Tânără din Constanța, arestată după ce a agresat patru polițiști, trei bodyguarzi și alte două persoane!

0
420

O tână­ră de 22 de ani a fost ares­ta­tă pre­ven­tiv pen­tru 30 de zile, după ce a agre­sat trei poli­țiști locali, un poli­țist națio­nal, trei agenți de secu­ri­ta­te și alte două per­soa­ne, infor­mea­ză replicaonline.ro, care citea­ză un comu­ni­cat al Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Con­stan­ța.

Con­form pro­cu­ro­ri­lor, con­flic­tul a înce­put într-un bar din Con­stan­ța în ziua de vineri, 11 sep­tem­brie, când feme­ia de 22 de ani a tras mai întâi de păr și a lovit cu pum­nii și picioa­re­le o per­soa­nă și apoi a arun­cat cu un pahar în capul altei per­soa­ne afla­te în local.

În data de 11.09.2020, în jurul orei 21:20 numi­ta I.L.I., în timp ce se afla în incin­ta unui local din mun. Con­stanţa, în urma unui con­flict spon­tan cu per­soa­na vătă­ma­tă D.M.D., a tras‑o pe aceas­ta de păr, și a lovit‑o cu pum­nii și picioa­re­le, tot­o­da­tă arun­când cu un pahar înspre per­soa­na vătă­ma­tă B.S.G., aceas­ta fiind lovi­tă cu paha­rul în zona capu­lui.

Cum au fost agre­sați body­gu­ar­zii: picioa­re în cap și lovi­turi sub cen­tu­ră

Aler­tați, trei agenți de pază au încer­cat să inter­vi­nă. Pe rând, aceștia au fost muș­cați, loviți cu picio­rul în cap și în tes­ti­cu­le.

În acest con­text, per­soa­na vătă­ma­tă D.M.D. a apă­sat buto­nul de pani­că, iar după sosi­rea agen­ți­lor de secu­ri­ta­te, incul­pa­ta I.L.I. l‑a muș­cat de ante­bra­țul stâng pe mar­to­rul U.C., l‑a lovit cu picio­rul în cap pe mar­to­rul C.N.V., iar pe mar­to­rul A.R.M. l‑a lovit cu picio­rul în tes­ti­cu­le, toți trei agenți de secu­ri­ta­te în cadrul unei soci­e­tă­ţi pri­va­te”, se ara­tă în comu­ni­ca­tul Par­che­tu­lui.

Ulte­ri­or, au inter­ve­nit trei poli­țiști locali, care au fost, la rân­dul lor, agre­sați.

Cum au fost loviți poli­țiș­tii: cape­te în gură, șuturi în bur­tă și pes­te picioa­re

În momen­tul în care s‑a încer­cat imo­bi­li­za­rea incul­pa­tei și ulte­ri­or imo­bi­li­ză­rii și încă­tu­șării, aceas­ta a zgâriat‑o cu unghi­i­le pe ante­bra­țul stâng pe per­soa­na vătă­ma­tă R.A.M., poli­țist local și a lovit‑o tot­o­da­tă cu capul în zona pome­tu­lui stâng”, au pre­ci­zat pro­cu­ro­rii.

În aju­tor, a mai fost che­mat și un echi­paj al poli­ți­ei națio­na­le. Un poli­țist a fost lovit cu picio­rul în mână.

La fața locu­lui a fost soli­ci­ta­tă și inter­ven­ția unui echi­paj de poli­ție națio­na­lă care a aju­tat la intro­du­ce­rea în autos­pe­cia­la poli­ți­ei loca­le a incul­pa­tei I.L.I., iar după con­du­ce­rea la sedi­ul Poli­ți­ei Loca­le Con­stan­ța, în timp ce se aflau în inte­ri­or aceas­ta a lovit‑o cu picio­rul în mână pe per­soa­na vătă­ma­tă U.V., poli­țist națio­nal”.

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply