Soarele, aerul curat și gândirea pozitivă… Virusul prostiei este mai periculos decât Coronavirus! | Lucian Ciuchiță

0
345

Soa­re­le, aerul curat și gân­di­rea pozi­ti­vă… Viru­sul pros­ti­ei este mai peri­cu­los decât Coro­na­vi­rus!

Nu sunt nici viru­so­log, nici epi­de­mi­o­log, dar înțe­leg des­tul de bine anu­mi­te “necu­nos­cu­te” care inter­vin în acest pro­ces de iste­rie gene­ra­li­za­tă. Sunt doc­tor în ști­in­țe, din 1999, cu spe­cia­li­za­re în Ciber­ne­ti­că și Sta­tis­ti­că. De ce este impor­tan­tă spe­cia­li­za­rea mea în con­tex­tul actu­al? Pen­tru că viru­su­ri­le se com­por­tă alea­to­riu, pen­tru că este nevo­ie de o ana­li­ză sta­tis­ti­că în momen­tul de față, iar cer­ce­tă­to­rii din alte dome­nii pot să înțe­lea­gă mai bine feno­me­nul.

De ce Ciber­ne­ti­ca și Sta­tis­ti­ca? Ciber­ne­ti­ca este sti­in­ța care are ca obiect stu­di­ul mate­ma­tic al legă­tu­ri­lor, comen­zi­lor și con­tro­lu­lui în sis­te­me­le și în orga­nis­me­le vii, din punct de vede­re al ana­lo­gi­i­lor lor for­ma­le, a lucru­ri­lor în miș­ca­re, iar Sta­tis­ti­ca, este ști­in­ța care folo­seș­te cal­cu­lul pro­ba­bi­li­tă­ți­lor, se ocu­pă cu stu­di­ul can­ti­ta­tiv al feno­me­ne­lor de masă, pre­zen­ta­te de ele­men­te care au anu­mi­te carac­te­ris­tici comu­ne. Nu degea­ba sunt cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic aso­ci­at la Aca­de­mia Româ­nă. Bun.

Să reve­nim la pro­ble­ma care ne doa­re foar­te tare și care, din nefe­ri­ci­re, ne izo­lea­ză și ne cre­ea­ză discon­fort. Nu este numai atât, este foar­te gra­vă măsu­ra izo­lă­rii, este noci­vă func­țio­nă­rii orga­nis­mu­lui uman. Nu tre­bu­ie să fii mare spe­cia­list, ori­ce medic cu capul pe umeri poa­te să con­fir­me acest lucru! Avem nevo­ie de soa­re, de aer curat, pen­tru plămâni, de acti­vi­tăți pro­prii con­di­ți­ei uma­ne, să ne mani­fes­tăm liberi, să mun­cim, să creăm, să ne satis­fa­cem toa­te dorin­țe­le, să iubim, să ne plim­băm prin par­curi etc…

Toa­te aces­te îngră­diri nu con­duc la o rezol­va­re a pro­ble­mei, ci o infla­mea­ză inu­til, acu­ti­zea­ză boa­la, nu pre­vin sau eli­mi­nă cau­ze­le. Fri­ca naș­te boa­la!!

Gân­diți-vă la lucruri fru­moa­se, eli­mi­nați tea­ma pro­mo­va­tă cu asi­du­i­ta­te […], vedeți-vă de via­ța de zi cu zi, ca și cum nimic nu vă poa­te afec­ta…

Cre­deți în voi înși­vă! Cre­deți în Dum­ne­zeu!

Dr. Lucian Ciu­chi­ță, iunie 2020.


MN: Lucian Ciu­chi­ță este poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român. S‑a năs­cut la 10.02.1969, în Râm­ni­cu-Vâl­cea, jud. Vâl­cea; tatăl său, Apos­tol Ciu­chi­ță, ofi­țer de carie­ră, iar mama, Lucia Ciu­chi­ță (năs­cu­tă Scar­lat), era edu­ca­toa­re. A fost elev al Sco­lii Gene­ra­le Nr. 2 și a absol­vit Lice­ul Ener­ge­tic din Rm. Vâl­cea, in 1987. Este absol­vent al Facul­tă­ții de Ciber­ne­ti­că din ASE Bucu­res­ti (1988–1993). In 1999, obține doc­to­ra­tul in Ciber­ne­ti­că și Sta­tis­ti­că, la ASE Bucu­res­ti.

A lucrat in Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, in peri­oa­da 1990–2002, ca repor­ter spe­cial, redac­tor și rea­li­za­tor de emi­siuni. A ince­put acti­vi­ta­tea jur­na­lis­ti­că cu pri­ma emi­siu­ne stu­den­țeas­că „Gau­dea­mus”, ime­di­at după revo­lu­tia din ’89, fiind unul din­tre stu­den­ții revo­lu­țio­nari care au par­ti­ci­pat la eve­ni­men­te. In iunie 1990 este anga­jat redac­tor la redac­ția de știri a TVR. După rea­li­za­rea a două fil­me docu­men­ta­re, este pri­mit in Uniu­nea Cine­aș­ti­lor din Româ­nia, iar în mai 1991, în Aso­ci­a­tia Dra­ma­tur­gi­lor de Film.

A rea­li­zat pes­te 1000 de repor­ta­je și sute de emi­siuni, cele mai cunos­cu­te fiind: „Lege și fără­de­le­ge”, „Trans­fo­ca­tor”, „Actu­a­li­tăți”, „Poli­ția in acțiu­ne”, „Bună dimi­nea­ța”, pre­cum și rubrici în cadrul altor emi­siuni de cul­tu­ră și artă.

A fost pro­fe­sor uni­ver­si­tar și a pre­dat Sta­tis­ti­ca și Mode­la­re Eco­no­mi­ca la ASE, Uni­ver­si­ta­tea Româ­no-Ame­ri­ca­nă și Uni­ver­si­ta­tea N.Titulescu. De ase­me­nea, a pre­dat Eco­no­mie la Aca­de­mia de Poli­ție. In momen­tul de față este cer­ce­tă­tor sti­in­ți­fic aso­ci­at la Aca­de­mia Româ­nă.

Ca scri­i­tor, debu­tea­ză in 1996, cu volu­mul de poe­zii „Oameni si țăr­muri”, cu pre­fa­ța de Marin Sores­cu. Este dis­ci­po­lul maes­tru­lui Marin Sores­cu, cu care a avut o fru­moa­să cola­bo­ra­re, in ulti­mii ani de via­ță ai regre­ta­tu­lui scri­i­tor. Au urmat alte două volu­me de poe­zii, „Cău­tă­to­rul de zim­bri” și „Flo­ri­le bine­lui”, iar pri­mul roman, „Comi­sa­rul Caron-Dis­pa­ri­ția”, a fost publi­cat in 2005. In peri­oa­da 1997–2006 a publi­cat mai mul­te cărți eco­no­mi­ce și o ana­li­ză a feno­me­nu­lui tero­rist con­tem­po­ran.

A scris trei sce­na­rii de film de lung metraj și a rea­li­zat trei fil­me docu­men­ta­re. Până in momen­tul de față, a publi­cat 30 de cărți, atât volu­me de poe­zie cât și roma­ne, nuve­le, ese­uri. Cele două­spre­ze­ce roma­ne se găsesc în toa­te libră­ri­i­le din Româ­nia și se bucu­ră de apre­ci­e­rea citi­to­ri­lor.

Iată o lis­tă cu aces­tea: Insu­la Pur­ga­to­ri­u­lui (roman dis­to­pic); Copo­i­ul din Car­di­ff (roman poli­țist-filo­zo­fic), Tai­fun in adan­curi (thri­l­ler), Geme­nii lui Bor­mann (roman isto­ric), Celes­te-Pla­ne­ta Pur­ga­to­ri­u­lui (SF, fan­ta­sy), un volum de ese­uri filo­zo­fi­ce inti­tu­lat “Mona­da Ratiu­nii”, roma­nul pam­flet “Deșer­tul flu­tu­ri­lor albi”, Sub­ma­ri­nul tero­riș­ti­lor (roman de spi­o­naj) si roma­nul semi-auto­bi­o­gra­fic, “250 de kilo­me­tri si un secol de amin­tiri”, “Pasă­rea de Foc a tine­re­ții” (roman), “Pluto­nul nătă­fle­ți­lor si alte poves­tiri”…, “Cer­cul Negru”.

In 25 iunie 2019, a fost lan­sat roma­nul “Cuți­te­le rosii”, la Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne. Roma­nul “L’i­le du pur­ga­to­ire”, lan­sat la Salon du Livre-Paris in data de 17 mar­tie 2019, se bucu­ră de recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, fiind pro­mo­vat in țări­le fran­co­fo­ne. Roma­nul amin­tit a fost lan­sat și la Salon du Livre de Montre­al 20–25 noiem­brie, 2019… De fapt, o dub­lă lan­sa­re, doa­re­ce cel mai recent roman, „Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor”, a fost lan­sat in data de 24 noiem­brie 2019, la Târ­gul Gau­dea­mus.

Lucian Ciu­chi­ță este cunos­cut inter­națio­nal și pen­tru pro­ce­sul de pla­gi­at pe care îl are cu 5 case de pro­duc­ție de la Hol­lywood, care au rea­li­zat fil­mul Esca­pe Plan, cu Arnold Schwar­ze­n­e­gger și Syl­ves­ter Sta­l­lo­ne in rolu­ri­le prin­ci­pa­le. Pro­du­ca­to­rii fil­mu­lui au folo­sit sce­na­ri­ul lui Lucian Ciu­chi­ță, dar au uitat să‑l trea­că pe gene­ric și, desi­gur, să‑i plă­teas­că drep­tu­ri­le cuve­ni­te. Un pro­ces ine­chi­ta­bil care durea­ză de sase ani și acum se află pe rol la Cur­tea de Apel Bucu­rești.

MN: Poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român redu­ta­bil, Lucian Ciu­chi­ță este pre­zent și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 20.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply