Bogdan Bola: Spectacol absolut, la malul Mării Negre, în proiectul privind stoparea eroziunii costiere [VIDEO]

0
448

Bogdan Bola: Spectacol absolut, la malul Mării Negre, în proiectul privind stoparea eroziunii costiere.

A fost într-ade­văr spec­ta­cu­los, iar ima­gi­ni­le reflec­tă exact acest lucru! Pri­ma eta­pă a lucră­ri­lor de sto­pa­re a ero­ziu­nii cos­ti­e­re, pe zona Mama­ia — Năvo­dari, s‑au fina­li­zat cu suc­ces și în ter­me­nul sta­bi­lit! Și ce este cu atât mai inte­re­sant abia acum urmea­ză…

Bogdan Bola: Ima­gini spec­ta­cu­loa­se, sur­prin­se la scu­fun­da­rea con­duc­tei care va ali­men­ta țăr­mul lito­ra­lu­lui nos­tru cu mili­oa­ne de tone de nisip. Pri­ma eta­pă a lucră­ri­lor de pe zona Mama­ia — Năvo­dari s‑au fina­li­zat cu brio, în ter­me­ne­le asu­ma­te de #ABADL și de antre­pre­nor. Feli­ci­tări tutu­ror cole­gi­lor mei impli­cați în pro­iect, cât și oame­ni­lor antre­pre­no­ru­lui nos­tru, care și-au dove­dit pro­fe­sio­na­lis­mul, atât pe mare cât și pe uscat.

Con­duc­ta va sta în aștep­ta­re aco­lo până când dra­ga absor­bant refu­lan­tă (una din­tre cele mai moder­ne nave spe­cia­li­za­te din lume), ple­ca­tă deja din por­tul Gla­s­gow, va ajun­ge în Con­stan­ța și se va conec­ta cu ea, por­nind înni­si­pa­rea pro­priu-zisă. Pre­co­ni­zăm ca lucră­ri­le să încea­pă în data de 05 noiem­brie, când vom dema­ra efec­tiv pro­ce­sul de lăr­gi­re a pla­je­lor, chiar și cu o sută de metri.

Aure­li­an Moca­nu: ”Degea­ba ai fost la mare, dacă nu te-ai plim­bat cu… con­duc­ta!” 😉


Man­ga­lia News, 28.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply