Școala Gimnazială Nr.1 Mangalia angajează Administrator de patrimoniu, pe perioadă determinată

0
370

ANGAJĂM ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU — PERIOADĂ DETERMINATĂ!

ANUNȚ:

Prin pre­zen­ta vă adu­cem la cunoș­tin­ță că Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1, Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă deter­mi­na­tă a func­ți­ei de ADMINISTRATOR PATRIMONIU.

Anga­ja­tor: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, MANGALIA
• Tip anga­ja­tor: Insti­tu­ţii loca­le
• Cate­go­ria pos­tu­lui: Fun­cţie con­trac­tu­a­lă
• Loca­li­ta­te: MANGALIA
• Număr pos­turi scoa­se la con­curs: 1 post admi­nis­tra­tor patri­mo­niu
• Tipul pos­tu­lui: Peri­oa­dă deter­mi­na­tă
• Nive­lul pos­tu­lui: Fun­cţie de exe­cu­ţie
Con­di­tii gene­ra­le:
Pen­tru a ocu­pa un post con­trac­tu­al vacant can­di­da­ții tre­bu­ie să înde­pli­neas­că urmă­toa­re­le con­di­ţii gene­ra­le, con­form art.3 al Regu­la­men­tu­lui-cadru apro­bat prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr.286 din 23 mar­tie 2011, pre­cum şi cu Hotă­rârea Guver­nu­lui nr.1027/2014:
1. are cetă­ţe­nia româ­nă, cetă­ţe­nie a altor sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne sau a sta­te­lor apa­rţinând Spa­ţi­u­lui Eco­no­mic Euro­pean şi domi­ci­li­ul în Româ­nia;
2. cunoa­ş­te lim­ba româ­nă, scris şi vor­bit;
3. are vâr­sta mini­mă regle­men­ta­tă de pre­ve­de­ri­le lega­le;
4. are capa­ci­ta­te depli­nă de exer­ci­ţiu;
5. are o sta­re de sănă­ta­te cores­pon­ză­toa­re pos­tu­lui pen­tru care can­di­dea­ză, ates­ta­tă pe baza ade­ve­rinţei eli­be­ra­te de medi­cul de fami­lie sau de uni­tă­ţi­le sani­ta­re abi­li­ta­te;
6. înde­pli­neş­te con­di­ţi­i­le de stu­dii şi, după caz, de vechi­me sau alte con­di­ţii spe­ci­fi­ce potri­vit cerinţe­lor pos­tu­lui scos la con­curs;
7. nu a fost con­dam­na­tă defi­ni­tiv pen­tru săvârşi­rea unei infra­cţiuni con­tra uma­ni­tă­ţii, con­tra sta­tu­lui ori con­tra auto­ri­tă­ţii, de ser­vi­ciu sau în legă­tu­ră cu ser­vi­ci­ul, care împie­di­că înfăp­tu­i­rea jus­ti­ţi­ei, de fals ori a unor fap­te de coru­pţie sau a unei infra­cţiuni săvârşi­te cu intenţie, care ar face‑o incom­pa­ti­bi­lă cu exer­ci­ta­rea fun­cţi­ei, cu exce­pţia situ­a­ţi­ei în care a inter­ve­nit rea­bi­li­ta­rea.
Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii fun­cţi­ei con­trac­tu­a­le sunt:
• Stu­dii supe­ri­oa­re absol­vi­te cu diplo­ma de licen­ta in dome­ni­ul eco­no­mic ;
• Vechi­me în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor nece­sa­re ocu­pa­rii pos­tu­lui de cel puţin 3 ani;
• Com­pe­tenţe digi­ta­le (Word, Excel, pro­gra­me de con­ta­bi­li­ta­te );
• Dis­po­ni­bi­li­ta­te la pro­gram fle­xi­bil de lucru;
• Abi­li­tă­ţi de comu­ni­ca­re şi rela­ţio­na­re cu publi­cul;
• Cunoş­tinţe de legi­sla­ţie spe­ci­fi­că locu­lui de mun­că;
• Cunoş­tinţe în dome­ni­ul SSM şi PSI;
• Spi­rit orga­ni­za­toric;
• Capa­ci­ta­tea de ges­tio­na­re a tim­pu­lui si a pri­o­ri­ta­ti­lor.

Con­sti­tu­ie un avan­taj pose­sia per­mi­su­lui de con­du­ce­re cate­go­ria B.

Pro­be de con­curs:
• Pro­ba scri­sa,
• Inter­viu.

Con­cur­sul se va orga­ni­za în Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1, Man­ga­lia con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:
03.09.–10.09.2020, ora 9.00–13.00- depu­ne­rea dosa­re­lor;
11.09.2020, – selec­tie dosa­re
11.09.2020 , ora 13.00 – afi­sa­rea rezul­ta­te­lor selec­ti­ei dosa­re­lor
11.09.2020, ora 14.00–depunerea con­tes­ta­ti­i­lor
11.09.2020 , ora 16.00- afi­sa­rea rezul­ta­te­lor dupa con­tes­ta­tii
14.09.2020, ore­le 9.00–11.00- pro­ba scri­să;
15.09.2020, ora.9.00 – afi­sa­rea rezu­la­ta­te­lor de la pro­ba scri­sa
15.09.2020, ora 9.00–12.00 – depu­ne­rea con­tes­ta­ti­i­lor pen­tru pro­ba scri­sa
15.09.2020, ora 16.00– afi­sa­rea rezu­la­ta­te­lor dupa con­tes­ta­tii
16.09.2020, ora 11.00 – inter­vi­ul.
16.09.2020, ora 14.00 – afi­sa­rea rezu­la­ta­te­lor inter­vi­u­lui
16.09.2020, ora 14.00–16.00- depu­ne­rea con­tes­ta­ti­i­lor pen­tru inter­viu
17.09.2020- ora 10.00 afi­sa­rea rezu­la­ta­te­lor dupa con­tes­ta­tii pen­tru inter­viu
17.09.2020, ora 13.00 – afi­sa­rea rezu­la­ta­te­lor fina­le.

Depu­ne­rea dosa­re­lor de con­curs con­form art.6 din HG nr.1027/2014

Dosa­re­le de par­ti­ci­pa­re la con­curs se pot depu­ne la secre­ta­ri­a­tul şco­lii, în inter­va­lul orar 9.00–13.00 până cel târ­ziu în data de 10.09.2020 şi vor conţi­ne:
1. Cere­re de înscri­e­re la con­curs adre­sa­tă con­du­că­to­ru­lui insti­tu­ţi­ei publi­ce orga­ni­za­toa­re –
2. Copia actu­lui de iden­ti­ta­te sau ori­ce docu­ment care ates­tă iden­ti­ta­tea, potri­vit legii, după caz;
3. Copi­i­le docu­men­te­lor care să ates­te nive­lul stu­di­i­lor şi ale altor acte care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări, copi­i­le docu­men­te­lor care ates­tă înde­pli­ni­rea con­di­ţi­i­lor spe­ci­fi­ce ale pos­tu­lui;
4. Copia car­ne­tu­lui de mun­că, con­for­mă cu originalul/ REVISAL , sau, după caz, o ade­ve­rinţă care să ates­te vechi­mea în mun­că, în mese­rie şi/sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor;
5. Cazi­e­rul judi­ci­ar;
6. Ade­ve­rinţă medi­ca­lă care să ates­te sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui sau de către uni­tă­ţi­le sani­ta­re abi­li­ta­te;
7. Cur­ri­cu­lum vitae;
8. Decla­ra­tie pe pro­pria ras­pun­de­re pri­vind lega­turi de rude­nie cu anga­ja­tii in func­tii de con­du­ce­re ;
9. Decla­ra­tie pe pro­pria ras­pun­de­re pri­vind fal­sul in decla­ra­tii
10. Alte docu­men­te rele­van­te pen­tru des­fă­șu­ra­rea con­cur­su­lui.
Copi­i­le de pe acte­le nece­sa­re se pre­zin­tă însoţi­te de docu­men­te­le ori­gi­na­le şi se cer­ti­fi­că pen­tru con­for­mi­ta­te cu ori­gi­na­lul de către Ser­vi­ci­ul secre­ta­ri­at .

Bibli­o­gra­fia gene­ra­la nece­sa­ră în vede­rea susţi­ne­rii con­cur­su­lui
1. LEGEA nr.1/2011 Legea Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le cu com­ple­ta­ri­le si modi­fi­ca­ri­le ulte­ri­oa­re;
2. OMENCS 5079/2016 Regu­la­men­tul cadru de orga­ni­za­re si func­tio­na­re a uni­ta­ti­lor de inva­ta­mant pre­u­ni­ver­si­tar cu modi­fi­ca­ri­le si com­ple­ta­ri­le ulte­ri­oa­re;
3. Legea nr.53/2003- Codul Mun­cii cu modi­fi­ca­ri­le si com­ple­ta­ri­le ulte­ri­oa­re
4. Legea 98/2016 pri­vind achi­zi­ţi­i­le publi­ce;
5. G. nr.276/2013 pri­vind sta­bi­li­rea valo­rii de intra­re a mij­loa­ce­lor fixe;
6. HG 1395/2010 pri­vind finan­ta­rea uni­ta­ti­lor de inva­ta­tamnt pre­u­ni­ver­si­tar de stat, finan­ta­te din buge­te­le loca­le, pe baza stan­dar­du­lui cost/elev/prescolar cu modi­fi­ca­ri­le si com­ple­ta­ri­le ulte­ri­oa­re;
7. LEGEA nr.319/2006 – Legea secu­ri­tă­ţii şi sănă­tă­ţii în mun­că cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
8. LEGEA nr.307/2006 pri­vind apă­ra­rea împo­tri­va incen­di­i­lor, cu modi­fi­că­ri­le ulte­ri­oa­re;
9. M.F.P. nr.2861/2009 pen­tru apro­ba­rea Nor­me­lor pri­vind orga­ni­za­rea şi efec­tu­a­rea inven­ta­ri­e­rii ele­men­te­lor de natu­ra acti­ve­lor, dato­ri­i­lor şi capi­ta­lu­ri­lor pro­prii;
10. H.G nr. 276/2013 pri­vind sta­bi­li­rea valo­rii de intra­re a mij­loa­ce­lor fixe;
BIBLIOGRAFIE SPECIFICA
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
1.- LEGEA nr.22/1969, modi­fi­ca­tă şi com­ple­ta­tă prin Legea 54/1994 pri­vind anga­ja­rea ges­tio­na­ri­lor, con­sti­tu­i­rea de garanţii şi răs­pun­de­rea în legă­tu­ră cu ges­tio­na­rea agenţi­lor eco­no­mici, auto­ri­tă­ţi­lor sau insti­tu­ţi­i­lor publi­ce;
2. LEGEA nr.333/2003 pri­vind paza obiec­ti­ve­lor, bunu­ri­lor, valo­ri­lor şi pro­te­cţia per­soa­ne­lor, actu­a­li­za­tă;
3.- HG 2139/2004 pen­tru cla­si­fi­ca­rea si dura­ta nor­mal de func­tio­na­rea mij­loa­ce­lor fixe
4.-Hotărârea 2230/1969 pri­vind ges­tio­na­rea bunu­ri­lor mate­ri­a­le.

DIRECTOR,
PROF.CRISTIAN DOBRE.


Man­ga­lia News, 03.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply