Sindicatul Liber al Salariaților din Invățământul Preuniversitar Constanta reclamă faptul că FSLI este ignorat de Inspectoratul Scolar Județean și de autoritățile locale, în contextul discuțiilor despre începerea noului an școlar

0
395

COMUNICAT DE PRESĂ:

CONTRAR PRINCIPIILOR DIALOGULUI SOCIAL, SINDICATUL LIBER AL SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CONSTANȚA ESTE IGNORAT DE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ȘI DE AUTORITĂȚILE LOCALE, ÎN CONTEXTUL DISCUȚIILOR DESPRE ÎNCEPEREA NOULUI AN ȘCOLAR.

Sin­di­ca­tul Liber al Sala­ri­a­ți­lor din Învă­țămân­tul Pre­u­ni­ver­si­tar Con­stan­ța își expri­mă nemul­țu­mi­rea față de modul în care Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța și auto­ri­tă­ți­le loca­le înțe­leg să igno­re prin­ci­pi­i­le dia­lo­gu­lui soci­al în con­tex­tul des­chi­de­rii nou­lui an șco­lar.

Am aflat cu sur­prin­de­re, din mass-media, că ieri, marți, 8 sep­tem­brie, a avut loc o vide­o­con­fe­rin­ță cu pri­vi­re la înce­pe­rea anu­lui șco­lar, la care au par­ti­ci­pat direc­to­rii uni­tă­ți­lor de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar de stat, inspec­to­rul șco­lar gene­ral, pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța și un repre­zen­tant al Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că.

Dacă nu ca o con­se­cin­ță a unei obli­ga­ții lega­le, atunci măcar ca un gest de mini­mă con­si­de­ra­ție, ar fi tre­bu­it ca dom­nul inspec­tor șco­lar gene­ral să invi­te la aceas­tă vide­o­con­fe­rin­ța și repre­zen­tan­tul Sin­di­ca­tu­lui Liber al Sala­ri­a­ți­lor din Învă­țămân­tul Pre­u­ni­ver­si­tar Con­stan­ța, orga­ni­za­ție sin­di­ca­lă care se expri­mă în nume­le a pes­te 6.000 de sala­ri­ați din învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar con­stăn­țean, cu toții impli­cați în pro­ce­du­ri­le și demer­su­ri­le nece­sa­re des­chi­de­rii și deru­lă­rii nou­lui an șco­lar într-un con­text extrem de com­pli­cat și fără pre­ce­dent, ace­la al pan­de­mi­ei Covid-19.

Ne-am fi dorit să fim pre­zenți la aceas­tă vide­con­fe­rin­ță și la alte întâl­niri și dez­ba­teri pe tema înce­pe­rii nou­lui an șco­lar în con­di­ții de sigu­ran­ță tota­lă pen­tru toți cei care, din 14 sep­tem­brie 2020, vor intra pe por­ți­le uni­tă­ți­lor de învă­țământ, pen­tru că am pri­mit sute de mesa­je din par­tea cole­gi­lor noș­tri, mesa­je care se con­sti­tu­ie în tot atâ­tea temeri, între­bări, nelă­mu­riri, dar și solu­ții con­cre­te cu pri­vi­re la des­fă­șu­ra­rea pro­ce­su­lui instruc­tiv-edu­ca­tiv și cu pri­vi­re la des­chi­de­rea în sigu­ran­ță a șco­li­lor din jude­țul Con­stan­ța.

Pen­tru că nu am avut oca­zia să par­ti­ci­păm la vide­o­con­fe­rin­ță, trans­mi­tem pe aceas­tă cale direc­to­ri­lor uni­tă­ți­lor de învă­țământ, Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța, pre­fec­tu­lui jude­țu­lui Con­stan­ța, Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că și auto­ri­tă­ți­lor loca­le că exis­tă încă foar­te mul­te sem­ne de între­ba­re și dis­func­țio­na­li­tăți pe care ni le sem­na­lea­ză sala­ri­a­ții uni­tă­ți­lor de învă­țământ, ele­vii și părin­ții în legă­tu­ră cu des­chi­de­rea uni­tă­ți­lor de învă­țământ și des­fă­șu­ra­rea actu­lui edu­ca­țio­nal în con­di­ții de sigu­ran­ță.

De ase­me­nea, ținem să rea­min­tim că legi­sla­ția mun­cii și legi­sla­ția spe­cia­lă care regle­men­tea­ză func­țio­na­rea învă­țămân­tu­lui pre­u­ni­ver­si­tar con­țin pre­ve­deri foar­te cla­re cu pri­vi­re la:

1) asi­gu­ra­rea secu­ri­tă­ții și sănă­tă­ții în mun­că în uni­tă­ți­le de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar;

2) finan­ța­rea chel­tu­ie­li­lor pen­tru asi­gu­ra­rea mate­ri­a­le­lor de pro­tec­ție și a secu­ri­tă­ţii şi sănă­tă­ţii în mun­că, pen­tru per­so­na­lul anga­jat, preş­co­lari şi elevi (aces­te fon­duri tre­bu­ie asi­gu­ra­te prin finan­ța­rea com­ple­men­ta­ră din buge­te­le loca­le ale uni­tă­ţi­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le de care apa­rţin uni­tă­ţi­le de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar şi din sume defal­ca­te din taxa pe valoa­rea adă­u­ga­tă, apro­ba­te anu­al prin legea buge­tu­lui de stat cu aceas­tă des­ti­na­ţie);

3) tim­pul de mun­că și tim­pul de odih­nă ale per­so­na­lu­lui din învă­țământ.

Atra­gem aten­ția că toa­te aces­te dis­po­zi­ții lega­le tre­bu­ie res­pec­ta­te cu stric­te­țe, iar Sin­di­ca­tul Liber al Sala­ri­a­ți­lor din Învă­țămân­tul Pre­u­ni­ver­si­tar Con­stan­ța, la soli­ci­ta­rea mem­bri­lor pe care îi repre­zin­tă, nu este dis­pus să facă niciun fel de com­pro­mis care ar putea pune în peri­col sigu­ran­ța, sănă­ta­tea sau via­ța ele­vi­lor și sala­ri­a­ți­lor sau care le-ar afec­ta direct sau indi­rect drep­tu­ri­le și inte­re­se­le care le sunt recu­nos­cu­te aces­to­ra de lege.

Asi­gu­răm auto­ri­tă­ți­le și toți fac­to­rii impli­cați în orga­ni­za­rea și des­fă­șu­ra­rea actu­lui edu­ca­țio­nal că sun­tem des­chiși dia­lo­gu­lui și cola­bo­ră­rii, dar ne dorim să facem acest lucru în con­di­ți­i­le în care punc­te­le noas­tre de vede­re și solu­ți­i­le pe care le pro­pu­nem sunt lua­te în sea­mă și nu con­sti­tu­ie doar con­sul­tări for­ma­le, făcu­te pen­tru a fi bifa­te, din când în când, anu­mi­te pro­ce­duri lega­le.

Biro­ul Ope­ra­tiv al S.L.S.Î.P. Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 10.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply