Aproape 24 tone de deșeuri au fost colectate separat și au fost amplasate 120 de containere de colectare a deșeurilor, prin proiectul ”AZI PENTRU MÂINE, PE PLAJĂ” 

0
397

FUNDAȚIA COCA-COLA ȘI CSR NEST AU SUSȚINUT ȘI ANUL ACESTA, COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR PE LITORAL: 23.500 KG DE DEȘEURI COLECTATE SELECTIV, PRIN PROIECTULAZI PENTRU MÂINE PE PLAJĂ”.

PLATFORMAAZI PENTRU MÂINE” CONTINUĂ EDUCAREA PUBLICULUI ȘI SUSȚINEREA COLECTĂRII SELECTIVE A DEȘEURILOR, PE PLAJĂ, ÎN ȘCOALĂ ȘI IN COMUNITATE.

Plat­for­ma națio­na­lă de edu­ca­re a publi­cu­lui și sus­ți­ne­re a colec­tă­rii selec­ti­ve a deșe­u­ri­lor, ”Azi pen­tru Mâi­ne”, își creș­te impac­tul de la un an la altul. Cea de‑a doua edi­ție a pro­iec­tu­lui des­fă­șu­rat pe lito­ral, ”Azi pen­tru Mâi­ne pe Pla­jă”, se înche­ie cu per­for­man­țe impor­tan­te: pes­te 23.500 de kilo­gra­me de deșe­uri colec­ta­te sepa­rat, cu spri­ji­nul a 60 de par­te­neri HoRe­Ca impli­cați în pro­iect și ampla­sa­rea, pe pla­je, a 120 de con­tai­ne­re de colec­ta­re a deșe­u­ri­lor, pe trei frac­ții. Ini­ția­ti­ve­le des­fă­șu­ra­te pe lito­ral s‑au înche­iat sâm­bă­tă, 3 octom­brie, cu o acțiu­ne de cură­ța­re a pla­jei, în Con­stan­ța și Nept­un, deru­la­tă cu spri­ji­nul Admi­nis­tra­ți­ei Bazi­na­le de Apă Dobro­gea Lito­ral, la care au par­ti­ci­pat volun­tari Coca-Cola, CSR Nest și ai ONG-uri­lor par­te­ne­re ale pro­iec­tu­lui, Aso­ci­a­ția Împre­u­nă pen­tru Vii­tor Con­stan­ța și Comi­te­tul Națio­nal Român pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, Fili­a­la Constanța.

Rezul­ta­te­le pro­iec­tu­lui sus­ți­nut de Fun­da­ția Coca-Cola și imple­men­tat de Aso­ci­a­ția CSR Nest le depă­șesc pe cele de anul tre­cut, atât prin can­ti­ta­tea de deșe­uri colec­ta­tă (mai mult decât tri­plu față de 2019), cât și prin numă­rul de par­te­neri HoRe­Ca atrași în pro­iect (aproa­pe dublu). Anul aces­ta, pro­iec­tul a aco­pe­rit 17 kilo­me­tri de pla­jă, aproa­pe 50% din lito­ra­lul românesc.

Ca urma­re a ini­ția­ti­vei de suc­ces din 2019, un număr mare de ope­ra­tori eco­no­mici au fost inte­re­sați, anul aces­ta, să devi­nă par­te­neri în pro­iect, pen­tru a imple­men­ta și pro­mo­va colec­ta­rea selec­ti­vă a deșe­u­ri­lor. 60 de tera­se de pe lito­ral au ampla­sat infras­truc­tu­ra de colec­ta­re selec­ti­vă a deșe­u­ri­lor pe pla­je, ofe­ri­tă prin pro­iec­tul Azi pen­tru Mâi­ne, par­ti­ci­pând, tot­o­da­tă, la ini­ția­ti­ve­le de infor­ma­re a turiș­ti­lor și intrând într‑o com­pe­ti­ție pen­tru a colec­ta cea mai mare can­ti­ta­te de deșe­uri. În pro­iect au fost inclu­se, ast­fel, 400 de per­soa­ne din mana­ge­ment-ul și per­so­na­lul tera­se­lor de pe litoral.

Ini­ția­ti­ve­le deru­la­te pe lito­ral au avut, tot­o­da­tă, și o com­po­nen­tă de infor­ma­re a turiș­ti­lor. Ast­fel, 62.600 de per­soa­ne pre­zen­te pe lito­ral vara aceas­ta au fost expu­se mesa­je­lor de edu­ca­re în ceea ce pri­veș­te colec­ta­rea selec­ti­vă, prin mate­ri­a­le­le de comu­ni­ca­re ale proiectului.

Pro­iec­tul a impli­cat și 100 de volun­tari în acțiu­ni­le de infor­ma­re des­fa­su­ta­te de‑a lun­gul verii pe plaje.

Tot­o­da­tă, la acțiu­nea de cură­ța­re a pla­je­lor des­fă­șu­ra­tă în 3 octom­brie, 50 de volun­tari au reu­șit să strân­gă 55 de saci cu deșe­uri de pe două pla­je, din Con­stan­ța și Neptun.

Ne bucu­ră să vedem, de la un an la altul, o des­chi­de­re tot mai mare a cetă­țe­ni­lor, a par­te­ne­ri­lor din HoRe­Ca, a ONG-uri­lor și a auto­ri­tă­ți­lor față de subiec­tul colec­tă­rii selec­ti­ve a deșe­u­ri­lor de amba­la­je. Anga­ja­men­tul Coca-Cola este ca până în 2030, pen­tru fie­ca­re sti­clă sau doză vân­du­tă la nivel glo­bal, să con­tri­bu­im la colec­ta­rea unei can­ti­tăți iden­ti­ce. Sun­tem de păre­re că dacă un amba­laj poa­te fi reci­clat, el ar tre­bui să fie reci­clat, așa­dar, obiec­ti­vul nos­tru este să creș­tem nive­lul de infor­ma­re și de impli­ca­re al soci­e­tă­ții și, tot­o­da­tă, să găsim solu­ții pen­tru a face, din colec­ta­rea sepa­ra­tă, o posi­bi­li­ta­te și un obi­cei.” Con­stan­tin Bra­tu, Public Affairs & Com­mu­ni­ca­tion Mana­ger, Coca-Cola România.

Ne bucu­răm să obser­văm că anul aces­ta popu­la­ția a fost și mai des­chi­să la infor­ma­rea pri­vind impor­tan­ța colec­tă­rii selec­ti­ve a deșe­u­ri­lor reci­cla­bi­le. Can­ti­tă­ți­le colec­ta­te ne ara­tă că turiș­tii sunt din ce în ce mai res­pon­sa­bili și încep să con­ști­en­ti­ze­ze că un efort indi­vi­du­al, coa­gu­lat, poa­te duce la un efort colec­tiv cu impact pozi­tiv, pe ter­men lung asu­pra mediu­lui încon­ju­ră­tor. Nu în ulti­mul rând, și impli­ca­rea par­te­ne­ri­lor din HoRe­Ca a con­tri­bu­it la suc­ce­sul edi­ți­ei din acest an a pro­iec­tu­lui Azi pen­tru Mâi­ne pe Pla­jă”, spu­ne Ser­giu Sebe­si, Pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei CSR Nest.

Plat­for­ma Azi pen­tru Mâi­ne con­ti­nuă efor­tu­ri­le de a edu­ca și sus­ți­ne colec­ta­rea sepa­ra­tă a deșe­u­ri­lor și după înche­ie­rea ini­ția­ti­ve­lor de pe lito­ral. În peri­oa­da urmă­toa­re, prin com­po­nen­ta dedi­ca­tă colec­tă­rii selec­ti­ve în comu­ni­ta­te, plat­for­ma le va oferi cetă­țe­ni­lor, ONG-uri­lor și insti­tu­ți­i­lor publi­ce din regiu­nea de Sud a Româ­ni­ei posi­bi­li­ta­tea de a crea par­te­ne­ri­a­te cu auto­ri­tă­ți­le loca­le și com­pa­ni­i­le pri­va­te, ast­fel încât aces­tea să își uneas­că for­țe­le pen­tru a pro­mo­va și pune în apli­ca­re sis­te­mul de colec­ta­re sepa­ra­tă a deșe­u­ri­lor in vede­rea reci­clă­rii aces­to­ra. De ase­me­nea, va reîn­ce­pe Azi pen­tru Mâi­ne în școa­lă, un pro­iect de edu­ca­ție deru­lat în rân­dul ele­vi­lor din ciclul gimanzi­al, din medi­ul urban, cu sco­pul de a creș­te nive­lul de înțe­le­ge­re a impor­tan­ței colec­tă­rii sepa­ra­te a deșe­u­ri­lor și reci­clă­rii aces­to­ra, la care se ada­u­gă monta­rea de infras­truc­tu­ră de colec­ta­re sepa­ra­tă în fie­ca­re școa­lă din proiect.

Ca par­te a anga­ja­men­tu­lui său glo­bal, O lume fără deșe­uri, Com­pa­nia Coca-Cola lucrea­ză pe plan local ală­tu­ri de Coca-Cola HBC Româ­nia, pen­tru ges­tio­na­rea res­pon­sa­bi­lă a pro­ble­mei deșe­u­ri­lor de amba­la­je. Com­pa­nia inves­teș­te în sus­ți­ne­rea obiec­ti­vu­lui de colec­ta­re 100%, cu sco­pul de a‑i aju­ta pe con­su­ma­tori să înțe­lea­gă ce, cum și unde să reci­cle­ze. Coca-Cola sus­ți­ne colec­ta­rea de amba­la­je în întrea­ga indus­trie, inclu­siv de sti­cle și doze de la alte com­pa­nii. Tot­o­da­tă, pen­tru a‑și atin­ge obiec­ti­vul, Coca-Cola inves­teș­te con­stant în îmbu­nă­tă­ți­rea amba­la­je­lor uti­li­za­te, cum ar fi ini­ti­ați­ve­le deja imple­men­ta­te: îmbu­te­li­e­rea între­gu­lui por­to­fo­liu de apă (Dor­na, Dor­na Izvo­rul Alb și Poia­na Negri) în amba­laj din 100% PET reci­clat sau redu­ce­rea can­ti­tă­ții de plas­tic uti­li­za­te pen­tru fie­ca­re amba­laj. În Româ­nia, 100% din amba­la­je­le puse pe pia­ță de către com­pa­nie sunt reciclabile.

Des­pre Aso­ci­a­ția CSR Nest

Aso­ci­a­ția CSR Nest este o orga­ni­za­ţie româ­neas­că, cu carac­ter apo­li­tic, non-pro­fit, non-dis­cri­mi­na­to­riu pe cri­te­rii soci­a­le, reli­gi­oa­se, sexu­a­le, etni­ce, de naţio­na­li­ta­te sau filo­so­fi­ce, supu­să legi­sla­ţi­ei româ­ne în vigoa­re, înfi­inţa­tă în anul 2010. Misiu­nea Aso­ci­a­ţi­ei este ace­ea de a oferi solu­ţii şi ser­vi­cii atât sec­to­ru­lui negu­ver­na­men­tal cât şi celui cor­po­ra­tist prin pro­mo­va­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ţii soci­a­le în rân­dul soci­e­tă­ţii civi­le şi al com­pa­ni­i­lor. De ase­me­nea, aso­ci­a­ţia îşi mai pro­pu­ne să con­tri­bu­ie la pro­gre­sul soci­al şi cul­tu­ral, edu­ca­ţio­nal şi turis­tic al Româ­ni­ei pre­cum si la pro­mo­va­rea unui com­por­ta­ment res­pon­sa­bil fata de mediu.

Des­pre Fun­da­ția Coca-Cola

Fun­da­ția Coca-Cola repre­zin­tă ramu­ra filan­tro­pi­că glo­ba­lă a Com­pa­niei Coca-Cola. Încă de la înce­pu­tu­ri­le sale în 1984, Fun­da­ția a acor­dat pes­te 1 mili­ard de dolari în gran­turi și sub­ven­ții pen­tru spri­ji­ni­rea ini­ția­ti­ve­lor dedi­ca­te con­stru­i­rii și dezvol­tă­rii de comu­ni­tăți sus­te­na­bi­le în întrea­ga lume. Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții des­pre Fun­da­ția Coca-Cola, vă invi­tăm să acce­sați www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation.


Man­ga­lia News, 10.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply