Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia trece în scenariul 3, cu o clasă I: Un elev confirmat infectat Covid 19 (Hotărârea nr. 30 a CJSU Constanța)

0
754

Hotă­rârea nr. 30 a CJSU Con­stan­ța pre­ve­de, prin­tre alte­le, modi­fi­ca­rea sce­na­ri­i­lor de func­țio­na­re în 16 uni­tăți de învă­țământ din jude­țul Con­stan­ța.

Ast­fel, marți, 29 sep­tem­brie, s‑a votat în una­ni­mi­ta­te tre­ce­rea din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 3, până pe data de 12 octom­brie a.c, pen­tru urmă­toa­re­le uni­tăți de învă­țământ:

Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 37 Con­stan­ța, unde au fost con­fir­ma­te 4 cazuri COVID-19 (trei în rân­dul cadre­lor didac­ti­ce și un elev), Lice­ul Teo­re­tic Mur­fa­tlar, unde au fost con­fir­ma­te 5 cazuri COVID-19 în rân­dul ele­vi­lor, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” Man­ga­lia (o cla­să I), unde a fost con­fir­mat un caz COVID-19 în rân­dul ele­vi­lor, Lice­ul Teo­re­tic „Dece­bal” Con­stan­ța (o cla­să a IX‑a), unde a fost con­fir­mat un caz COVID-19 în rân­dul ele­vi­lor. Ace­eași măsu­ră se va apli­ca, dar până pe 09 octom­brie a.c., pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Valu lui Tra­ian (o cla­să a VI‑a), în urma con­fir­mă­rii unui caz COVID-19 în rân­dul ele­vi­lor.

De ase­me­nea, s‑a votat tre­ce­rea din sce­na­ri­ul 1, în sce­na­ri­ul 2, până pe data de 12 octom­brie a.c., în cazul urmă­toa­re­lor: Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Fân­tâ­ne­le, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Fân­tâ­ne­le, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Lima­nu, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 2 2 Mai, Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Lima­nu și Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal „Fra­ții Gri­mm” 2 Mai. Măsu­ra a fost lua­tă ca urma­re a ratei inci­den­ței cumu­la­te între 1–3/1.000 locu­i­tori.

Pe de altă par­te, înce­pând cu data de 30 sep­tem­brie a.c., Lice­ul Teo­re­tic „Ovi­di­us” Con­stan­ța va tre­ce din sce­na­ri­ul 3, în sce­na­ri­ul 2, ca urma­re a fina­li­ză­rii peri­oa­dei prin care sce­na­ri­ul 3 a fost apro­bat în CJSU. Alte trei uni­tăți de învă­țământ – Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal și Pre­lun­git „Coli­bri” Con­stan­ța (gru­pa mare), Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 1 Cuza Vodă și Gră­di­ni­ța cu Pro­gram Nor­mal Cuza Vodă – vor tre­ce, înce­pând de pe data de 30 sep­tem­brie a.c., din sce­na­ri­ul 3, în sce­na­ri­ul 1, moti­vul fiind expi­ra­rea peri­oa­dei în care sce­na­ri­ul 3 a fost acti­vat în CJSU.

Tot­o­da­tă, Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 40 „Aurel Vlai­cu” Con­stan­ța va tre­ce din sce­na­ri­ul 2, în sce­na­ri­ul 1, după ce au fost asi­gu­ra­te con­di­ți­i­le de învă­țământ „față în față”.

În urma apro­bă­rii hotă­rârii nr. 30 a CJSU Con­stan­ța, au mai fost lua­te și alte măsuri care vor intra în vigoa­re de mâi­ne, 30 sep­tem­brie a.c.

Ast­fel, în afa­ră de modi­fi­ca­rea sce­na­ri­i­lor de func­țio­na­re pen­tru 16 uni­tăți de învă­țământ de pe raza jude­țu­lui, se vor apli­ca urmă­toa­re­le măsuri:

• Se reiau acti­vi­tă­ți­le cu publi­cul a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re și con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re și/sau bău­tu­ri­lor, de tip res­ta­u­ran­te și cafe­ne­le, în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, de pe raza loca­li­tă­ții Cuza Vodă;

• Se redes­chi­de acti­vi­ta­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici licen­ți­ați în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc, de pe raza loca­li­tă­ții Cuza Vodă;

• Se ridi­că inter­zi­ce­rea acti­vi­tă­ți­lor cul­tu­ra­le (cine­ma­to­gra­fe, spec­ta­co­le, con­cer­te) de pe raza loca­li­tă­ții Cuza Vodă;

• Se sus­pen­dă acti­vi­ta­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re și con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re și/sau bău­tu­ri­lor, de tip res­ta­u­ran­te și cafe­ne­le, în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor (inclu­siv hote­luri, pen­siuni, alte uni­tăți de caza­re, cu excep­ția cli­en­ți­lor cazați în hoteluri/pensiuni), de pe raza loca­li­tă­ți­lor Lima­nu și Fân­tâ­ne­le;

• Se închi­de acti­vi­ta­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici licen­ți­ați în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc, de pe raza loca­li­tă­ți­lor Lima­nu și Fân­tâ­ne­le;

• Se inter­zic acti­vi­tă­ți­le cul­tu­ra­le în loca­li­tă­ți­le Lima­nu și Fân­tâ­ne­le.

Măsu­ri­le au fost lua­te ca urma­re a scă­de­rii ratei inci­den­ței cumu­la­te a cazu­ri­lor COVID-19 sub indi­ce­le de 1.5/1.000 de locu­i­tori (în cazul loca­li­tă­ții Cuza Vodă), res­pec­tiv a depă­și­rii ratei inci­den­ței cumu­la­te a cazu­ri­lor COVID-19 pes­te indi­ce­le de 1.5/1.000 de locu­i­tori (în cazul loca­li­tă­ți­lor Lima­nu și Fân­tâ­ne­le).

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 30.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply