SIMFEST nu moare de COVID! Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți SIMFEST, ajuns la ediția a XVII‑a, se desfășoară și anul acesta, la Tîrgu Mureș

0
157

Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal al Tele­vi­ziu­ni­lor și Pro­du­că­to­ri­lor Inde­pen­denți SIMFEST, ajuns la edi­ția a XVII‑a, se des­fă­șoa­ră și anul aces­ta, la Tîr­gu Mureș. În ciu­da pan­de­mi­ei, care a lovit chiar și echi­pa de volun­tari. Doar că, din aceas­tă cau­ză, orga­ni­za­to­rii s‑au văzut nevo­iți să cau­te solu­ții pen­tru o des­fă­șu­ra­re onli­ne. Au fost anu­la­te doar câte­va din eve­ni­men­te­le cu public (expo­zi­ții, pro­iec­ții publi­ce ale pro­duc­ți­i­lor din con­curs și ale unor fil­me pri­mi­te de la par­te­neri, lan­sări de car­te etc.). O par­te din ele se va muta în spa­ți­ul vir­tu­al, prin inter­me­di­ul pagi­ni­lor de soci­al media ale fes­ti­va­lu­lui: Face­bo­ok, Insta­gram, You­tu­be. Așa­dar, urmă­riți-ne pe aces­te cana­le în peri­oa­da 14 – 19 sep­tem­brie.

Tîr­gu Mureș a intrat, prin SIMFEST, în gale­ria ora­șe­lor care găz­du­iesc mari fes­ti­va­luri. Sta­tis­ti­ca ofe­ră urmă­toa­re­le cifre: 1.284 de pro­duc­ții înscri­se în com­pe­ti­ție, din 92 de țări; 226 de pro­duc­ții reți­nu­te în selec­ția fina­lă, de un juriu for­mat din 10 spe­cia­liști în tele­vi­ziu­ne și cine­ma­to­gra­fie (au mun­cit din greu în săp­tămâ­ni­le tre­cu­te, prin­tre alții: repu­ta­tul cri­tic de film Manu­e­la Cer­nat, prof. univ. dr. Brîn­du­șa Arman­ca, prof. univ. Ale­xan­dru Con­du­ra­che, cunos­cu­ții rea­li­za­tori TV Iri­na Păcu­ra­riu, Dia­na Delea­nu și Emil Hos­su Lon­gin ș.a.); 69 de pro­duc­ții din Româ­nia; pre­zen­ță masi­vă, pen­tru pri­ma oară, a cre­a­ți­i­lor stu­den­țești (pes­te 300, din care pes­te 30 din Româ­nia, 18 venind de la UNATC Bucu­rești).

Un juriu inter­națio­nal ana­li­zea­ză deja pro­duc­ți­i­le reți­nu­te în selec­ția ofi­ci­a­lă.

În topul înscri­e­ri­lor se situ­ea­ză Iran, India și SUA, dar au intrat în com­pe­ti­ție pro­duc­ții din țări de care puțini au auzit, pre­cum Mala­wi sau Capul Ver­de.
Lis­ta pro­duc­ți­i­lor selec­ta­te pen­tru faza fina­lă va fi publi­ca­tă curând pe pagi­na de Face­bo­ok a fes­ti­va­lu­lui: Sim­fest Roma­nia și pe web­si­te: www.simfest.ro. Tot aco­lo vor fi anun­ța­te, în timp util, eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te onli­ne.


Man­ga­lia News, 13.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply