Atelier de fotografie cu Vladimir Briscariu, la Grădina Culturală Callatis, Joi, 22 octombrie

0
312

Pasio­nat de foto­gra­fie, Vla­di­mir Bris­ca­riu a des­co­pe­rit aceas­tă artă încă din copi­lă­rie. A sus­ți­nut cur­suri de foto­gra­fie. Via­ța i‑a dat oca­zia să devi­nă sca­fan­dru, ast­fel că a făcut şi foto­gra­fie subac­va­ti­că.

Joi, 22 octom­brie, ora 16:30, vă aştep­tăm la Ate­li­e­rul nos­tru de Artă foto­gra­fi­că, să des­co­pe­rim împre­u­nă un uni­vers magic, unde foto­gra­fia de stu­dio se con­to­peş­te cu foto­gra­fia cita­di­nă.

Pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție va fi obli­ga­to­rie.

Pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014 2021, în cadrul Pro­gra­mu­lui RO CULTURA, Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis este un pro­iect care pre­su­pu­ne ame­na­ja­rea gră­di­nii Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis într-un spa­țiu de expo­zi­ții artis­ti­ce, eve­ni­men­te cul­tu­ra­le și petre­ce­re a tim­pu­lui liber gra­tu­it pen­tru comu­ni­ta­te și vizi­ta­tori.

Mana­ger de pro­iect: Eli­za Cucu.

UPDATE 1 — IMAGINI DE LA EVENIMENT:

UPDATE 2: E prin­tre ulti­me­le eve­ni­men­te pe care le orga­ni­zăm anul ăsta la Gră­di­nă. Spa­ți­ul va rămâ­ne des­chis publi­cu­lui.


Man­ga­lia News, 20.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply