Se suspendă cursurile, de vineri, 25.09.2020, până marți, 29.09.2020 inclusiv, în școlile în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale

0
275

Comi­te­tul Națio­nal pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță a adop­tat mier­curi, 23 sep­tem­brie, Hotă­rârea numă­rul 46, pri­vind sus­pen­da­rea acti­vi­tă­ți­lor didac­ti­ce în uni­tă­ți­le de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar în care sunt orga­ni­za­te sec­ții de vota­re pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din anul 2020.

Ast­fel, CNSU a decis ca acti­vi­ta­tea didac­ti­că ce pre­su­pu­ne pre­zen­ța fizi­că a ele­vi­lor și a cadre­lor didac­ti­ce în cadrul uni­tă­ți­lor de învă­țământ pre­u­ni­ver­si­tar în care sunt orga­ni­za­te sec­ții de vota­re pen­tru des­fă­șu­ra­rea ale­ge­ri­lor pen­tru auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le din anul 2020, sta­bi­li­te con­form Regis­tru­lui sec­ți­i­lor de vota­re admi­nis­trat de Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă, să se sus­pen­de înce­pând cu data de 25.09.2020 până la data de 29.09.2020 inclu­siv.

Acti­vi­tă­ți­le didac­ti­ce pen­tru aces­te uni­tăți șco­la­re vor fi des­fă­șu­ra­te în sis­tem on-line, con­form meto­do­lo­gi­i­lor spe­ci­fi­ce apro­ba­te la nive­lul Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii.

Docu­men­tul aici: Hota­ra­re CNSU nr. 46 din 23.09.2020


Man­ga­lia News, 23.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply