AMBASADOR SUA: ROMÂNIA VA DEVENI CEL MAI MARE PRODUCĂTOR ȘI EXPORTATOR DE ENERGIE DIN EUROPA

0
288

AMBASADOR SUA: ROMÂNIA VA DEVENI CEL MAI MARE PRODUCĂTOR ȘI EXPORTATOR DE ENERGIE DIN EUROPA

1. Româ­nia deja este pe pozi­ția a doua în topul pro­du­că­to­ri­lor de petrol și gaze din Uniu­nea Euro­pea­nă, a decla­rat Adri­an Zuc­ker­man, Amba­sa­do­rul SUA în Româ­nia. Potri­vit aces­tu­ia, anul vii­tor va înce­pe extrac­ția gaze­lor din Marea Nea­gră, care ulte­ri­or va creș­te la capa­ci­ta­te maxi­mă. Și cen­tra­la nuclea­ră de la Cer­na­vo­dă va ajun­ge să lucre­ze la capa­ci­ta­te maxi­mă. Ast­fel, Româ­nia va deve­ni cel mai mare pro­du­că­tor și expor­ta­tor de ener­gie din Euro­pa, con­si­de­ră amba­sa­do­rul. (Hot­news).

2. Doar 6 din 10 români s‑ar vac­ci­na împo­tri­va nou­lui coro­na­vi­rus dacă vac­ci­nul ar fi dis­po­ni­bil, ceea ce pla­sea­ză Româ­nia prin­tre ulti­me­le țări în pri­vin­ța accep­tă­rii vac­ci­nu­lui. Date­le apar într-un stu­diu recent rea­li­zat de Ipsos în rân­dul a pes­te 20.000 de adulți din 28 de țări. Prin­ci­pa­lul motiv anti-vac­ci­na­re este ace­lași, tea­ma de reac­ții adver­se, men­țio­na­tă de 56% din­tre res­pon­denți la nivel glo­bal și de 66% din­tre români, în spe­cial de cei pes­te 55 ani. (Profit.ro).

3. Un număr de 29.250 de apli­canţi s‑au înscris pen­tru acce­sa­rea fon­du­ri­lor neram­bu­r­sa­bi­le din cadrul pri­mei măsuri a gran­tu­ri­lor în valoa­re de 1 mili­ard de euro, a anu­nţat joi minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei şi Mediu­lui de Afa­ceri. Majo­ri­ta­tea soli­ci­tă­ri­lor înre­gis­tra­te (24.483) au fost din par­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici cu zero anga­ja­ţi. (News.ro).

4. Mar­cel Cio­la­cu, preşe­din­te­le PSD, a decla­rat azi că măsu­ri­le lua­te de guvern pen­tru sto­pa­rea cre­ş­te­rii numă­ru­lui cazu­ri­lor de COVID-19 „nu sunt cele corec­te” și că Româ­nia nu este pre­gă­ti­tă să intre în cam­pa­nie elec­to­ra­lă pes­te două săp­tămâni. (Link).

Una din Cronica de Tehnologie: Cel puțin 2.000 de instituții de apărare a legii din Statele Unite, inclusiv 49 dintre cele mai mari departamente de poliție, pot accesa telefoanele criptate, având acces la instrumente care pot trece peste criptare. Asta nu înseamnă că operațiunea este simplă – poate dura săptămâni, cu costuri uneori de ordinul miilor de dolari și nu funcționează întotdeauna. (NY Times)

5. Numă­rul ame­ri­ca­ni­lor care au apli­cat pen­tru șomaj a scă­zut săp­tămâ­na tre­cu­tă cu 55.000, până la 787.000. (WSJ)

6. Mai mult de 35% din dato­ri­i­le guver­ne­lor din întrea­ga lume și 25% din toa­tă dato­ria glo­ba­lă au în acest moment un ran­dament nega­tiv, con­form unei ana­li­ze Deut­sche Bank. În aces­te pro­cen­te sunt inclu­se și obli­ga­țiuni emi­se de fir­me în valoa­rea de $1100 mili­ar­de. (Axi­os).

7. Pri­ma­rul ales la Capi­ta­lei, Nicu­şor Dan, a anu­nţat azi că va renu­nţa la pozi­ţia sa din cadrul Aso­ci­a­ţi­ei ”Sal­va­ţi Bucu­reş­ti­ul” (ASB) care mai are 15 liti­gii cu Pri­mă­ria Capi­ta­lei lega­te de con­sta­ta­re nele­ga­li­tă­ţii unor acte. Pro­ce­se­le vor con­ti­nua. (News.ro)

Una din Cronica Stirilor Pozitive: Naveta NASA OSIRIS a reușit să ia mostre de pe asteroidul Benuu a anunțat agenția spațială americană. Cercetătorii spera ca datele din aceste mostre să ne dea mai multe detalii despre apariția vieții pe planeta noastră. (Reuters).

8. 12 mili­oa­ne de adulți bri­ta­nici au difi­cul­tăți în a‑și plăti fac­tu­ri­le, con­form unei ana­li­ze. Com­pa­ra­tiv cu febru­a­rie, luna de dina­in­te de înce­pe­rea pan­de­mi­ei, numă­rul a cres­cut cu 2 mili­oa­ne. (The­Gu­ar­dian).

9. Patri­ar­hia Româ­nă și insti­tu­ți­i­le de for­ță și sani­ta­re din Bucu­rești au sem­nat joi un pro­to­col pen­tru orga­ni­za­rea pele­ri­na­ju­lui de Sfân­tul Dimi­trie cel Nou. Pro­to­co­lul pre­ve­de că vor putea par­ti­ci­pa la pele­ri­naj doar cetă­țe­nii cu bule­tin de Bucu­rești, iar acce­sul la moaș­te va fi făcut prin­tr-un culoar strâmt, care să împie­di­ce for­ma­rea de gru­puri. Între oame­nii care se vor așe­za la coa­dă va tre­bui păs­tra­tă dis­tan­ța de 1,5 metri, iar por­tul măș­tii e obli­ga­to­riu. Moaș­te­le Sfân­tu­lui Dimi­trie cel nou vor fi scoa­se din Cate­dra­la patri­ar­ha­lă dumi­ni­că, 25 octom­brie, la ora 7, și vor fi rein­tro­du­se în cate­dra­lă marți sea­ră, 27 octom­brie. (G4Media).

Una din Cronica Sportiva: CFR Cluj va debuta astăzi în noua ediție a Europa League, în deplasare, împotriva ȚSKA Sofia, de la ora 19.55. Meciul se va juca cu 30% din fanii bulgari pe stadion. În celălalt meci din Grupa A, Young Boys Berna va întâlni AS Roma, la aceeași oră.

10. Minis­trul Mun­cii, Vio­le­ta Ale­xan­dru, pre­șe­din­te al fili­a­lei PNL Bucu­rești, ar fi vrut să can­di­de­ze la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re atât pen­tru Came­ra Depu­ta­ți­lor, cât și pen­tru Senat. Mai mult, fili­a­la PNL Sec­tor 1 a votat lis­ta PNL cu can­di­da­ții din Capi­ta­lă, iar pe bule­ti­nul de vot nume­le Vio­le­tei Ale­xan­dru apa­re pe locul doi la Came­ra Depu­ta­ți­lor, după Ludo­vic Orban și pe pri­mul loc la Senat. Potri­vit legii 208/2015 pen­tru ale­ge­rea Sena­tu­lui și a Came­rei Depu­ta­ți­lor, un can­di­dat poa­te opta doar pen­tru o sin­gu­ră can­di­da­tu­ră. (Link)

Foto­gra­fia serii – O învă­ță­toa­re din Napoli, Ita­lia, și‑a scos ele­vii afa­ră, pe trep­te, pen­tru a res­pec­ta dis­tan­ța­rea, după ce șco­li­le din regiu­nea Cam­pa­nia s‑au închis din moti­ve de pan­de­mie. Ciro de Luca/Reuters:

(sur­sa: CRONICA.RO).


Man­ga­lia News, 23.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply