Centrul Cultural Româno-German ”Dumitru Prunariu” va acorda Diplome de Excelenţă pentru recunoaşterea promovării valorilor şi culturii româneşti în străinătate

0
189

Centrul Cultural Româno-German ”Dumitru Prunariu” va acorda Diplome de Excelenţă pentru recunoaşterea promovării valorilor şi culturii româneşti în străinătate.

În urma con­sul­tă­ri­lor recen­te, Cen­trul Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu”, din Nür­n­berg, Ger­ma­nia, a ajuns la con­clu­zia nece­si­tă­ţii recu­noa­ş­te­rii mai apro­fun­da­te a efor­tu­ri­lor şi con­tri­bu­ţi­i­lor celor care pro­mo­vea­ză cul­tu­ra şi valo­ri­le româ­neşti, fie că este vor­ba de româ­nii cu meri­te în dome­niu, fie că este vor­ba de stră­i­nii care se impli­că în aceas­tă cau­ză.

Prin aceas­tă ini­ția­ti­vă se doreş­te acor­da­rea anu­a­lă de diplo­me de exce­lenţă din par­tea Cen­tru­lui pen­tru con­tri­bu­ţia deo­se­bi­tă adu­să de per­soa­ne­le nomi­na­li­za­te la orga­ni­za­rea de acțiuni edu­ca­țio­na­le și cul­tu­ra­le în vede­rea valo­ri­fi­că­rii patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral româ­nesc și pen­tru efor­tul depus în păs­tra­rea iden­ti­tă­ții nea­mu­lui româ­nesc pes­te hota­re­le țării.

 În fie­ca­re an, în luna decem­brie, de săr­bă­toa­rea naţio­na­lă a Româ­ni­ei, Cen­trul va anu­nţa nume­le celor care au fost nomi­na­li­za­ţi pen­tru aceas­tă dis­tin­cţie prin­tr-un comu­ni­cat de pre­să publi­cat pe site şi tri­mis către mass-media. Va rămâ­ne la dis­creţia celor nomi­na­li­za­ţi dacă con­simt ca nume­le lor să fie făcu­te publi­ce. Diplo­me­le vor fi tri­mi­se pe adre­sa de e‑mail sau în for­mat tipă­rit, în fun­cţie de pre­fe­rinţe. De ase­me­nea, pe pagi­na de inter­net a Cen­tru­lui (ccrai.de), va fi cre­a­tă o secţiu­ne care va inclu­de nume­le celor ono­ra­ţi. Mai tre­bu­ie pre­ci­zat că acest pro­iect este unul în dezvol­ta­re şi că nu este exclus ca, în vii­tor, să se orga­ni­ze­ze chiar o fes­ti­vi­ta­te care să îi săr­bă­to­reas­că cum se cuvi­ne pe cei nomi­na­li­za­ţi.

Diplo­me­le de exce­len­ță acor­da­te de Cen­trul Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru Pru­na­riu” vor fi sem­na­te de pre­șe­din­te­le ono­ri­fic, cos­mo­naut dr. ing. DUMITRU-DORIN PRUNARIU şi de preşe­din­te­le fon­da­tor, IONELA VAN REES ZOTA.


Man­ga­lia News, 26.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply