ARCA TV: Sindromul Hybris, sau Sindromul Hubris. Despre putere. Puterea noastră și a celor care ne conduc. Care e diferența? Vedem în Matricea, Episodul 20 [VIDEO]

0
369

ARCA TV: Despre putere. Puterea noastră și a celor care ne conduc. Care e diferența?

Vă pre­zen­tăm un alt motiv pen­tru care oame­nii aju­nși în func­ții de con­du­ce­re, o iau pur și sim­plu raz­na. Sin­dro­mul Hybris sau Sin­dro­mul Hubris. Știți vor­ba ace­ea: “Dacă vrei să cunoști cu ade­vă­rat un om, dă‑i putere?” 

Dez­ba­tem Sin­dro­mul Hubris și ce înseam­nă rolul fie­că­rui om pus într‑o func­ție publi­că. Cât ne afec­tea­ză deci­zi­i­le aces­tu­ia și dacă poa­te duce acest sin­drom la dictatură?

Ce și pe cine ale­gem? Cât con­tea­ză sănă­ta­tea men­ta­lă a oame­ni­lor care ne con­tro­lea­ză via­ța și des­ti­nul? În noap­tea min­ții, este esen­ti­al să încer­căm să aprin­dem lumi­na și să ofe­rim celor de lân­gă noi un gră­un­te de speranță.

În Matri­cea, Epi­so­dul 20, încer­căm să spar­gem bari­e­re­le impu­se și să adu­cem o altă per­spec­ti­vă asu­pra moti­ve­lor pen­tru care tre­bu­ie să ale­gem corect și înțe­lept, asu­pra rolu­lui extrem de impor­tant pe care fie­ca­re din­tre noi îl putem avea, influ­en­țând în bine oame­nii din jurul nos­tru. Ca o con­clu­zie, lumi­na exis­tă în fie­ca­re din­tre noi. Spe­răm ca împre­u­nă să o facem să lumi­ne­ze mai puternic.

O emi­siu­ne în care, cu sigu­ran­ță, te vei regă­si și spe­răm, te vei ridi­ca și vei reu­și să îi ridici și pe alții, dis­tri­bu­ind aceas­tă emi­siu­ne, a cărei pre­mie­ră a avut loc Sâm­bă­tă, 17 octom­brie, la ora 19.00, ora României!

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 18.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply