ARCA TV: România Oriunde | Montreal, Pământ Românesc | Adrian Ardelean, cu Leonard Doroftei

0
256

Când spui box româ­nesc în Can­a­da, și mai ales în pro­vin­cia Que­bec, lumea se gân­deș­te ime­di­at la Lucian Bute. Doar pasio­na­ții spor­tu­lui cu mănuși își amin­tesc că cel care a des­chis dru­mul boxu­lui româ­nesc în Can­a­da NU a fost Lucian Bute, ci Leo­nard Doroftei… Care, legi­ti­mat la Inter­box Montre­al, în 1997, a avut o carie­ră stră­lu­ci­tă în boxul pro­fe­si­o­nist, deve­nind cam­pi­on mondi­al, câști­gând și “pore­cla” de Roc­ky de Româ­nia. După ce a agă­țat mănu­și­le în cui, s‑a întors în Româ­nia, a fost pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Box câți­va ani, și‑a încer­cat noro­cul și în afa­ceri, dar de cir­ca un an s‑a reîn­tors în Can­a­da, mai mult pen­tru a le oferi copi­i­lor un vii­tor cât mai lumi­nos. Iar oda­tă întors în Can­a­da, a intrat, impli­cit, în aten­ția cole­gu­lui nos­tru din Montre­al, Adri­an Arde­lean, care l‑a abor­dat pen­tru o “repri­ză” lun­gă de între­bări și răs­pun­suri.

Dar mai de la dis­tan­ță, așa, ca de Covid, nu de alta dar Adri­an știe că Leo­nard are încă pum­nul greu…

Emi­siu­nea Româ­nia Ori­un­de — Montre­al, Pământ Româ­nesc, cu Leo­nard Doroftei, a fot difu­za­tă Luni, ora 7 PM, ora Hous­ton-ului, pe pagi­na de Face­bo­ok și You­tu­be Arca TV!

Rea­li­za­tor: Lucian Bla­ga, Arca TV, Hous­ton, Texas, USA.

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim, Lucian Bla­gaCEO Arca TVMan­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 21.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply