«Călcăm pe planta care tratează cancerul şi nu ştim!». Ce ierburi speciale nu trebuie să ignorăm

0
888

Con­si­de­ra­te de români sim­ple buru­ieni, bune de stâr­pit sau, în cel mai bun caz, de dat la ani­ma­le, o serie de plan­te din flo­ra spon­ta­nă sunt de fapt ade­vă­ra­te mira­co­le.

Dr. ing Cos­tel Vână­to­ru, cer­ce­tă­tor şti­inţi­fic la Sta­ţiu­nea de la Buzău, a expli­cat pen­tru adevarul.ro pro­pri­e­tă­ţi­le aces­tor ier­buri spe­ci­a­le.

Tre­cem zil­nic pe lân­gă foar­te mul­te plan­te, le igno­răm, fără să ştim că ne pot vin­de­ca de boli gra­ve des­pre care acum ştim acum că nu ar avea leac, ori se tra­tea­ză foar­te greu.

Cu sigu­ranţă, noi căl­căm acum pe buru­ia­na care tra­tea­ză can­ce­rul şi nu o ştim. Avem mult de explo­rat, de pătruns în tai­ne­le aces­tor plan­te, pen­tru a le afla bene­fi­ci­i­le. Stu­di­i­le inter­na­ţio­na­le ara­tă că lumea şti­inţi­fi­că a ajuns acum să cunoas­că sub 5% din tai­ne­le plan­te­lor. Prac­tic, aceas­tă resur­să valo­roa­să a Ter­rei nu este pe deplin cunos­cu­tă. Cunoa­ş­tem doar plan­te­le de cul­tu­ră, cele pe care le uti­li­zăm în mod frec­vent, dar sunt mul­te alte plan­te inte­re­san­te care aşteap­tă să fie cunos­cu­te, să fie valo­ri­fi­ca­te”, spu­ne spe­cia­lis­tul.

Exem­plul cel mai rele­vant adus în dis­cu­ţie de cer­ce­tă­to­rul buzo­ian este cel al unei plan­te pe care româ­nii se chi­nu­ie de seco­le să o eli­mi­ne din cul­tu­ri­le agri­co­le. Este vor­ba des­pre Por­tu­la­ca Ole­ra­cea, denu­mi­rea şti­inţi­fi­că a buru­ie­nii cunos­cu­tă popu­lar ca iar­ba porceas­că, iar­ba gra­să, pita por­cu­lui sau gra­şi­ţa. Aceas­tă iar­bă este comes­ti­bi­lă, atât în sta­re proas­pă­tă, cât şi pre­pa­ra­tă, iar în alte ţări (cum ar fi Aus­tra­lia, Gre­cia sau Cipru), este un ali­ment foar­te apre­ciat.

Noi o con­si­de­răm buru­ia­nă şi nu‑i acor­dăm atenţia cuve­ni­tă. Este însă un ali­ment foar­te bun. Poa­te fi uti­li­za­tă în sala­te sau con­ser­va­tă în diver­se for­me. Frun­za este pli­nă, sucu­len­tă, de unde şi denu­mi­rea de Gra­şi­ţă. Sunt mai mul­te vari­e­tă­ţi. Cele din flo­ra spon­ta­nă nu au frun­ze­le mari, sunt de talie mică şi se com­por­tă ca o plan­tă târâ­toa­re. În schimb, soiu­ri­le ame­li­o­ra­te sunt cu frun­za mult mai mare, ovo­idă, sucu­len­tă”, spu­ne cer­ce­tă­to­rul Cos­tel Vână­to­ru des­pre plan­ta care e la con­cu­renţă cu peş­te­le în ceea ce pri­veş­te conţi­nu­tul de Ome­ga 3.

Nu are un gust rău, însă oame­nii sunt reti­cenţi faţă de ea pen­tru că o văd ca o buru­ia­nă şi mai ales că a căpă­tat aceas­tă denu­mi­re popu­la­ră de iar­ba por­cu­lui. Au reţi­ne­re deo­cam­da­tă, dar dacă trec de aceas­tă barie­ră, au curaj să gus­te câte­va frun­ze, îşi dau sea­ma că au în faţă o plan­tă deo­se­bi­tă, cu un gust deo­se­bit”, decla­ră Cos­tel Vână­to­ru.

Con­ti­nu­a­rea, pe click.ro/utile


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply