APIA reamintește fermierilor că data limită de depunere a cererilor în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat IMM-urilor și fermierilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, este 23 octombrie 2020, inclusiv

0
205

COMUNICAT DE PRESĂ:

APIA rea­min­teș­te fer­mi­e­ri­lor că data limi­tă de depu­ne­re a cere­ri­lor în cadrul Măsu­rii 21 – Spri­jin tem­po­rar cu carac­ter excep­țio­nal acor­dat fer­mi­e­ri­lor și IMM-uri­lor care au fost afec­tați în mod deo­se­bit de cri­za COVID-19, este 23 octom­brie 2020, inclu­siv.

Agen­ția de Plăți și Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA), rea­min­teș­te fer­mi­e­ri­lor că ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re a cere­ri­lor de spri­jin în cadrul Măsu­rii 21 – Spri­jin tem­po­rar cu carac­ter excep­țio­nal acor­dat fer­mi­e­ri­lor și IMM-uri­lor care au fost afec­tați în mod deo­se­bit de cri­za COVID-19 din Pro­gra­mul Națio­nal de Dezvol­ta­re Rura­lă (PNDR) 2014 — 2020, res­pec­tiv în sec­to­rul zoo­teh­nic – bovi­ne, sec­to­rul zoo­teh­nic – ovi­ne și / sau capri­ne, dar și în sec­to­rul vege­tal – legu­me-fruc­te și car­tofi, este 23 octom­brie 2020, inclu­siv.

Ast­fel, în peri­oa­da 25 sep­tem­brie 2020 și până în pre­zent au fost depu­se cereri de spri­jin, după cum urmea­ză:

- în sec­to­rul zoo­teh­nic – bovi­ne — 43.532 cereri pen­tru un număr de 578.281 cape­te;

- în sec­to­rul zoo­teh­nic – ovi­ne și/sau capri­ne – 38.597 cereri pen­tru un număr de 8.456.811 cape­te;

- în sec­to­rul vege­tal – legu­me-fruc­te și car­tofi – 44.428 cereri pen­tru o supra­fa­ță de 68.674 ha.

Spri­ji­nul va fi acor­dat sub for­mă de sumă for­fe­ta­ră rapor­ta­tă la dimen­siu­nea fer­mei și urmea­ză să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cere­rii de spri­jin apro­ba­tă de auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă până la 31 decem­brie 2020.

Poten­ți­a­lii bene­fi­ci­ari ai aces­tui spri­jin tem­po­rar cu carac­ter excep­țio­nal sunt fer­mi­e­rii activi, con­form defi­ni­ți­ei în sen­sul art. 9 din Reg. (UE) nr.1307/2013, res­pec­tiv legi­sla­ți­ei națio­na­le, cres­că­tori de ani­ma­le din spe­ci­i­le bovi­ne, ovine/caprine, și/sau fer­mi­eri din sec­to­rul vege­tal, res­pec­tiv cei din sec­to­rul de legu­me-fruc­te și car­tofi, înscri­şi în evi­denţa APIA cu cod unic de iden­ti­fi­ca­re, care au depus cere­re uni­că de pla­tă în anul 2020 și care res­pec­tă cri­te­ri­i­le de eli­gi­bi­li­ta­te, spe­ci­fi­ce sche­mei de spri­jin tem­po­rar cu carac­ter excep­țio­nal acor­dat fer­mi­e­ri­lor și IMM-uri­lor care au fost afec­tați în mod deo­se­bit de cri­za COVID-19.

Fer­mi­e­rii activi sunt:

  • bene­fi­ci­a­rii care au înde­pli­nit cali­ta­tea de fer­mi­er activ și au înca­sat plăți direc­te con­form dove­zi­lor veri­fi­ca­bi­le afe­ren­te cere­rii uni­ce de pla­tă din cam­pa­nia 2019;
  • bene­fi­ci­a­rii care au soli­ci­tat plăți direc­te pen­tru pri­ma dată în anul 2020 și înde­pli­nesc pre­ve­de­ri­le OM nr.619/2015 cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Cere­ri­le de soli­ci­ta­re a spri­ji­nu­lui tem­po­rar cu carac­ter excep­țio­nal afe­ren­te sec­toa­re­lor bovi­ne, ovi­ne, capri­ne, sec­to­ru­lu­lui legu­me-fruc­te și car­tofi, înso­ți­te de docu­men­te­le gene­ra­le și spe­ci­fi­ce, pot fi depu­se la cen­tre­le județene/locale ale Agen­ți­ei de Plăți și Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră, res­pec­tiv al muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești sau trans­mi­se prin fax, poș­tă sau for­mat elec­tro­nic sca­nat prin e‑mail, cu con­di­ția asu­mă­rii prin sem­nă­tu­ră de către bene­fi­ci­ar pe fie­ca­re pagi­nă a docu­men­tu­lui trans­mis.

Alo­ca­rea finan­ci­a­ră pen­tru aceas­tă măsu­ră este de 150 mili­oa­ne de ero.

Pen­tru mai mul­te deta­lii pri­vind con­di­ți­i­le gene­ra­le și spe­ci­fi­ce de acor­da­re a Spri­ji­nu­lui tem­po­rar cu carac­ter excep­țio­nal, con­sul­tați Ghi­dul soli­ci­tan­ți­lor pen­tru măsu­ra 21 – spri­jin tem­po­rar cu carac­ter excep­țio­nal acor­dat fer­mi­e­ri­lor și IMM-uri­lor care au fost afec­tați în mod deo­se­bit de cri­za covid-19 (arti­co­lul 39b) accesând lin­kul http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19/masura-21


Man­ga­lia News, 22.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply