Casa de Cultură din Mangalia | Istoric | Funcții culturale | Oferte

0
300

Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia | Isto­ric | Func­ții cul­tu­ra­le | Ofer­te.

Ope­ră uni­cat a arhi­tec­tu­lui Nico­lae Vlă­des­cu, Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia (1959–1962) este un pro­iect rea­li­zat ini­țial doar pe jumă­ta­te, din lip­să de fon­duri. Imo­bi­lul bru­ta­list, sim­plist ca for­mă, se face remar­cat doar prin coper­ti­na din beton ce mar­chea­ză intra­rea. Ca func­țiu­ne, imo­bi­lul a fost gân­dit atât ca sală de spec­ta­co­le, cât și club esti­val cu cine­ma­to­graf. La nive­lul 1 se mai afla și o sală de lec­tu­ră cu depo­zit pen­tru cărți și trei cer­curi de stu­dio. A înde­pli­nit fun­cţia de Sală de Con­fe­rinţe şi Cine­ma­to­graf, nea­vând spa­ţii spe­cia­li­za­te (sală de dans, săli de repe­ti­ţii, ate­li­e­re pen­tru deco­ruri şi recu­zi­tă). Sala de spec­ta­co­le dis­pu­nea de 450 de locuri și a fost dota­tă cu echi­pa­men­te și insta­la­ții de ilu­mi­nat, ven­ti­la­ție, pro­iec­ții, sono­ri­za­re per­for­man­te pen­tru peri­oa­da res­pec­ti­vă. Inau­gu­ra­rea Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia a avut loc la 10 august 1961.

Mozai­cul ”Gene­ze”, adă­u­gat mai târ­ziu pe fața prin­ci­pa­lă, reu­șeș­te să mai uma­ni­ze­ze imen­sul pere­te rece din beton. A fost rea­li­zat de către Jules Pera­him și Mac Con­stan­ti­ne­scu. Lucra­rea repre­zin­tă ele­men­te­le vieţii: apa, pămân­tul, aerul şi soa­re­le, la care se ada­u­gă sim­bo­lul exis­tenţei uma­ne: copi­lul. Supra­fa­ţa de pes­te 300 mp a mozai­cu­lui făcea din aces­ta cel mai mare mozaic mural din ţări­le soci­a­lis­te ale spa­ţi­u­lui ex sovi­e­tic, fiind com­pu­să din 3.150.000 de pie­se cera­mi­ce colo­ra­te, pătra­te, cu latu­ra 2×2 cm.

Insti­tu­ția de cul­tu­ră dis­pu­ne de o sală de spec­ta­co­le mul­ti­func­țio­na­lă de 300 locuri, cu o supra­fa­ță de 423 mp, care se pre­tea­ză pen­tru des­fă­șu­ra­rea de con­cer­te, pie­se de tea­tru, spec­ta­co­le de tip stand-up, pro­iec­ții cine­ma­to­gra­fi­ce, con­fe­rin­țe, cere­mo­n­ii. Foa­ie­rul Casei de Cul­tu­ră, având o supra­fa­ță de 160 mp și o capa­ci­ta­te de apro­xi­ma­tiv 70 per­soa­ne, este pre­ta­bil pen­tru orga­ni­za­rea de ver­ni­sa­je, târ­guri și lan­sări de car­te, expo­zi­ții, pre­zen­tări, con­fe­rin­țe, momen­te cul­tu­ra­le de mică anver­gu­ră.

Pe lân­gă func­ția cul­tu­ra­lă, clă­di­rea mai găz­du­ieș­te:

-o sală de balet, cu o supra­fa­ță de 60 mp, pre­ta­bi­lă pen­tru orga­ni­za­rea de cur­suri de dans;
-o sală de curs, cu o supra­fa­ță de 30 mp și o capa­ci­ta­te de 25 locuri, potri­vi­tă pen­tru orga­ni­za­rea de micro-con­fe­rin­țe, ședin­țe;
-3 cabi­ne pen­tru actori.

Tari­fe închi­ri­e­re săli, con­form HCL nr. 146/01.07.2019:

Sală curs – 25 lei/oră;
Sală dans – 25 lei/oră;
Foa­ier – acti­vi­tăți cul­tu­ra­le – 25 lei/oră;
Foa­ier – alte acti­vi­tăți – 50 lei/oră;
Sala de spec­ta­col – 300 lei/oră.


Man­ga­lia News, 21.10.2020. (sur­sa: culturasport.ro, Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply