „Nico­lae Tonit­za” Con­stan­ța până pe 21 octom­brie a.c. (o cla­să I, un elev con­fir­mat), Școa­la Pos­tli­cea­lă „Hipo­cra­te” Con­stan­ța până pe 21 octom­brie a.c. (cur­sanți – asis­tent medi­cal de far­ma­cie, un cadru didac­tic con­fir­mat), Semi­na­rul Teo­lo­gic Orto­dox „Sf. Cuv. Dio­ni­sie Exi­gu­ul” Con­stan­ța până pe 21 octom­brie a.c. (cla­sa a X‑a, un elev con­fir­mat).

De ase­me­nea, pe fon­dul depă­și­rii ratei cumu­la­te de infec­ta­re în ulti­me­le 14 zile (pes­te 3 cazuri / 1.000 de locu­i­tori), s‑a votat tre­ce­rea din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 3 pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Adri­an Ghen­cea” Săce­le și pen­tru Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Săce­le, până la modi­fi­ca­rea ratei inci­den­ței.

Ace­eași modi­fi­ca­re de sce­na­riu s‑a apli­cat și pen­tru Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal nr. 11 Med­gi­dia, până la pri­mi­rea avi­ze­lor nece­sa­re.

Tot­o­da­tă, în cazul Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 1 din Tuz­la s‑a votat tre­ce­rea din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 3, pen­tru o cla­să a VIII‑a, până pe data de 21 octom­brie a.c., în urma con­fir­mă­rii unui elev. Ace­eași modi­fi­ca­re de sce­na­riu s‑a apli­cat și pen­tru Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal „Piti­cot” Med­gi­dia, până la pri­mi­rea avi­ze­lor nece­sa­re.

Alte 22 de uni­tăți de învă­țământ vor tre­ce din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 2 de func­țio­na­re, ca urma­re a depă­și­rii indi­ce­lui de 1.5 cazuri / 1.000 de locu­i­tori. Aces­tea sunt: Clu­bul Spor­tiv Șco­lar Med­gi­dia, Lice­ul Teo­re­tic „Nico­lae Băl­ces­cu” Med­gi­dia, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Con­stan­tin Brân­cuși” Med­gi­dia, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „I.L.Caragiale” Med­gi­dia, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Lucian Gri­go­res­cu” Med­gi­dia, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Miha­il Sado­vea­nu” Med­gi­dia, Școa­la Gim­na­zi­a­lă  „Mir­cea Dra­go­mi­res­cu” Med­gi­dia, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Spi­ru Haret” Med­gi­dia, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal nr. 7 Med­gi­dia, Școa­la Pri­ma­ră „Iuliu Pro­dan” Valea Daci­lor, Gră­di­ni­ța „Gră­di­ni­ța lui Andrei” Efo­rie Nord, Lice­ul Teo­re­tic „Car­men Syl­va” Efo­rie, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Pre­lun­git „Alba­tros” Efo­rie Sud, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Arsa, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Cotu Văii, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Vâr­top, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Inde­pen­den­ța, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Movi­la Ver­de, Școa­la Pri­ma­ră nr. 2 Movi­la Ver­de, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Olte­ni, Școa­la Pri­ma­ră nr. 3 Olte­ni și Clu­bul Copi­i­lor Med­gi­dia.

În ace­lași timp, s‑a votat tre­ce­rea din sce­na­ri­ul 3, în sce­na­ri­ul 2 pen­tru trei uni­tăți de învă­țământ, ca urma­re a fina­li­ză­rii peri­oa­dei în care a fost apro­bat prin CJSU sce­na­ri­ul 3. Aces­tea sunt: Cole­gi­ul comer­ci­al „Carol I” Con­stan­ța, înce­pând cu data de 8 octom­brie a.c. (o cla­să a XII‑a), Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 29 „Mihai Vitea­zul” Con­stan­ța, înce­pând cu data de 9 octom­brie a.c. (o cla­să a II‑a) și Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Valu lui Tra­ian, înce­pând cu data de 9 octom­brie a.c. (o cla­să a VI‑a).

Tot în ulti­ma ședin­ță a CJSU a fost vota­tă și com­ple­ta­rea Cen­tru­lui Jude­țean de Coor­do­na­re și Con­du­ce­re a Inter­ven­ți­ei (CJCCI) de la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, pe tim­pul acti­vă­rii Codu­lui Por­to­ca­liu de pre­ci­pi­ta­ții, cu repre­zen­tanți ai insti­tu­ți­i­lor din com­po­nen­ța gru­pu­lui de suport teh­nic pen­tru ges­tio­na­rea situ­a­ți­i­lor de urgen­ță, gene­ra­te de inun­da­ții, feno­me­ne hidro­me­te­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se. Ast­fel, au fost incluși repre­zen­tanți ai ABADL și ANIF – Fili­a­la de Îmbu­nă­tă­țiri Fun­ci­a­re Con­stan­ța.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța


Man­ga­lia News, 09.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply