Ziua Mondială a Turismului, 27 Septembrie — World Tourism Day 2020 — “Tourism and Rural Development” — „Turism și dezvoltare rurală”

0
528

În fie­ca­re an, la 27 sep­tem­brie, un număr de 158 de ţări, şase teri­to­rii şi pes­te 500 de mem­bri afi­li­a­ţi, com­po­nen­te ale Orga­ni­za­ţi­ei Mondi­a­le a Turis­mu­lui (UNWTO), agenţie spe­cia­li­za­tă a Orga­ni­za­ţi­ei Naţiu­ni­lor Uni­te, săr­bă­to­resc Ziua Mondi­a­lă a Turis­mu­lui.

Săr­bă­to­ri­rea la 27 sep­tem­brie a unei Zile Mondi­a­le a Turis­mu­lui a fost sta­bi­li­tă în cadrul sesiu­nii Adu­nă­rii Gene­ra­le a Orga­ni­za­ţi­ei Mondi­a­le a Turis­mu­lui din sep­tem­brie 1979, de la Tor­re­mo­li­nos (Spa­nia), zi în care se ani­ver­sea­ză şi adop­ta­rea sta­tu­tu­lui UNWTO (1970).

Ziua Mondi­a­lă a Turis­mu­lui a fost săr­bă­to­ri­tă pri­ma oară în întrea­ga lume în anul 1980. UNWTO a dorit ca prin orga­ni­za­rea dife­ri­te­lor eve­ni­men­te cu acest pri­lej să atra­gă atenţia opi­ni­ei publi­ce asu­pra impor­tanţei de ordin soci­al, cul­tu­ral, poli­tic şi eco­no­mic a turis­mu­lui.

Turism și dezvol­ta­re rura­lă”, tema anu­lui 2020, cele­brea­ză capa­ci­ta­tea uni­că a sec­to­ru­lui turis­tic de a con­du­ce dezvol­ta­rea eco­no­mi­că și de a oferi oport­u­ni­tăți în afa­ra mari­lor ora­șe, inclu­siv în ace­le comu­ni­tăți care alt­fel ar fi lăsa­te în urmă. Ziua Mondi­a­lă a Turis­mu­lui 2020 evi­den­ți­a­ză, de ase­me­nea, rolul impor­tant pe care îl joa­că turis­mul în con­ser­va­rea și pro­mo­va­rea cul­tu­rii și a patri­mo­ni­u­lui din întrea­ga lume.

Tou­rism and Rural Deve­lo­p­ment” cele­bra­tes the sector’s uni­que abi­li­ty to dri­ve eco­no­mic deve­lo­p­ment and pro­vi­de opport­u­ni­ti­es out­si­de of big citi­es, inclu­ding in tho­se com­mu­ni­ti­es that would othe­rwi­se be left behind. World Tou­rism Day 2020 also high­li­ghts the impor­tant role tou­rism pla­ys in pre­ser­ving and pro­mo­ting cul­tu­re and heri­ta­ge all aro­und the world. (unwto.org).


Man­ga­lia News, 27.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply