Ziua pomenirii eroilor căzuți la Turtucaia. AMVVD Constanța și Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” au participat cu delegați la ceremonia de comemorare [galerie FOTO]

0
307

Dumi­ni­ca ce a tre­cut, a avut loc la Tur­tu­ca­ia (azi Tutra­kan în Bul­ga­ria) cere­mo­n­ia de come­mo­ra­re a ero­i­lor cazuți în lup­te­le din pri­mul răz­boi mondi­al. Au murit apro­xi­ma­tiv 5.000 de eroi români, din­tre care numai unul este așe­zat într-un mor­mânt indi­vi­du­al, res­tul, dor­mind som­nul de veci în gropi comu­ne. Pier­de­rea unor vieți este tra­gi­că, însă și mai tra­gic ar fi dacă nici măcar noi, cei din pre­zent, nu i‑am pomeni cum se cuvi­ne!

Din Româ­nia, am fost doar câte­va per­soa­ne, care merg an de an. Aceștia sunt mem­bri ai Aso­ci­a­ți­ei Mili­ta­ri­lor Vete­rani și Vete­ra­ni­lor cu Diza­bi­li­tăți, Sucur­sa­la Con­stan­ța și ai Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le Cul­tul Ero­i­lor “REGINA MARIA”, fili­a­la jude­țea­nă Con­stan­ța.

A fost depu­să o coroa­nă de flori și aprin­se lumâ­nări, atât la mor­mân­tul ofi­țe­ru­lui român, cât și la gro­pi­le comu­ne ale ero­i­lor români.

Lumâ­nă­ri­le au fost aprin­se în nume­le tutu­ror româ­ni­lor care au stră­moși în acel loc. Dum­ne­zeu să îi ier­te pe Ero­ii Nea­mu­lui.

Cere­mo­n­ia a fost orga­ni­za­tă de Pri­mă­ria Tutra­kan, cu par­ti­ci­pa­rea Mari­nei Mili­ta­re din Bul­ga­ria, a Bise­ri­cii Orto­do­xe Bul­ga­re, a ofi­ci­a­li­tă­ți­lor din Bul­ga­ria.

Mul­țu­mi­ri, spon­so­ru­lui depla­să­rii, care este și par­te­ner al AMVVDSC ONE STAR Secu­ri­ty Roma­nia SRL, con­du­să de dom­nul Mari­us Ghe­or­ghe Oss, care ne‑a pus la dis­po­zi­ție mij­lo­cul de trans­port!

Foto: Edu­ard Radu, volun­tar AMVVD Con­stan­ța.

A trans­mis Cris­ti­an Cră­ciun, pre­șe­din­te­le AMVVD Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 09.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply