ANRE: Racordarea la gaze va fi gratuită pentru toate persoanele fizice, indiferent unde e locul de consum și se face în cel mult 90 de zile (DOCUMENTE)

0
2741

Auto­ri­ta­tea de Regle­men­ta­re a ela­bo­rat un nou Regu­la­ment de racor­da­re la rețea­ua de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le, de care este nevo­ie ca urma­re a ulti­me­lor modi­fi­cări ale legii ener­gi­ei. Toți con­su­ma­to­rii cas­nici vor fi racor­dați gra­tu­it, după ce regu­la­men­tul va intra în vigoa­re, scriu cei de la economica.net.

Popu­lar și scurt spus, oame­nii care vor să “tra­gă gaze” aca­să tre­bu­ie să țină min­te trei lucuri: fir­ma de dis­tri­bu­ție e obli­ga­tă să îi racor­de­ze, la cere­re, orin­de ar fi locul de con­sum, racor­da­rea este gra­tu­i­tă iar pro­ce­sul tre­bu­ie fina­li­zat în 90 de zile de la obți­ne­rea auto­ri­za­ți­ei de con­stru­i­re a insta­la­ți­ei de gaze.

Noul regu­la­ment face obiec­tul unui ordin al ANRE care este în dez­ba­te­re publi­că, ce poa­te fi vizu­a­li­zat și chiar des­căr­cat, iar prin­ci­pa­la modi­fi­ca­re rele­van­tă pen­tru majo­ri­ta­tea vii­to­ri­lor con­su­ma­tori cas­nici se refe­ră la fap­tul că racor­da­rea la rețea­ua de gaze va fi gra­tu­i­tă.

Acest nou regu­la­ment pune în prac­ti­că pre­ve­de­ri­le din noua lege 155/2020, care modi­fi­că vechea lege a ener­gi­ei elec­tri­ce și gaze­lor. Aco­lo scrie că: ope­ra­to­rul sis­te­mu­lui de dis­tri­bu­ție are obli­ga­ția  “să racor­de­ze toți soli­ci­tan­ții la sis­te­mul de dis­tri­bu­ție, în ter­men de 90 de zile de la data obți­ne­rii auto­ri­za­ți­ei de con­stru­i­re, con­form regle­men­tă­ri­lor ANRE. Recu­pe­ra­rea cos­tu­ri­lor pri­vind racor­da­rea cli­en­ți­lor cas­nici se rea­li­zea­ză prin tari­fe­le de dis­tri­bu­ție con­form regle­men­tă­ri­lor ANRE”. “Pune­rea în func­țiu­ne a racor­du­lui și SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se rea­li­zea­ză în ter­men de maxi­mum 90 de zile de la obți­ne­rea auto­ri­za­ți­ei de con­stru­i­re sau a acordului/autorizației admi­nis­tra­to­ru­lui dru­mu­lui, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. 138 alin. (1) lit. d1) din Lege”, scrie și în regu­la­ment.


ANRE: În con­cor­danţă cu modi­fi­că­ri­le adu­se oda­tă cu adop­ta­rea Legii nr. 155/2020 pen­tru modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Legii ener­gi­ei elec­tri­ce și a gaze­lor natu­ra­le nr. 123/2012 și pri­vind modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea altor acte nor­ma­ti­ve, și ținând cont de pre­ve­de­ri­le Ordo­nan­ței de urgen­ță nr. 128 din 31 iulie 2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru insti­tu­i­rea Pro­gra­mu­lui națio­nal de racor­da­re a popu­la­ți­ei și cli­en­ți­lor non­ca­s­nici la sis­te­mul inte­li­gent de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le, Comi­te­tul de regle­men­ta­re al ANRE a apro­bat în ședin­ța de vineri, 25.09.2020, Ordi­nul 172/2020 de apro­ba­re a Regu­la­men­tu­lui pri­vind racor­da­rea la sis­te­mul de trans­port al gaze­lor natu­ra­le.

Regu­la­men­tul de racor­da­re sta­bi­leș­te eta­pe­le nece­sa­re racor­dă­rii la sis­te­mul de trans­port al gaze­lor natu­ra­le pre­cum și obli­ga­ti­vi­ta­tea ope­ra­to­ru­lui de trans­port și sis­tem de a racor­da toți soli­ci­tan­ții în ter­men de 180 de zile de la obți­ne­rea auto­ri­za­ți­ei de con­stru­i­re. Carac­te­rul de nou­ta­te con­stă în fap­tul că toa­te chel­tu­ie­li­le efec­tu­a­te pen­tru racor­da­rea soli­ci­tan­ți­lor vor fi recu­pe­ra­te de către ope­ra­to­rul de trans­port prin inter­me­di­ul tari­fe­lor de trans­port.

În ace­la­si timp, noul Regu­la­ment sta­bi­leș­te con­di­ți­i­le de racor­da­re la sis­te­mul de trans­port al gaze­lor natu­ra­le a uni­tă­ți­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le, aso­ci­e­ri­lor aces­to­ra, pre­cum și a aso­ci­a­ţi­i­lor de dezvol­ta­re inter­co­mu­ni­ta­ră, iar în cazul înfi­in­ță­rii de sis­te­me de dis­tri­bu­ție inte­li­gen­te, baza­te pe imple­men­ta­rea Pro­gra­mu­lui națio­nal de racor­da­re a popu­la­ți­ei și cli­en­ți­lor non­ca­s­nici la sis­te­mul inte­li­gent de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le, rea­li­zat prin Pro­gra­mul ope­ra­țio­nal Infras­truc­tu­ră mare, racor­da­rea se poa­te face prin acce­sa­rea de fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le.

DOCUMENTE:

Informare_de_presa_referitoare_la_aprobarea_Regulamentului_privind_racordarea_la_sistemul_de_transport_al_gazelor_naturale

Ordin_Reg_racordare_SD_23.09.2020.


Man­ga­lia News, 01.10.2020. (sur­sa: ANRE).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply