Școala în pandemie — OPINII | Prof. Magdalena Iacob: ”Multe probleme și critici, dar nu vine nimeni cu o soluție viabilă, pe care să și‑o asume! Suntem buni numai de critică. Și ne pricepem toți la învățământ, sănătate, politică, economie și… la fotbal!”

0
326

Refe­ri­tor la arti­co­lul “Școa­la în pan­de­mie: În Fran­ța, doar adul­ții poar­tă măști, la spa­ni­oli, dis­tan­ța­re, nu și pen­tru cei mici, sue­de­zii apli­că „mode­lul sue­dez”, olan­de­zii eli­mi­nă cuvân­tul „mas­că” la cur­suri” — comen­ta­rii, opi­nii: 

Chiar nu are rost să mai comen­tăm. E prea mult dez­bă­tut și aiu­rea. Pro­TV: ”După eșe­cul expe­ri­men­tu­lui învă­țământ onli­ne din pri­mă­va­ră…”. De ce cla­si­fi­căm ca eșec?! S‑a mun­cit, s‑a încer­cat. Da, a fost hei-rup pen­tru că: pro­fe­so­rii nu erau pre­gă­tiți, șco­li­le nu erau dota­te, copi­ii nu ști­au exact ce au de făcut, părin­ții nu și-au asu­mat res­pon­sa­bi­li­ta­tea etc. Dar s‑a mun­cit pe rup­te, s‑au făcut în para­lel și webi­na­rii, am învă­țat să creăm lec­ții și să spe­răm mate­ri­a­le și să adap­tăm for­ma­rea de com­pe­ten­țe la medi­ul onli­ne…, am mun­cit și 10–12 ore/zi ca acum să fim cata­lo­gați “eșec”! Dacă doam­na minis­tru a spus că nu se pun note…, de aici eșe­cul! Deh, e an elec­to­ral.

Acum, la fel… ”Ce cali­ta­te a învă­țămân­tu­lui vom avea”?! Seri­os?! Vor­bim de cali­ta­te, de per­for­man­țe! Sun­tem nebuni?! Întrea­ga lume func­țio­nea­ză la limi­ta colap­su­lui (eco­no­mic, poli­tic etc) din cau­za pan­de­mi­ei, iar noi vor­bim de cali­ta­te?!

Dra­gi­lor, vor­bim de SUPRAVIEȚUIRE! Facem învă­țământ la limi­ta supra­vie­țu­i­rii! Ce nu înțe­le­geți?! For­măm doar 1–2 com­pe­ten­țe de bază pen­tru fie­ca­re an, pen­tru fie­ca­re copil. Va fi gene­ra­ție cu ceva lap­su­suri în cunoș­tin­țe, dar eu iau par­tea bună:

1. In sfâr­șit, învă­țăm să lucrăm strict pe for­ma­re de com­pe­ten­țe și selec­tăm ceea ce este mai impor­tant pen­tru vii­to­rul lor, renun­țăm la pre­da­rea de con­ți­nu­turi “după manu­al”;

2. In sfâr­șit, apli­căm prac­tic, avem video și uti­li­zăm teh­no­lo­gia așa cum nu o făceau unii colegi deloc până acum;

3. Mai puți­nă infor­ma­ție, deloc memo­ri­za­re, dar în schimb dezvol­tăm gân­di­rea cri­ti­că, prin selec­ția de mate­ri­al didac­tic la care îi supu­nem și îi învă­țăm să fie res­pon­sa­bili (mana­ge­men­tul tim­pu­lui). Așa se înva­ță ”în afa­ră”, iar noi ne cram­po­năm de ani de zile de con­ți­nu­turi! Vom încer­ca să indi­vi­du­a­li­zăm, prin pache­te edu­ca­țio­na­le spe­ci­a­le, ne vom aple­ca asu­pra fie­că­rui copil să îl aju­tăm (CES, caz soci­al etc), dar sigur că vor fi și elevi ce vor rămâ­ne pe dina­fa­ră, din varii moti­ve. Întot­dea­u­na este așa, chiar și la cla­să, nu toți ascul­tă, nu toți per­se­ve­rea­ză, nu toți merg mai depar­te etc.

Asta e ca și cu “minu­na­tul” Covid: în iulie, anul tre­cut, au murit mai mulți oameni decât în iulie anul aces­ta… și nu de Covid (can­cer, acci­den­te ruti­e­re etc). Oame­nii mor în fie­ca­re zi, la nivel glo­bal… și nu toți de Covid. Auto­ri­tă­ți­le se reor­ga­ni­zea­ză, con­form spe­ci­fi­cu­lui lor… de ce copi­em?! Pen­tru că tră­im în era “copy-pas­te”! E plin Face­bo­ok-ul de soli­ci­tări de genul: are cine­va o pro­ce­du­ră de izo­la­re elev cu tem­pe­ra­tu­ră? Aștept mail la adresa.…X, mul­țu­mesc!

De ce nu face pro­ce­du­ra pro­prie?! De lene… copy-pas­te!

Da, ne uităm la euro­peni pen­tru că sun­tem euro­peni, dar nu tre­bu­ie nea­pă­rat să dăm învă­țămân­tu­lui româ­nesc în cap cu asta! Noi încă nu știm ce vrem: învă­țămân­tul fin­lan­dez e cel mai bun! Daa­aa, dar nu are copii geni­ali, ei merg pe ega­li­ta­rism. Adi­că, toa­te sis­te­me­le au hibe, hai să nu mai facem copy-pas­te și să învă­țăm să facem ceva româ­nesc, pen­tru vii­to­rul Româ­ni­ei și al Euro­pei. Tine­rii să fie res­pon­sa­bili și să se des­cur­ce sin­guri de la 15–16 ani, să se poa­tă înca­dra în mun­că și să-și doreas­că și con­ti­nu­a­rea stu­di­i­lor, nu să îi ținem aca­să și la facul­ta­te și după, și cu toa­tă fami­lia lor…

Mul­te pro­ble­me și cri­tici, dar nu vine nimeni cu o solu­ție via­bi­lă, pe care să și‑o asu­me!

Sun­tem buni numai de cri­ti­că. Și ne pri­ce­pem toți la învă­țământ, sănă­ta­te, poli­ti­că, eco­no­mie și… fotbal!

Via­ța este nesi­gu­ră! Așa a fost întot­dea­u­na, numai că nu ne‑a scos nimeni ochii cu asta. Te culci și e posi­bil să nu te mai ridici, a doua zi! Dar acum…, când avem numai știri nega­ti­ve, numai des­pre moar­te…, des­pre peri­co­lul infec­tă­rii imi­nen­te etc, nor­mal că toți am deve­nit con­ști­enți de fap­tul că sun­tem muri­tori. Infec­ția ne va lovi, nu știm când, cum și care va fi reac­ția cor­pu­lui nos­tru. Tre­bu­ie să învă­țăm să tră­im cu ide­ea, să încer­căm să ducem o via­ță nor­ma­lă, cu foar­te mare aten­ție la deta­lii, la locu­ri­le și oame­nii cu care intrăm in con­tact. Asta e tot! Via­ța con­ti­nuă!

Prof. Magda­le­na Baciu Iacob, Școa­la ”Geor­ge Coș­buc”, comu­na 23 August, jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 14.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply