Școlile din Limanu și 2 Mai sunt pregătite pentru susţinerea orelor de curs în condiţii de maximă siguranţă | Programul de intrare în școală

0
377

Dragi părinţi,

Uni­ta­tea noas­tră este pre­gă­ti­tă pen­tru susţi­ne­rea ore­lor de curs în con­di­ţii de maxi­mă sigu­ranţă. Deo­a­re­ce sănă­ta­tea ele­vi­lor şi a cadre­lor didac­ti­ce este pe pri­mul loc, echi­pa noas­tră a lucrat intens pen­tru a con­strui un mediu sigur şi pri­e­te­nos pen­tru elevi iar la ini­ţi­a­ti­va şco­lii și cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei s‑au obţi­nut dotă­ri­le nece­sa­re adap­tă­rii la nor­me­le impu­se:
- fie­ca­re cla­să este dota­tă cu sis­tem de pre­da­re audio-video;
- fie­ca­re cla­să dis­pu­ne de dis­pen­se­re pen­tru dez­in­fec­ta­re;
- dez­in­fec­ta­rea spa­ți­i­lor șco­la­re se va rea­li­za cu lămpi UV;
- la intra­rea în școa­lă exis­tă covoa­re dez­in­fec­tan­te.

Pen­tru a răs­pun­de la între­bă­ri­le lega­te de des­fă­șu­ra­rea ore­lor de curs din noul an șco­lar, vă adu­cem la cunoș­tin­ță urmă­toa­re­le:

- Din dorin­ța de a înce­pe un nou an șco­lar într‑o notă pozi­ti­vă, ele­vii vor pri­mi cutii cu rechi­zi­te.

- Cla­se­le din învă­ţămân­tul gim­na­zi­al vor pri­mi luni, 14.09.2020 un orar pro­vi­zo­riu pen­tru pri­ma săp­tămâ­nă de şcoa­lă. De ase­me­nea, dorim să menţio­năm că ele­vii, cu exce­pţia preş­co­la­ri­lor, tre­bu­ie să poar­te mas­că în tim­pul ore­lor de curs şi în pau­ze.

Deşi este o situ­a­ţie incon­for­ta­bi­lă, avem dato­ria atât noi cât şi părinţii să le expli­căm copi­i­lor impor­tanţa pur­tă­rii măş­tii de pro­te­cţie.

- Pen­tru pre­ve­ni­rea îmbol­nă­vi­rii, elevii/preșcolarii vor veni la școală/grădiniță în inter­va­le ora­re dife­ri­te și căi­le de acces vor fi dife­ri­te pen­tru fie­ca­re clasă/grupă.

- Cla­se­le nume­roa­se vor învă­ța în serii: la învă­țămân­tul pri­mar și pre­ș­co­lar, cele două serii ale unei cla­se vor veni în inter­va­le ora­re dife­ri­te și se va com­bi­na învă­ța­rea onli­ne cu pre­zen­ța fizi­că la cur­suri, iar la învă­țămân­tul gim­na­zi­al, cele două serii ale unei cla­se vor alter­na săp­tămâ­nal învă­ța­rea onli­ne cu pre­zen­ța fizi­că la cur­suri.

- Pau­ze­le vor fi sepa­ra­te, ast­fel încât ele­vii să nu intre în con­tact unii cu cei­lalți, pen­tru a limi­ta răs­pân­di­rea viru­su­lui. Per­so­na­lul didac­tic și nedi­dac­tic va supra­ve­ghea cir­cu­la­ția ele­vi­lor și a cadre­lor didac­ti­ce pen­tru res­pec­ta­rea dis­tan­ță­rii fizi­ce și a tutu­ror măsu­ri­lor, ast­fel încât să nu exis­te apro­pi­e­re între elevi din cla­se dife­ri­te, res­pec­tiv cadre didac­ti­ce și elevi în afa­ra săli­lor de cla­să.

Acte­le medi­ca­le soli­ci­ta­te la intra­rea în colec­ti­vi­ta­te:

- ade­ve­rin­ță de înscri­e­re în colec­ti­vi­ta­te, eli­be­ra­tă de medi­cul de fami­lie, sau de medi­cul colec­ti­vi­tă­ții din care pro­vi­ne copi­lul (pen­tru fie­ca­re ciclu de învă­țământ: gru­pa mică, cla­sa 0, cla­sa a V‑a);
- dova­dă de vac­ci­na­re (car­net de vac­ci­nări);
- avi­zul epi­de­mi­o­lo­gic pen­tru rein­tra­rea în colec­ti­vi­ta­te, după o peri­oa­dă de absen­ță din colec­ti­vi­ta­te de cel puțin 3 zile con­se­cu­ti­ve, sau la ple­ca­rea în tabe­re, vizi­te de stu­diu;
după caz, fișa medi­ca­lă de la uni­ta­tea frec­ven­ta­tă ante­ri­or (în cazul copi­i­lor care au frec­ven­tat o uni­ta­te cu cabi­net medi­cal pro­priu și se înscriu într‑o uni­ta­te de învă­țământ cu cabi­net medi­cal șco­lar.
- ade­ve­rin­ță medi­ca­lă care să ates­te fap­tul că sunt apți pen­tru a par­ti­ci­pa la ore­le de Edu­ca­ție Fizi­că;

În ceea ce pri­veș­te tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic, aces­ta se va efec­tua con­form reco­man­dă­ri­lor Ordi­nu­lui M.S. 5298/;1668/2011 după fie­ca­re vacan­ță, deci la reve­ni­rea în colec­ti­vi­ta­te iar zil­nic se va efec­tua tri­a­jul obser­va­țio­nal pri­vind ter­mo­me­tri­za­rea și simp­to­ma­to­lo­gia res­pi­ra­to­rie.

Trans­por­tul ele­vi­lor va fi asi­gu­rat din a doua săp­tămâ­nă de şcoa­lă. Până atunci vom avea o situ­a­ţie cla­ră cu numă­rul de elevi care au nevo­ie de trans­port.

Este foar­te impor­tant să rămâ­nem res­pon­sa­bili și să punem pe pri­mul loc bunăs­ta­rea și sigu­ran­ța ele­vi­lor. Vă dorim mul­tă sănă­ta­te!

PROGRAM INTRARE ÎN ȘCOALĂ, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1, Lima­nu și Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.2, din 2 Mai:

Direc­tor,
Prof. Mari­ne­la Gela Ivaș­cu.
Con­si­li­er de ima­gi­ne,
Prof. Mari­le­na Tri­fan.


Man­ga­lia News, 11.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply