85% dintre noi NU RESPIRĂM CORECT (iată cum trebuie să respirăm)

0
614

Pro­ce­sul de res­pi­ra­tie este de obi­cei pri­vit ca o func­tie auto­ma­ti­ca de inha­la­re a oxi­ge­nu­lui si de expi­ra­re a dio­xi­du­lui de car­bon. Din acest motiv, nu acor­dam prea mul­ta aten­tie modu­lui in care res­pi­ram. Cu toa­te aces­tea, medi­cii aver­ti­zea­za ca 85% din­tre noi nu res­pi­ram corect.

Res­pi­ra­tia afec­tea­za toa­te sis­te­me­le si pro­ce­se­le din corp: sis­te­mul ner­vos, mus­chii, ini­ma, con­cen­tra­rea si memo­ria, som­nul si nive­lul de ener­gie.

La o sim­pla ana­li­za, putem obser­va ca cei mai multi din­tre noi efec­tu­am o res­pi­ra­tie din piept, care este con­si­de­ra­ta gre­si­ta.

Spe­cia­lis­tii au ara­tat ca cel mai bene­fic mod de a res­pi­ra este din dia­frag­ma, sau din abdo­men.

Res­pi­ra­tia abdo­mi­na­la este con­si­de­ra­ta de alt­fel cea nor­ma­la.

Nea­jun­su­ri­le res­pi­ra­tu­lui din piept

Res­pi­ra­tia din piept este scur­ta si super­fi­ci­a­la.

Atunci cand res­pi­ram din piept, folo­sim doar o par­te mica din capa­ci­ta­tea pla­ma­ni­lor. Acest lucru inseam­na ca orga­nis­mul nos­tru nu este oxi­ge­nat in mod cores­pun­za­tor. Res­pi­ra­tia abdo­mi­na­la este pro­fun­da, si per­mi­te o mai buna oxi­ge­na­re a celu­le­lor cor­pu­lui si o uti­li­za­re opti­ma a capa­ci­ta­tii pla­ma­ni­lor.

Atunci cand res­pi­ram umfland dia­frag­ma (abdo­me­nul), putem tra­ge mai mult aer in piept, si ast­fel oxi­ge­nul patrun­de adanc la nivel celu­lar.

Cum putem veri­fi­ca daca res­pi­ram corect

Acest exer­ci­tiu sim­plu ne poa­te aju­ta sa vedem daca res­pi­ram din piept sau din dia­frag­ma.

1. Puneti mana stan­ga pe piept, si mana dreap­ta pe abdo­men;

2. Res­pi­rati pro­fund si obser­vati care mana se ridi­ca mai mult.

respiratia-abdominala

respiratie-din-abdomen

Daca mana stan­ga (impre­u­na cu uma­rul) este cea care se ridi­ca pri­ma si cel mai mult, inseam­na ca res­pi­rati din piept, adi­ca inco­rect. Nu va ingri­jo­rati, res­pi­ra­tia corec­ta se poa­te inva­ta. Este nevo­ie de o prac­ti­ca per­se­ve­ren­ta pen­tru a face aceas­ta schim­ba­re si a ne deprin­de orga­nis­mul cu noua teh­ni­ca de res­pi­ra­tie. Exer­ci­tii sim­ple de res­pi­ra­tie corec­ta  Putem face acest lucru stand cul­cat, sau in picioa­re. Cu toa­te aces­tea, ne este mai usor sa urma­rim mis­ca­rea abdo­me­nu­lui atunci cand stam intin­si.

1. Intin­deti-va la ori­zon­ta­la, cu genun­chii ridi­cati;

2. Puneti mana stan­ga pe piept si mana dreap­ta pe abdo­men. Inspi­rati umfland nu piep­tul, ci bur­ta, sau abdo­me­nul, timp de 3 secun­de;

3. Expi­rati timp de 6 secun­de;

4. Repe­tati pro­ce­de­ul, inspi­rand pro­fund, expi­rand rar.

Mâna ase­za­ta pe abdo­men vă va aju­ta sa obser­vati si sa con­tro­lati res­pi­ra­tia. Daca veti face acest exer­ci­tiu pret de 10 minu­te in fie­ca­re zi, sau cate­va minu­te de mai mul­te ori pe zi, res­pi­ra­ti­ei se va corec­ta si se va adap­ta aces­tui nou pro­ce­deu. In timp, cor­pul se va obis­nui sa res­pi­re din abdo­men, deve­nind ast­fel un act incon­sti­ent.

Bene­fi­ci­i­le res­pi­ra­ti­ei abdo­mi­na­le

Uti­li­za­rea efi­cien­ta a dia­frag­mei si cres­te­rea can­ti­ta­tii de oxi­gen aduc bene­fi­cii intre­gu­lui orga­nism. Foar­te mul­te boli pot fi tra­ta­te prin corec­ta­rea res­pi­ra­ti­ei.

— Oxi­ge­na­rea cres­cu­ta a san­ge­lui si tesu­tu­ri­lor

– Cres­te­rea nive­lu­lui de ener­gie si rezis­ten­ta la efort

– Regla­rea bata­i­lor ini­mii (la cei care au pal­pi­ta­tii)

– Imbu­na­ta­ti­rea diges­ti­ei si asi­mi­la­rea nutrien­ti­lor si medi­ca­men­te­lor

– Deto­xi­fi­e­rea cor­pu­lui

– Sti­mu­la­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar

– Imbu­na­ta­ti­rea diges­ti­ei

– Redu­ce­rea anxi­e­ta­tii si stre­su­lui

– Cres­te­rea nive­lu­lui de sero­to­ni­na si beta-endor­fi­ne (hor­mo­nul feri­ci­rii)

Un alt avan­taj extrem de impor­tant al res­pi­ra­ti­ei abdo­mi­na­le pro­fun­de este ca ne aju­ta sa fim mai rela­xati, sa rama­nem calmi in situ­a­tii ten­sio­na­te, si sa dor­mim mai bine.

Con­train­di­ca­tii

Res­pi­ra­tia abdo­mi­na­la este con­train­di­ca­ta feme­i­lor gra­vi­de (mai ales in ulti­mi­le luni de sar­ci­na) si per­soa­ne­lor ope­ra­te la nive­lul abdo­me­nu­lui. Daca acest tip de res­pi­ra­tie pro­voa­ca dureri, este bine sa ince­tati aceas­ta prac­ti­ca.

Sur­sa: https://lataifas.ro/ganduri-idei-citate


Man­ga­lia News, 08.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply