Spectacolul „CARAMITRU — MĂLĂELE, CÂTE‑N LUNĂ ȘI ÎN STELE” încheie Stagiunea estivală BE.SAFE

0
327

Tea­trul de Stat Con­stan­ța anun­ță înche­ie­rea Sta­giu­nii Esti­va­le Best­Su­m­me­rArt­FEst – BE.SAFE – Con­stan­ța 2020, oda­tă cu reve­ni­rea în sala de spec­ta­co­le.

Spec­ta­co­lul care pune punc­tul final seri­ei de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le în aer liber orga­ni­za­te de Tea­trul de Stat Con­stan­ța și Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, în vara 2020, va avea loc la Tea­trul de vară Sove­ja, vineri, 4 sep­tem­brie, de la ora 20.30.

Este vor­ba des­pre două legen­de în via­ță ale tea­tru­lui româ­nesc, ION CARAMITRU și HORAŢIU MĂLĂELE, care, acom­pa­ni­ați de un muzi­cian de excep­ție, ADRIAN NAIDIN, se întâl­nesc în spec­ta­co­lul „CARAMITRU-MĂLĂELE — CÂTE‑N LUNĂ ȘI ÎN STELE. Un duel de vor­be de duh, ver­suri ale­se, umor fin și o muzi­că desă­vâr­și­tă.

Mereu sur­prin­ză­tor, mereu dife­rit și mereu de excep­ție, „Cara­mi­tru Mălăe­le, câte‑n lună și în ste­le” este un spec­ta­col de impro­vi­za­ție… „pen­tru că impro­vi­za­ția este, de fapt, sta­rea de gra­ție a acto­ru­lui”, cum spu­ne Hora­țiu Mălăe­le. Spec­ta­co­lul este mereu altul, rit­mul este dife­rit, umo­rul tot mai spu­mos și inge­ni­o­zi­ta­tea tot mai evi­den­tă. Amin­ti­rea vre­mu­ri­lor tre­cu­te este adu­să în sce­nă de un Cara­mi­tru care reci­tă răsco­li­tor, ima­ginând, cu inte­li­gen­ță și iscu­sin­ță, răs­pun­suri pe măsu­ră unui Hora­țiu Mălăe­le vul­ca­nic, ire­zis­ti­bil și de un haz efer­ves­cent, cei doi avându‑i mar­tori pe Sha­kes­pea­re, Emi­ne­scu sau Topâr­cea­nu.

Dia­lo­gul este între­git de repli­ci­le muzi­ca­le pli­ne de căl­du­ră și culoa­re ale vio­lon­ce­lis­tu­lui Adri­an Nai­din. Cu vocea sa deo­se­bi­tă și teh­ni­ca desă­vâr­și­tă, Adri­an Nai­din i‑a impre­sio­nat întot­dea­u­na pe iubi­to­rii de muzi­că. Sună ca o întrea­gă orches­tră une­ori, iar alte­ori pic­tea­ză sau șop­teș­te ver­suri.

Adri­an Nai­din l‑a inspi­rat pe regi­zo­rul grec Miha­lis Kako­gi­an­nis, iar muzi­cia­nul leton Mis­cha Mai­sky, supra­nu­mit “Paga­nini al vio­lon­ce­lu­lui”, îl numă­ră prin­tre cei mai talen­tați din­tre uce­ni­cii săi. Deși are o struc­tu­ră și o edu­ca­ție orien­ta­te spre cla­sic, vio­lon­ce­lis­tul Adri­an Nai­din a expe­ri­men­tat și alte lim­ba­je, de la con­cep­te­le une­ori abs­trac­te ale jazz-ului con­tem­po­ran, până la world music sau pop. În etno-jazz a stră­lu­cit încă de la pri­ma încer­ca­re, în gran­di­o­sul spec­ta­col „Damian’s Fire”, montat de Damian Dră­ghi­ci în 2001, la Bucu­rești. Este com­po­zi­tor de muzi­că de sce­nă, con­fir­mat, prin­tre alte­le, în cola­bo­ră­ri­le cu com­pa­nia de tea­tru Ale­k­ton din Ate­na.

Absol­vent al Aca­de­mi­ei de Muzi­că „Ghe­or­ghe Dima” din Cluj-Napo­ca, licen­ți­at în Vio­lon­cel și Muzi­că de Came­ră, Adri­an Nai­din s‑a per­fec­țio­nat cu muzi­cia­nul Mis­cha Mai­sky. A debu­tat în 1988, la Ope­ra Maghia­ră din Cluj Napo­ca și este, din 2001, mem­bru al Orches­trei Națio­na­le Radio Bucu­rești.

Apla­u­dat fre­ne­tic de publi­cul din toa­tă țara, spec­ta­co­lul se joa­că de fie­ca­re dată cu casa închi­să, atât în Româ­nia, cât și în tur­ne­e­le pen­tru româ­nii din stră­i­nă­ta­te.

Acce­sul la spec­ta­co­le este pe baza de BILETE ce pot fi achi­zi­țio­na­te fie onli­ne, prin plat­for­ma www.mystage.ro, fie de la casa de bile­te a Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (Bule­var­dul Fer­di­nand Nr. 11).

Pro­gra­mul casei de bile­te de la Tea­trul de Stat Con­stan­ța este mier­curi – dumi­ni­că, ore­le 9:00 – 12:00, 16:00 – 21:00.

Rea­min­tim că Sta­giu­nea Esti­va­lă Best­Su­m­me­rArt­FEst – BE.SAFE – Con­stan­ța 2020, orga­ni­za­tă de Tea­trul de Stat Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța și Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, cuprin­de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le diver­se, ce se des­fă­șoa­ră în spa­ții adec­va­te, în aer liber. Par­te­ne­rii sta­giu­nii sunt Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Călu­țul de mare” Con­stan­ța și Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean „Theo­dor T. Bura­da”. Spon­so­rii eve­ni­men­tu­lui sunt: AQUA CARPATICA, DOMENIILE SÂMBUREȘTI, CRAMELE RASOVA, FLORĂRIILE MAGNOLIA

Sănă­ta­tea popu­la­ți­ei rămâ­ne pri­o­ri­ta­tea numă­rul unu, așa­dar toa­te eve­ni­men­te­le din cadrul sta­giu­nii au loc cu res­pec­ta­rea stric­tă a nor­me­lor de pro­tec­ție împo­tri­va con­ta­mi­nă­rii cu Coro­na­vi­rus.


Man­ga­lia News, 03.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply