100 de locuri și chestii de văzut din România, recomandate de Cristian China-Birta

0
210

100 de locuri și ches­tii de văzut din Româ­nia, reco­man­da­te de Cris­ti­an Chi­na-Bir­ta.

Ches­tiu­nea s‑a întâm­plat așa: Voi, citi­to­rii new­slet­te­ru­lui meu sun­teți de vină! :)) Mă rog, cei care au răs­puns la curi­o­zi­ta­tea mea des­pre locuri de văzut din Româ­nia. Căci toc­mai dato­ri­tă fap­tu­lui că am pri­mit foar­te mul­te răs­pun­suri la acea curi­o­zi­ta­te, am decis să mai întreb cam ace­lași lucru și pe pro­fi­lul și pagi­na de Face­bo­ok și pe pro­fi­lul meu pe Lin­ke­din.

Așa că a ieșit ditai lis­ta pe care o vezi mai jos: cu aproa­pe 100 de reco­man­dări!

Și care este rea­li­za­tă NUMAI pe baza reco­man­dă­ri­lor celor care îmi fac, măcar din când în când, onoa­rea să mă citeas­că.

Am încer­cat, după cum poți vedea, să le aran­jez pe mai mul­te cate­go­rii. În pri­mul rând, una subiec­ti­vă. Căci, de, dacă io am făcut lis­ta, iar umbla­tul lela este clar o ches­tie subiec­ti­vă, așa mi‑a ieșit. Dar am făcut o ordo­na­re și pe regiuni isto­ri­ce. Căci, alt­fel, aș fi avut repro­șuri din par­tea uno­ra că ”Mara­mu­re­șul nu este în Arde­al!” și de astea :))

Așa că am decis să plec de la har­ta de mai jos. Ca să dea lumea vina pe ea, dacă e. 😀

Spor la lec­tu­ră, deci. Și la plim­bat în draci prin mul­te din locu­ri­le astea. Când s‑o putea… Când o să fie vre­mea și mai ales vre­mu­ri­le mai bune…

Până atunci, eu zic să îți sal­vezi lis­ta asta. Fă-ți un fol­der în mail cu ”De vizi­tat în Româ­nia”. Sau dai copy/paste unde­va. Ar fi păcat să nu o folo­sești, zic 🙂

Locuri de care am auzit, dar unde încă nu am ajuns

Transil­va­nia

Ste­ja­rul din Mer­che­a­șa — Bra­șov. Bătrân de 900 de ani. Prac­tic, s‑a ridi­cat părul pe mine când am scris ches­tia asta…

Racoș — Bra­șov. Am tot auzit des­pre loca­li­ta­tea asta, dar încă nu am ajuns. Poți vedea Lacul de sma­rald, un vul­can stins, niș­te coloa­ne de bazalt și cas­te­lul din zonă.

Bike Che­ck In, Bra­șov. De pri­sos să vă zic câtă lume mi‑a zis de locul ăsta, în care încă nu am ajuns…

Moa­ra cu noroc din Oha­ba, lân­gă Șin­ca Veche, Bra­șov. O moa­ră care func­țio­nea­ză de 130 de ani.

Amfi­tea­trul Transil­va­nia, Moe­ciu. De când îmi doresc să ajung aco­lo…

Com­plex Logo­bo, Băi­le Homo­rod, Har­ghi­ta. Nu am ajuns nici­o­da­tă în zonă, ceea ce este mare păcat, au auzit că este foar­te fru­moa­să.

Mol­do­va

Pala­tul Ale­xan­dru Ioan Cuza de la Rugi­noa­sa. De fie­ca­re dată când ajung în Iași îmi pro­pun să dau o fugă aco­lo, dar de fie­ca­re dată mă împie­dic de niș­te beri, de regu­lă în Trum­pets… :))

Mun­te­nia

Valea Buză­u­lui. Cu cas­ca­da Urlă­toa­rea și Valea Zim­bri­lor. Și aici tot am zis că merg și nu am mai ajuns…

Fer­ma Pen­te­leu, Buzău. Care e chiar o fer­mă, dar au și caza­re. Inte­re­sant…

Casa Timiș, lân­gă Plo­iești. Am în plan să ajung aco­lo (e aproa­pe de Bucu­rești!) de ceva vre­me, dar nu mi s‑a ară­tat…

Olte­nia

Cona­cul Mal­dar, lân­gă Hore­zu. Dacă nu mi‑a poves­tit Make de el de nu știu câte ori și tot nu am reu­șit să trag o fugă până aco­lo…

Cona­cul Boie­ru­lui, Ponoa­re­le — Mehe­dinți. Par­că m‑aș opri cale de măcar o noap­te aco­lo…

Locuri de care nu am auzit până azi

Mol­do­va

Zaga Zaga Land. La întâl­ni­rea din­tre jude­țe­le Vran­cea și Galați, pe o supra­fa­ță de pes­te 82 de hec­ta­re, Zaga Zaga Land a aju­tat la for­ma­rea unei del­te impre­sio­nan­te, de o fru­mu­se­țe apar­te – cunos­cu­tă și sub nume­le de Del­ta Sire­tu­lui.

Casa Tisa­ru — Vran­cea. N‑am ajuns nici­o­da­tă în Lep­șa și lumea zice că este minu­na­tă zonă…

Cas­te­lul Stur­d­za — Miclă­u­șeni. Ara­tă într-un mare fel. Clar un obiec­tiv pe care mi‑l pun pe lis­tă dacă o să îmi fac vre­me să vizi­tez Iași­ul cum tre­be.

Caba­na Dochia, în Cea­h­lău. Mor după caba­ne de astea cu pri­ve­liș­te fabu­loa­să!

Pâr­tia Durău, tot în Cea­h­lău. Doar că io nu‑s mare fan (spre deloc :D) de ski­at. În zonă mai găsești și Hotel Bis­tri­ța.

Buco­vi­na

Satul Buco­vi­nean. Case­le tara­ne­s­ti vechi de pes­te 100 de ani, cate­va chiar de acum doua seco­le, au fost recon­di­tio­na­te si trans­for­ma­te in pen­siu­ne pen­tru toti cei care doresc sa locu­ias­ca pre­cum buco­vi­ne­nii de alta­da­ta.

Lions Voro­neț. Dacă așa ara­tă case­le alea și în rea­li­ta­te, e uau ches­tiu­nea…

Casa Poves­te, Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc. Prac­tic, o pen­siu­ne muzeu 😀

Pen­siu­nea Lida­na din Buco­vi­na. Au o sec­țiu­ne pe site cu atrac­ții din regiu­ne.

Aca­să în Buco­vi­na, pen­siu­ne din Gura Humo­ru­lui.

Casa Humor, pen­siu­ne în Gura Humo­ru­lui.

Mara­mu­reș

Casa din Vale, Breb. O casă chiar super-veche! Cred că este o expe­rien­ță aco­lo…

Transil­va­nia

Casa Rațiu din Tur­da. Ști­am că Ion Rațiu a avut legă­tu­ră cu zona, dar nu m‑a dus capul până aco­lo încât să mă întreb dacă o fi exis­tând pe unde­va o casă memo­ri­a­lă…

Raven’s Nest. Foar­te inte­re­sant ara­tă satul ăsta din cae vechi, clar mi l‑am pus pe lis­tă!

Cas­te­lul Mikes din Zăba­la. #Băi­Bă­i­a­tu­le cum ara­tă aco­lo…

Izvoa­re­le de la Mal­naş-Băi. În jude­țul Cova­s­na. Cică nu prea sunt mul­te ches­tii de făcut aco­lo, dar au cea mai bună apă mine­ra­lă care cur­ge direct din pământ.

Poar­ta Rai­u­lui, Alba. Situ­a­tă între vâr­fu­ri­le Șurea­nu, Patru și Can­ciu. La 1565 m. Mda, cam bine rău…

Pen­siu­nea Daci­ca, Boșo­rod, Hune­doa­ra. Aproa­pe de Sar­mi­se­ge­tu­sa.

Cas­te­lul Kál­no­ky, Cova­s­na. Un cas­tel, ce să mai… :))

Hora cu Brazi, pen­siu­ne din Zăr­nești. Apro­po, în zonă poți face niș­te tururi să mergi pe tra­se­ul urși­lor…

Maggie’s Ran­ch, Râș­nov. Pen­tru că Maggie este o ame­ri­can­că 😀

Banat

Ansam­blu de mori Efti­mie Mur­gu — Caraș Seve­rin. Cică cir­cu­i­tul cu cele 22 de mori este de mare anga­ja­men­te, într-un pei­saj gro­zav.

Danubia, Eșel­ni­ța. Zona este abso­lut fabu­loa­să. Dar uite că de Danubia nu auzi­sem…

Valea Cer­nei. Una din cele mai fai­ne zone din țară. Dar care, din rațiuni care îmi sca­pă pro­fund, nu este prea vizi­ta­tă… Evi­dent că, dacă ești în zonă, musai să treci să saluți și Băi­le Her­cu­la­ne.

Mun­te­nia

Tro­van­ții de la Ulmet — Buzău. Le ce aproa­pe sunt de Bucu­rești, par­că acum aș tra­ge o fugă până aco­lo :)) Oca­zie cu care o să văd și așe­ză­min­te­le rupes­tre din zonă.

Valea cu pești. Pe lân­gă Vidra­ru, ara­tă bine rău din poze…

Păs­tră­vă­ria Zăvoi - Argeș. Au și căsuțe pen­tru caza­re și niș­te tiro­li­e­ne, gen.

Pot­coa­va, lân­gă Run­cu. Au și cai. Și un tur vir­tu­al 360 pe site.

Liva­da Mere de Voi­nești, Dâm­bo­vi­ța. Cică e fain să faci o tură pe aco­lo.

Hadar Cha­let, Buzău. Mai pă opu­len­ță, așa 😀 Ara­tă de vis, clar.

Olte­nia

Casa Tisa, din satul Tisa, Olă­nești.

Dobrogea/litoral

CASA OK BY OVO — Vama Veche. Nu prea sunt eu fan de sta­țiu­ne aia (ca să îi zic așa…) dar casa asta ara­tă într-un mare, mare fel…

Cam­po Euro Club, Par­ti­zani, pe bra­țul Suli­na. Un sat de vacan­ță.

Casa la Dina­mo, 2 mai. No, poftim 😀

Mara­mu­reș

Plai de Rai, pen­siu­ne.

Locuri în care am fost

Transil­va­nia

Mănăs­ti­rea rupes­tră de la Şin­ca Veche, Bra­șov. Un loc cu ade­vă­rat spe­cial. Am scris des­pre cum am des­co­pe­rit eu aco­lo că, totuși, am oareș­ce șan­să la spi­ri­tu­a­li­ta­te 🙂

Valea Ver­de Retre­at. Mi‑a plă­cut foar­te tare, aș mai ajun­ge ori­când!

Băi­le Tuș­n­ad, Har­gi­ta. Am fost în zonă, dar nu îmi aduc amin­te mare lucru, dar fiind fap­tul că eram într‑o gaș­că vese­lă și degra­bă degus­tă­toa­re de mate­ri­a­le lichi­de 😀

Dobrogea/litoral

Doi Căpi­tani, Cri­șan. Cam locul meu pre­fe­rat când mă duc în Del­tă. Am scris aici de ce 🙂

Che­i­le Dobro­gei. Da, un loc abso­lut minu­nat, dintr‑o gră­ma­dă de punc­te de vede­re.

Casa Filip din Sari­chi­oi. O biju­te­rie. Și gaz­de­le sunt foar­te fai­ne.

Suli­na — Am fost de două ori. Și, de fie­ca­re dată, mă între­ba ce este cu mine de nu simt aco­lo ce sim­te mul­tă lume. Sigur, pla­ja este gro­za­vă. Dar în rest jur că nu m‑am conec­tat cu nimic din zonă… Deși îmi pla­ce Del­ta în draci!

Gre­en Vil­la­ge, Sfân­tu Ghe­or­ghe. Am stat de trei ori aco­lo. Iar legat de loca­li­ta­te, am și scris un arti­col din seria #Wee­ken­d­De­Ro­mâ­nia.

Mun­te­nia

Satul pru­ni­lor, Dâm­bo­vi­ța. Am fost acum câți­va ani, am stat câte­va zile, țin min­te doar că am băut mult și ne-am dis­trat tare :))

Buco­vi­na

Piz­ze­ria la Bom­ba, Gura Humo­ru­lui. Ehe, câte beri și piz­ze am băgat aco­lo… Și câte aș mai băga… Musai să te oprești aco­lo dacă ajungi în zonă. Și să‑i zici lui Sorin — patro­nu — că te‑a tri­mis chi­ne­zu 😀

Siteuri, portaluri, alea, alea
— locuri unde găsești mai multe informații -

Blo­guri de călă­to­rie: Tra­ve­lis­taPicio­ru­șe călă­toa­reCreș­tem și călă­to­rimFami­lia Hai HuiBibi­’s TripsLau­ra Frun­ză (sec­țiu­ne în blog), Zig Zag prin Româ­niaCălă­tor în bas­chețiBlo­gul de călă­to­riiBri­git­ta călă­to­reș­teDoi turiștiBlo­gul meu de călă­torKalator.ro (doar pagi­nă de FB, blog în con­struc­ție).

Aven­tu­ra turis­ti­că (cu pagi­nă și grup) coor­do­na­tă de Teo­dor Hos­su-Lon­gin.

ThankYouRomania.ro. O resur­să boga­tă în infor­ma­ții des­pre ce să faci pe la noi pe pla­iu­ri­le mio­ri­ti­ce.

Roma­nian Roman­ce. Need I say more? 😀

RomaniaTravel.guide. O har­tă cu infor­ma­ții des­pre ches­tii și locuri de vizi­tat.

TurismIstoric.ro. Un pro­iect edi­to­ri­al foar­te fain, cu o gră­ma­dă de povești des­pre tot felul de locuri fai­ne de la noi.

ȚaraCuBalauri.ro. Locuri pli­ne de isto­rie ser­vi­te cu iz și gust car­pa­tin în medi­ul onli­ne 😀

Poves­tea locu­ri­lor. Povești fai­ne din locuri fai­ne.

AiciAStat.ro. Povești și legen­de des­pre biju­te­ri­i­le arhi­tec­to­ni­ce din Româ­nia și cei ce le-au căl­cat pra­gul.

UndeMergem.ro. O apli­ca­ție afla­ta la înce­put de drum, dar care pro­mi­te. Deo­cam­da­tă poți găsi locuri de vizi­tat în zona Bra­șov și adia­cent, ca să zic așa.

AmFostacolo.ro. Cică aco­lo găsești ”reco­man­dări tes­ta­te”.

Epic Visits. Din câte înțe­leg sunt axați pe pre­zen­ta­rea de pache­te de expe­rien­țe.

Yozi.ro. Cu titu­la­tu­ra ”ghid de călă­to­rii”.

Vacan­țe prin Româ­nia, grup de Face­bo­ok.

Travlocals.com. Un motor de cău­ta­re cu ratin­gs.

Aventurescu.ro. Știri, infor­ma­ții, ofer­te, de toa­te.

MyTransylvania.ro. O aso­ci­a­ție care pro­mo­vea­ză turis­mul ăla în care mai și bagi ceva în gură, știi cum zic 😀

VisitCovasna.ro. E cla­ră trea­ba des­pre ce‑i trea­ba, zic 🙂

Cluj.com. Un ghid cu ce poți să faci în oraș, inclu­siv con­cer­te și alte eve­ni­men­te.

DescoperaNordEst.ro. Un site axat pe reco­man­dări turis­ti­ce și de eve­ni­men­te din zona Mol­do­vei.

TurismPrinJudetulBacau.ro. E cla­ră trea­ba 🙂

Turism-Bacau.ro. Și aici îi cla­ră :))

Țara Dor­ne­lor. E clar des­pre ce locuri este site­ul, da? :))

Des­pre Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc. Locuri de vizi­tat și ches­tii de văzut în zonă.

 


Man­ga­lia News, 16.10.2020. (De la Chi­ne­zu citi­re…). 🙂


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply