Sanatoriul Balnear Mangalia va avea piscină exterioară

0
876

Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia va avea pis­ci­nă exterioară.

În aceas­tă peri­oa­dă, Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia (SBRM) urmea­ză să pri­meas­că de la Minis­te­rul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei, avi­zul pen­tru pro­iec­tul de rea­bi­li­ta­re, con­so­li­da­re, moder­ni­za­re și extin­de­re, cu fon­duri guver­na­men­ta­le, neram­bu­r­sa­bi­le, prin CNI. În urma pri­mi­rii aces­tui aviz, docu­men­ta­ția va fi apro­ba­tă de o comi­sie inter­mi­nis­te­ria­lă, iar ulte­ri­or Guver­nul va emi­te o Hotă­râre pen­tru imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui de către CNI. Urmă­to­rul pas pen­tru rea­li­za­rea inves­ti­ți­ei va fi lici­ta­ția pen­tru dema­ra­rea lucră­ri­lor în teren. 

Pro­iec­tul pre­ve­de moder­ni­za­rea bazei de tra­ta­ment, recom­par­ti­men­ta­rea spa­ți­i­lor de caza­re în cor­pul exis­tent și con­struc­ția unui nou corp de clă­di­re, dea­su­pra blo­cu­lui ali­men­tar. Alte dotări din cadrul pro­iec­tu­lui se refe­ră la achi­zi­țio­na­rea de uti­la­je și apa­ra­tu­ră de ulti­mă gene­ra­ție, pre­cum și ame­na­ja­rea spa­ți­i­lor exte­ri­oa­re, par­cări și pis­ci­nă exterioară.

Este cel mai amplu pro­iect de moder­ni­za­re, de la înfi­in­ța­rea Sana­to­ri­u­lui. Pe par­cur­sul eta­pe­lor pro­ce­du­ra­le, am avut spri­ji­nul total al admi­nis­tra­ți­ei loca­le, res­pec­tiv al pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an. Ală­tu­ri de alte lucrări de moder­ni­za­re a ora­șu­lui și sta­țiu­ni­lor, cu fon­duri UE, acest pro­iect al SBRM com­ple­tea­ză inves­ti­ți­i­le publi­ce din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, pen­tru a atra­ge mai mulți turiști în sudul lito­ra­lu­lui”, a decla­rat mana­ge­rul SBRM, Bogdan Maganu.


Man­ga­lia News, 16.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply