65 de copii din Centrele de plasament din județul Constanța au nevoie de educație și de voluntari

0
271

După o lun­gă peri­oa­dă în care au fost izo­lați în Cen­tre­le de pla­sa­ment și mulți nu au reu­șit să țină pasul cu școa­la onli­ne, copi­ii din cen­tre­le de pla­sa­ment au nevo­ie să rămâ­nă conec­tați la edu­ca­ție. Pro­gra­mul edu­ca­țio­nal ”Ajun­gem MARI” lansea­ză un nou apel la volun­ta­ri­at onli­ne în spri­ji­nul copi­ii insti­tu­țio­na­li­zați, în spe­cial pen­tru pre­gă­ti­re șco­la­ră și pen­tru exa­me­ne. În jude­țul Con­stan­ța cău­tăm volun­tari pen­tru 65 de copii și ado­les­cenți din cen­tre­le de pla­sa­ment din Con­stan­ța, Agi­gea și Man­ga­lia.

Cei mai mulți copii insti­tu­țio­na­li­zați au mult de recu­pe­rat pe plan șco­lar și nu au încre­de­re în for­țe­le lor, că pot reu­și în via­ță sau tre­ce un exa­men difi­cil. Cău­tăm oameni calzi, răb­dă­tori și con­sec­venți, care să le fie ală­tu­ri săp­tămâ­nal și să îi aju­te cu zâm­be­tul pe buze, prin meto­de inte­rac­ti­ve, să învețe și să prin­dă curaj” – Ana Cris­ta­che, coor­do­na­tor națio­nal Ajun­gem MARI.

Dă-ți pasiu­nea mai depar­te!” este unul din­tre pro­iec­te­le per­ma­nen­te deru­la­te în cadrul pro­gra­mu­lui edu­ca­țio­nal Ajun­gem MARI încă din anul 2014. Pen­tru pro­te­ja­rea copi­i­lor, anul aces­ta acti­vi­tă­ți­le edu­ca­ti­ve se vor des­fă­șu­ra onli­ne. Modu­lul de volun­ta­ri­at durea­ză 7 luni. Fie­ca­re volun­tar va lucra cu maxi­mum 3 copii, într‑o ședin­ța săp­tămâ­na­la de o oră și jumă­ta­te. Sunt aștep­tați volun­tari din ori­ce dome­niu, moti­vați să îi spri­ji­ne pe copii.

Volun­ta­rii îi vor aju­ta pe copii să scrie corect și să soco­teas­că, să recu­pe­re­ze infor­ma­ți­i­le pe care nu le-au înțe­les la școa­lă sau să se pre­gă­teas­că pen­tru exa­me­ne (Eva­lu­a­re Națio­na­lă sau Baca­la­u­re­at). De ase­me­nea, ei pot sus­ți­ne ate­li­e­re onli­ne de cul­tu­ră gene­ra­lă sau dezvol­ta­re per­so­na­lă și pot deve­ni men­tori pen­tru tine­rii care se pre­gă­tesc pen­tru o via­ță inde­pen­den­tă.

Volun­ta­rii selec­tați vor par­ti­ci­pa la trai­ning-uri onli­ne des­pre lucrul cu copi­ii insti­tu­țio­na­li­zați, iar con­si­li­e­rii edu­ca­țio­nali îi vor spri­jini pe par­curs să găseas­că meto­de­le de pre­da­re atrac­ti­ve pen­tru copii. 

Ter­me­nul limi­tă pen­tru înscri­e­re este 18 octom­brie. Înscri­e­rea se face prin com­ple­ta­rea unui for­mu­lar onli­ne pe web­si­te-ul https://www.ajungemmari.ro/devino-voluntar/ unde se găsesc și toa­te deta­li­i­le des­pre volun­ta­ri­at.

Pro­iec­tul se des­fă­șoa­ră în Bucu­rești și 24 de jude­țe – Arad, Argeș, Bacău, Brăi­la, Bihor, Boto­șani, Bra­șov, Buzău, Con­stan­ța, Cluj, Dâm­bo­vi­ța, Dolj, Galați, Gorj, Hune­doa­ra, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Pra­ho­va, Sibiu, Sucea­va, Timiș, Vran­cea. 

Pen­tru impli­ca­rea volun­ta­ri­lor, pro­gra­mul Ajun­gem MARI a fost pre­mi­at la Gala Soci­e­tă­ții civi­le 2020 la două cate­go­rii. Pro­iec­tul Ajun­gem MARI și Res­pon­sa­bili, a pri­mit pre­mi­ul I pen­tru cur­su­ri­le de edu­ca­ție pen­tru sănă­ta­te, finan­ci­a­ră, civi­că și TIC, adap­ta­te pen­tru copi­ii insti­tu­tio­na­li­zați și sus­ți­nu­te de volun­tari pen­tru pes­te 800 de copii. Pro­iec­tul „Dă-ți pasiu­nea mai depar­te!” a câști­gat pre­mi­ul III la cate­go­ria Pro­gra­me pen­tru spri­ji­nul ofe­rit copi­i­lor de‑a lun­gul ani­lor de către cei pes­te 7000 de volun­tari impli­cați până în pre­zent.

Pro­gra­mul edu­ca­țio­nal Ajun­gem Mari – Aso­ci­a­ția Lin­den­feld

Aso­ci­a­ția Lin­den­feld este o orga­ni­za­ție non-guver­na­men­ta­lă ce are ca obiec­tiv faci­li­ta­rea acce­su­lui gru­pu­ri­lor vul­ne­ra­bi­le la dome­nii che­ie ale soci­e­tă­ții.

Ajun­gem MARI este sin­gu­rul pro­gram al Aso­ci­a­ți­ei Lin­den­feld și sus­ți­ne edu­ca­ția a pes­te 2.500 de copii din cen­tre de pla­sa­ment și medii defa­vo­ri­za­te din Bucu­rești și 24 de jude­țe prin mai mul­te pro­iec­te, cel mai impor­tant fiind cel de pre­ga­ti­re șco­la­ră într-un mod inte­rac­tiv ală­tu­ri de pes­te 1.600 de volun­tari. Alte pro­iec­te includ cur­suri voca­țio­na­le, ieșiri recre­a­ti­ve și edu­ca­ti­ve, excur­sii, tabe­re, logo­pe­die, psi­ho­te­ra­pie, edu­ca­ție finan­ci­a­ră, civi­că și pen­tru sănă­ta­te, cur­suri de cali­fi­ca­re, con­si­li­e­re voca­țio­na­lă și vizi­te de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă, toa­te cu rolul de a le da copi­i­lor încre­de­re în ei și a le for­ma abi­li­tăți pen­tru a deve­ni adulți res­pon­sa­bili și inde­pen­denți.

Web­si­te: www.ajungemmari.ro E‑mail: [email protected]

Nou­tăți și povești ale volun­ta­ri­lor de la acti­vi­tă­ți­le cu copi­ii: https://www.facebook.com/ajungemmari/ | Ajun­gem Mari Con­stan­ta.


Man­ga­lia News, 17.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply