Campanie de reciclare a deșeurilor electrice și electrocasnice, la Mangalia

0
300

Cu oca­zia săr­bă­to­ri­rii Zilei Inter­națio­na­le a Reci­clă­rii Deșe­u­ri­lor Elec­tri­ce, Aso­ci­a­ţia Româ­nă pen­tru Reci­cla­re RoReC, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Man­ga­lia și Ser­vi­ci­ul Local de Colec­ta­re Con­stan­ța, orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 28 sep­tem­brie — 26 octom­brie, o nouă cam­pa­nie de reci­cla­re a deşe­u­ri­lor elec­tri­ce și elec­tro­ca­s­ni­ce.

Orga­ni­za­to­rii ofe­ră cetă­țe­ni­lor ser­vi­cii gra­tu­i­te de colec­ta­re a deşe­u­ri­lor elec­tri­ce, prin ape­la­rea la nume­re­le de tele­fon puse la dis­po­zi­ția aces­to­ra, res­pec­tiv Tel­Ver­de 0800444800, 0720379802 sau prin com­ple­ta­rea for­mu­la­ru­lui de coman­dă dis­po­ni­bil pe site-ul www.colecteaza.ro/contact/.

Ast­fel, cei inte­re­sați pot soli­ci­ta de luni până sâm­bă­tă, între ore­le 9.00 – 17.00, pre­lu­a­rea fără niciun cost de la domi­ci­liu, sediu de fir­mă sau insti­tu­ție, a deșe­u­ri­lor elec­tri­ce, gre­le sau volu­mi­noa­se, care nu depă­șesc 35kg/comandă. Fie­ca­re depo­nent va bene­fi­cia de tiche­te de tom­bo­lă, con­form regu­la­men­tu­lui de pe site.

Tra­ge­rea la sorţi a taloa­ne­lor com­ple­ta­te va avea loc, luni, 26 octom­brie, ore­le 13:00, la sedi­ul Poli­ți­ei Loca­le Man­ga­lia. Pre­mi­i­le ofe­ri­te de orga­ni­za­tori vor fi repre­zen­ta­te de un un cup­tor micro­un­de digi­tal, două aspi­ra­toa­re Bagless, trei blen­de­re și trei cafe­ti­e­re.


Man­ga­lia News, 02.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply