Zi importantă pentru localitatea 2 Mai! Astăzi au fost pornite primele centrale care funcționează cu gaz natural Foto/VIDEO

0
473

Zi impor­tan­ta pen­tru loca­li­ta­tea 2 Mai!

Astăzi au fost por­ni­te pri­me­le cen­tra­le care func­țio­nea­ză cu gaz natu­ral. Gră­di­ni­ța și bise­ri­ca ruși­lor lipo­ve­ni au fost bran­șa­te deja la sis­te­mul de dis­tri­bu­ție a gaze­lor natu­ra­le.

Am pro­mis și ne-am ținut de cuvânt. Ori­ci­ne este inte­re­sat să se racor­de­ze la rețea, o poa­te face acum. Tre­bu­ie doar să con­tac­te­ze un ope­ra­tor auto­ri­zat și să dema­re­ze pro­ce­du­ri­le. Refe­ri­tor la acte­le care depin­deau de admi­nis­tra­ția loca­lă, noi am sim­pli­fi­cat docu­men­ta­ția, iar acte­le nece­sa­re se eli­be­rea­ză rapid. Lis­ta cu ope­ra­to­rii auto­ri­zați pen­tru comu­na Lima­nu este publi­ca­tă pe site-ul pri­ma­ri­ei”, decla­ră Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Lucră­ri­le de exe­cu­ție a rețe­lei de gaz natu­ral con­ti­nua pe zona loca­li­tă­ții Vama Veche!


Se poa­te mai mult! Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni.

Echi­pa Geor­ges­cu vă mul­țu­meș­te pen­tru votul dum­ne­a­voas­tră de încre­de­re! Lima­nu — 2Mai — Vama Veche — Hagieni, vă res­pec­tăm și ne încli­năm în fața dum­ne­a­voas­tră!

Și pen­tru că sun­tem o echi­pă de 10, în noul man­dat avem 10 con­si­li­eri! Vă iubim și vă res­pec­tăm! #Echipade10!


Man­ga­lia News, 30.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply