Teatrul de Stat Constanța prezintă în weekend piesele „Memoria apei” și „Doi tineri din Verona”

0
378

După o pau­ză nedo­ri­tă, cau­za­tă de o situ­a­ție medi­ca­lă rezol­va­tă com­plet, cu bine, Tea­trul de Stat Con­stan­ța reia spec­ta­co­le­le sta­giu­nii 2020 – 2021, în con­di­ții de sigu­ran­ță și cu res­pec­ta­rea stric­tă a tutu­ror nor­me­lor de pro­tec­ție împo­tri­va pan­de­mi­ei, con­form legii. Pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii cu Coro­na­vi­rus, numă­rul maxim de spec­ta­tori la un spec­ta­col este de 70, așa­dar vă reco­man­dăm să vă pro­cu­rați bile­te­le cât mai repe­de.

Sâm­bă­tă, 3 octom­brie, de la ora 19:00, Tea­trul de Stat Con­stan­ța își reia spec­ta­co­le­le cu unul a cărui pre­mie­ră a des­chis sta­giu­nea tre­cu­tă: „Memo­ria apei” de She­la­gh Ste­phen­son, în tra­du­ce­rea și regia lui Vla­di­mir Anton, cu o dis­tri­bu­ție din care fac par­te Dana Dumi­tres­cu, Liviu Mano­la­che, Ali­na Man­țu, Geor­gi­a­na Rusu, Lau­ra Ior­dan-Adri­an și Andu Axen­te.

Sce­no­gra­fia este sem­na­tă de Maria Miu, iar ligh­ting design-ul, de Lucian Moga.

Este o tra­gi­co­me­die în care trei surori se întâl­nesc, după mulți ani în care nu s‑au văzut, cu oca­zia tris­tă a înmor­mân­tă­rii mamei lor, reme­morând întâm­plări din copi­lă­rie, reîn­vi­ind riva­li­tăți și cer­turi vechi, ceea ce dă naș­te­re unor sce­ne de un umor savu­ros.

Fie­ca­re din­tre surori se află în câte o rela­ție și fie­ca­re rela­ție este într-un moment de cri­ză. Con­flic­te­le sunt ali­men­ta­te de alco­ol și mari­ju­a­na, ast­fel ieșind la ive­a­lă frus­trări și ade­vă­ruri pe jumă­ta­te con­ști­en­ti­za­te sau blo­ca­te cu bună-ști­in­ță.

Dumi­ni­că, 4 octom­brie, de la ora 19:00, puteți reve­dea cel mai proas­păt spec­ta­col al Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța, „Doi tineri din Vero­na” de Wil­li­am Sha­kes­pea­re, tra­du­ce­re de Lucia Vero­na, în regia lui Ale­xan­dru Mâzgă­rea­nu. Pre­mie­ra a des­chis sta­giu­nea tea­tra­lă 2020 – 2021.

Con­cep­ția deco­ru­lui îi apar­ți­ne sce­no­gra­fei Andre­ea Săn­du­les­cu, iar a cos­tu­me­lor, sce­no­gra­fei Ale­xan­dra Mâzgă­rea­nu. Ligh­ting design-ul este sem­nat de Daniel Klin­ger, muzi­ca este com­pu­să de Ale­xan­dru Suciu, iar miș­ca­rea sce­ni­că a bene­fi­ci­at de îndru­ma­rea core­gra­fei Bac­zó Tün­de.

Flo­rin Aioa­ne şi Andrei Bibi­re îi întru­chi­pea­ză pe cei doi tineri din Vero­na, iar feme­i­le care le aprind ini­mi­le şi pati­mi­le sunt inter­pre­ta­te de Eca­te­ri­na Lupu şi Cris­ti­a­na Luca. Din dis­tri­bu­ție mai fac par­te Cătă­li­na Mihai, Liviu Mano­la­che, Andrei Can­ta­ra­giu, Lucian Ifti­me, Maria Lupu, Flo­ri­na Stăn­cu­leţ, Ale­xan­dru Med­veghi, Theo­dor Şop­te­lea, Şte­fan Mihai, Vlad Linţă, Ali­na Manţu, Ari­na Cojo­ca­ru şi Gra­ţian Pri­să­ca­riu.

Valen­tin plea­că din Vero­na la Mila­no pen­tru a‑și desă­vârși edu­ca­ția „într‑o altă cul­tu­ră”, iar pri­e­te­nul lui cel mai bun, Pro­te­us, rămâ­ne aca­să, căci o iubeș­te pasio­nal pe Iulia. Valen­tin, care, la înce­put, nu îl înțe­le­ge pe Pro­te­us și nu cre­de în pute­rea iubi­rii, se îndră­gos­teș­te nebu­neș­te de Sil­via, fii­ca duce­lui din Mila­no. Pri­e­te­nul său, tri­mis și el la cur­tea duce­lui, o uită într‑o cli­pă pe iubi­ta lui atunci când o întâl­neș­te pe iubi­ta lui Valen­tin.

Bile­te­le la spec­ta­co­le­le Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța vor putea fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța — Bule­var­dul Fer­di­nand, nr. 11.

Vă mul­țu­mim pen­tru că ne sun­teți mereu ală­tu­ri și vă aștep­tăm cu drag la tea­tru!


Man­ga­lia News, 29.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply