BIBLIOTECA LA PUTEREA A TREIASENIORII ŞI BIBLIOTECILE | Expoziţia colectivă anuală de fotografii a ANBPR – ediţia a VI, 2020

0
194

Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă a Bibli­o­te­ca­ri­lor şi Bibli­o­te­ci­lor Publi­ce din Româ­nia (ANBPR) con­ti­nuă seria expo­zi­ţi­i­lor colec­ti­ve tema­ti­ce de foto­gra­fie des­pre acti­vi­tă­ţi­le şi pro­gra­me­le bibli­o­te­ci­lor publi­ce din Româ­nia. Înce­pând de la pri­ma edi­ţie, pilot, din anul 2015, a expo­zi­ţi­ei, aceas­ta a deve­nit un pro­iect stin­dard al aso­ci­a­ţi­ei, ce reu­neş­te an de an bibli­o­teci publi­ce, de la cele comu­na­le la cele de rang oră­şe­nesc sau muni­ci­pal şi până la mari­le bibli­o­teci judeţe­ne.

Tema expo­zi­ţi­ei din acest an este des­pre vâr­st­nici şi acti­vi­tă­ţi­le bibli­o­te­ci­lor publi­ce spe­cial con­ce­pu­te şi gân­di­te pen­tru aceas­tă cate­go­rie de public. Aşa cum ne-am obi­ş­nu­it, edi­ţia din 2020 se bazea­ză pe foto­gra­fi­i­le rea­li­za­te în peri­oa­da pre­ce­den­tă, mai exact din anul 2019, dar nu numai. În acest an, am rea­li­zat doar edi­ţia onli­ne a expo­zi­ţi­ei, gale­ria foto şi infor­ma­ţi­i­le fiind acce­si­bi­le la

https://expozitiaanbpr.wordpress.com/2020/09/23/galerie-foto-2020/

Foto­gra­fi­i­le dez­vă­lu­ie o vari­e­ta­te de acti­vi­tă­ţi şi inte­ra­cţiuni între vâr­st­nici şi bibli­o­te­cari. De la eve­ni­men­te­le des­pre cărţi şi vizi­te­le bibli­o­te­ca­ri­lor în cen­tre­le de vâr­st­nici, unde au orga­ni­zat diver­se acţiuni cul­tu­ra­le, la o mul­ti­tu­di­ne de cur­suri rea­li­za­te de bibli­o­te­cari şi adre­sa­te aces­tei vâr­ste, de la dia­lo­gu­ri­le din­tre gene­ra­ţii ini­ţi­a­te inspi­rat până la acti­vi­tă­ţi­le muzi­ca­le, spor­ti­ve, recre­a­ti­ve, toa­te ne ara­tă bibli­o­te­cari pasio­na­ţi şi bibli­o­teci acti­ve. În aces­te foto­gra­fii, seni­o­rii sunt oglin­di­ţi ca per­soa­ne cu o curi­o­zi­ta­te şi dis­po­ni­bi­li­ta­te mani­fes­ta­te evi­dent, dor­ni­ce să înveţe lucruri noi, dis­pu­se să accep­te pro­vo­cări, care iubesc via­ţa, râsul, lec­tu­ra. Sunt poveşti des­pre inte­ra­cţiu­ne şi comu­ni­ca­re, des­pre un par­te­ne­ri­at via­bil cu bibli­o­te­ca, des­pre sen­si­bi­li­ta­te şi recep­ti­vi­ta­te, des­pre înţe­le­ge­re şi susţi­ne­re. Avem con­vin­ge­rea că seni­o­rii pot fi mode­le de via­ţă des­pre cum să pri­veşti un capăt de drum ca un înce­put întot­dea­u­na şi des­pre cum te poţi bucu­ra de fie­ca­re zi. Iar aceas­tă expo­zi­ţie are meri­tul să sur­prin­dă aces­te sen­ti­men­te şi rela­ţii, în ima­gini extrem de suges­ti­ve.

Expo­zi­ţia este orga­ni­za­tă de ANBPR, iar coor­do­na­rea ei este asi­gu­ra­tă de Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Geor­ge Bari­ţiu” Bra­şov. Bibli­o­te­ci­le par­ti­ci­pan­te cu foto­gra­fii în expo­zi­ţie sunt din 10 judeţe, pre­cum urmea­ză: judeţul Argeş (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Dini­cu Goles­cu” Piteşti şi Bibli­o­te­ca publi­că din comu­na Vlă­deşti), judeţul Brăi­la (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Panait Istrati”), judeţul Călă­ra­şi (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Ale­xan­dru Odo­bes­cu”), judeţul Cluj (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Octa­vian Goga” Cluj-Napo­ca), judeţul Ialo­mi­ţa (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Şte­fan Bănu­les­cu” Slo­bo­zia), judeţul Iaşi (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Ghe­or­ghe Asachi”), judeţul Mara­mu­reş (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Petre Dul­fu” Baia Mare), judeţul Sălaj (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Ioni­ţă Sci­pi­o­ne Bădes­cu” Zalău), judeţul Tul­cea (Bibli­o­te­ca publi­că din comu­na Valea Nuca­ri­lor), judeţul Vran­cea (Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „Dui­liu Zam­fi­res­cu” Focşani şi Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Adjud).

Mai mul­te infor­ma­ții, pe e‑mail: [email protected], [email protected],  sau la tele­fon 0758 220 291.


Man­ga­lia News, 02.10.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply