8 remedii naturiste pentru răceală, care îți stimulează imunitatea

0
240

Prin­ci­pa­la armă pe care o avem în lup­ta cu răcea­la, tusea si gri­pa este pro­pri­ul nos­tru sis­tem imu­ni­tar și sun­tem sfă­tu­iți dese­ori să evi­tăm medi­ca­men­te­le. O alter­na­ti­vă de tra­ta­ment la îndemâ­nă vine de la natu­ră.

Autor: Dr. Oana Cuzi­no, Medic Pri­mar Geri­a­trie, Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le, Expert DOC.

8 remedii naturiste pentru răceală, care îți stimulează imunitatea

O alter­na­ti­vă de tra­ta­ment la îndemâ­nă o găsim în natu­ră. Așa­dar, atunci când vine vor­ba de reme­dii pen­tru aca­să, este bine să te con­cen­trezi pe ingre­dien­te real­men­te efi­cien­te în lup­ta împo­tri­va infec­ți­i­lor res­pi­ra­to­rii. Mai jos regă­sești câte­va din­tre cele mai uti­le reme­dii natu­ris­te care ame­li­o­rea­ză simp­to­me­le de gri­pă și răcea­lă și for­ti­fi­că sis­te­mul imu­ni­tar. 

1. Usturoiul

Cel mai puter­nic anti­bi­o­tic natu­ral, ustu­ro­i­ul este un ade­vă­rat supe­re­rou în lup­ta cu viru­su­ri­le și bac­te­ri­i­le. Are un puter­nic efect anti­in­fla­ma­tor și eli­be­rea­ză căi­le res­pi­ra­to­rii dato­ri­tă aro­mei foar­te puter­ni­ce. Pen­tru ca efec­tul ustu­ro­i­u­lui să fie pe deplin pus în valoa­re, consumă‑l crud, ală­tu­ri de câte­va legu­me pli­ne de vita­mi­ne, cum ar fi roși­i­le, sfe­cla roșie, broc­coli și morco­vii. Aten­ție, însă, dacă ai un sto­mac sen­si­bil, pen­tru că prea mult ustu­roi îți poa­te crea discon­fort. De ase­me­nea, dacă ai, în gene­ral, o ten­siu­ne arte­ria­lă mică, reți­ne că ustu­ro­i­ul are pro­pri­e­tăți hipo­ten­si­ve și îți poa­te scă­dea și mai mult ten­siu­nea, ceea ce poa­te duce la sta­re de slă­bi­ciu­ne și ver­tij. 

2. Ghimbirul

Ghim­bi­rul este un alt medi­ca­ment puter­nic pe care natu­ra ni‑l pune la dis­po­zi­ție prin pro­pri­e­tă­ți­le sale anti­vi­ra­le și anti­in­fla­ma­to­rii, dar și prin fap­tul că sus­ți­ne pro­ce­sul diges­tiv. Tot prin con­su­mul regu­lat de ghim­bir îți poți întări sis­te­mul imu­ni­tar. Deși poa­te fi con­su­mat ca ata­re, ghim­bi­rul mai poa­te fi folo­sit sub for­mă de ceai, în com­bi­na­ție cu lămâie și mie­re de albi­ne, sau ca ingre­dient extra pen­tru o supă de pui, de exem­plu. Pul­be­rea de ghim­bir este un con­di­ment exce­lent pen­tru sala­te și rețe­te la cup­tor.

3. Ceaiul verde

Îna­in­te de toa­te, este impor­tant de reți­nut că cea­i­ul ver­de este reco­man­dat indi­fe­rent dacă ai răcit sau nu — con­trar cre­zu­lui popu­lar care spu­ne că doar cei răciți beau ceai, din mai mul­te moti­ve. Unul din­tre ele este că cea­i­ul ver­de este bogat în anti­o­xi­danți, esen­ți­ali pen­tru buna func­țio­na­re a sis­te­mul imu­ni­tar. În caz de răcea­lă, este ide­al să con­sumi cât mai mul­te lichi­de, inclu­siv ceai ver­de, însă este foar­te impor­tant să te gân­dești la acest reme­diu ca la unul care, mai degra­bă, pre­vi­ne răcea­la și alte afec­țiuni, în loc să le tra­te­ze oda­tă ce aces­tea apar. O alter­na­ti­vă mai puter­ni­că a cea­i­u­lui ver­de este pulbe­rea de mat­cha, boga­tă, de ase­me­nea, în anti­o­xi­danți și cate­hi­nă, un ingre­dient deo­se­bit de efi­cient în lup­ta împo­tri­va dia­be­tu­lui și a can­ce­ru­lui.

Citeș­te și: Demon­tăm 5 mituri des­pre răcea­lă și gri­pă

4. Miere, propolis, lăptișor de matcă

Mie­rea con­ți­ne vita­mi­ne, mine­ra­le, dar și enzi­me acti­ve, pro­te­i­ne și car­bo­hi­drați, care îi garan­tea­ză pro­pri­e­tăți anti­in­fla­ma­to­rii, anti­bac­te­rie­ne și anti­a­ler­gi­ce. Ca și în cazul cea­i­u­lui ver­de, tre­bu­ie văzu­tă ca un mod de for­ti­fi­e­re a orga­nis­mu­lui și de pre­ve­ni­re a unor afec­țiuni. Pro­po­li­sul este numit și „Peni­ci­li­nă Ruseas­că”, dato­ri­tă capa­ci­tă­ții de inhi­ba­re a ciu­per­ci­lor, viru­su­ri­lor și bac­te­ri­i­lor, deci tre­bu­ie luat în con­si­de­ra­re în cazul unei răceli și, în spe­cial, în cazul celor care sufe­ră în mod frec­vent de gât iri­tat. Răsfă­țul suprem ofe­rit de albi­ne este însă lăp­ti­șo­rul de mat­că, un coc­k­ta­il de vita­mi­ne (A, B, C, D și E), acizi grași sănă­toși și sulf. Lăp­ti­șo­rul de mat­că tre­bu­ie ținut în per­ma­nen­ță la fri­gi­der și con­su­mat zil­nic, în can­ti­tăți mici. Poți face o cură anu­a­lă de lăp­ti­șor de mat­că, pre­fe­ra­bil în ano­tim­pul rece, ca o moda­li­ta­te de imu­ni­za­re pe cale natu­ra­lă.

5. Pătrunjelul

Con­ti­nu­a­rea, pe doc.ro/sanatate


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply