Se întrerupe curentul electric în Venus — luni, 7 septembrie și în Limanu, joi, 10 septembrie

0
447

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea — Sep­tem­brie 07, 2020 Sep­tem­brie 13, 2020.

E‑Distribuţie Dobro­gea a redus pe cât posi­bil numă­rul între­ru­pe­ri­lor pro­gra­ma­te pen­tru buna admi­nis­tra­re și func­țio­na­re a rețe­lei de dis­tri­bu­ție a ener­gi­ei elec­tri­ce, pen­tru a mini­mi­za discon­for­tul cli­en­ți­lor. Lucră­ri­le au fost redu­se la cele care sunt nece­sa­re pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și a ali­men­ta cli­en­ții cu ener­gie elec­tri­că în bune con­di­ții, con­form pre­ve­de­ri­lor din Decre­tul pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei nr. 195/16.03.2020, publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei nr. 212/16.03.2020.

Regre­tăm neplă­ce­ri­le resim­ți­te de cli­enți în cazu­ri­le în care aces­te lucrări, efec­tu­a­te pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le pro­ble­me în ali­men­ta­re, per­tur­bă tem­po­rar acti­vi­tă­ți­le aces­to­ra. Cola­bo­răm cu auto­ri­tă­ți­le loca­le, dar și cu alte uti­li­tăți, pen­tru a mini­mi­za impac­tul.

Urmă­toa­re­le între­ru­peri se vor rea­li­za pen­tru a asi­gu­ra capa­ci­ta­tea rețe­lei de a func­țio­na și ali­men­ta cli­en­ții în bune con­di­ții.

Luni, 07 sep­tem­brie 2020:

Sta­tiu­nea Venus, cu bloc “Euro­cre­dit” — stra­da Prin­ci­pe­sa Ele­na – între­ru­pe­re tota­lã. 09:00 — 14:00.

Joi, 10 sep­tem­brie 2020:

Loca­li­ta­tea Lima­nu, cu stra­zi­le: Cămi­nu­lui, Maru­lui, Pinu­lui, Teiu­lui, Lacu­lui, Ste­ja­ru­lui, Sal­ci­ei, Doru­lui, Mihai Emi­ne­scu, Sal­ca­mu­lui, Vasi­le Alec­san­dri — între­ru­pe­re tota­lã și stra­zi­le: Cas­ta­nu­lui, Bra­du­lui, Ate­li­e­re­lor, sedi­ul Pri­ma­ria Lima­nu, sedi­ul Poli­tia Rura­lã Lima­nu, Scoa­la Gim­na­zi­a­la, Ofi­ci­ul Pos­tal Lima­nu, Ali­men­ta­ra “La doi pasi”, Far­ma­cie — stra­da Bra­du­lui, Bise­ri­ca, bloc locu­in­te, RAJA — Sta­tie Pom­pe SPAU 2 — între­ru­pe­re par­ti­a­lã. 09:00 — 17:00.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 07.09.2020 — 13.09.2020


Man­ga­lia News, 06.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply