Școala în pandemie: În Franța, doar adulții poartă măști, la spanioli, distanțare, nu și pentru cei mici, suedezii aplică „modelul suedez”, olandezii elimină cuvântul „mască” la cursuri

0
593

În aproa­pe toa­tă Euro­pa, școa­la reîn­ce­pe  în sep­tem­brie. În une­le sta­te, șco­li­le au fost deja des­chi­se, cu măsuri de pre­ca­u­ție mai mult sau mai puțin ase­mă­nă­toa­re, exis­tând dife­ren­țe sub­stan­ți­a­le cu pri­vi­re la modul în care guver­ne­le unor țări ges­tio­nea­ză redes­chi­de­rea șco­li­lor, regle­men­tă­ri­le de sigu­ran­ță anti-coro­na­vi­rus și posi­bi­le­le infec­ții.

Deși în Româ­nia sunt voci care sus­țin că, în ciu­da tutu­ror măsu­ri­lor de pre­ca­u­ție, reîn­toar­ce­rea copi­i­lor în uni­tă­ți­le de învă­țământ va duce la o creș­te­re a numă­ru­lui de cazuri de îmbol­nă­vi­re cu Covid, euro­pe­nii au decis că ele­vii tre­bu­ie să revi­nă în bănci.

Lec­ția Dane­mar­cei

Dane­mar­ca a fost una din­tre pri­me­le țări care a redes­chis șco­li­le încă din apri­lie, cu lec­ții orga­ni­za­te și în aer liber. Inten­țio­nea­ză să pro­ce­de­ze la fel și în noul an didac­tic. Pe lân­gă fap­tul că a pus la dis­po­zi­ție nume­roa­se spa­ții adap­ta­te nevo­i­lor de dis­tan­ța­re, guver­nul danez a dis­pus intra­rea eșa­lo­na­tă, igie­ni­za­rea zil­ni­că a săli­lor, inter­zi­ce­rea acce­su­lui părin­ți­lor în școa­lă (cu excep­ți­i­le cuve­ni­te), păs­tra­rea dis­tan­ței de un metru și tes­te sero­lo­gi­ce. În cazul unui rezul­tat pozi­tiv, tes­tul este extins la toți cei care au intrat în con­tact cu aces­ta și urmea­ză izo­la­rea lor până la rezul­ta­tul tes­tu­lui.

Mode­lul sue­dez

Șco­li­le sue­de­ze au rămas des­chi­se pe dura­ta pan­de­mi­ei și au întâm­pi­nat ele­vii la mij­lo­cul lunii august, după vacan­ța de vară. Auto­ri­tă­ți­le loca­le decid cum să ges­tio­ne­ze ori­ce epi­de­mie, măș­ti­le nu sunt obli­ga­to­rii. Une­le muni­ci­pa­li­tăți au schim­bat ore­le de curs, pen­tru a evi­ta aglo­me­ra­ția în trans­por­tul public. Men­ți­ne­rea șco­li­lor des­chi­se în pri­mă­va­ră nu a con­dus la rate mai mari de infec­ție în rân­dul ele­vi­lor decât în ​​Fin­lan­da veci­nă, unde șco­li­le au fost închi­se tem­po­rar.

Marea Bri­ta­nie: fără mas­că la școa­lă

Citiți con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply