RoRec colectează deşeurile electrice, timp de o lună de zile, la Mangalia

0
433

În Man­ga­lia va avea loc o cam­pa­nie de colec­ta­re a aces­tor deșe­uri în peri­oa­da 28 sep­tem­brie — 26 octom­brie 2020.

Ast­fel, deșe­u­ri­le gre­le și volu­mi­noa­se vor fi pre­lu­a­te de la domi­ci­liu sau sediu de fir­mă pe baza comen­zi­lor tele­fo­ni­ce la Tel­Ver­de 0800/444.800, un ser­vi­ciu gra­tu­it, ape­la­bil de luni până sâm­bă­tă, între ore­le 9 — 17.

În data de 26 octom­brie, la Sedi­ul Poli­ți­ei Loca­le Man­ga­lia, înce­pând cu ora 13.00, va avea loc o tom­bo­lă pen­tru toți depo­nen­ții din cam­pa­nie.

Pen­tru deșe­u­ri­le elec­tri­ce pre­da­te, depo­nen­ții pot câști­ga prin tra­ge­re la sorți unul din­tre pre­mi­i­le ofe­ri­te cu oca­zia aces­tei acțiuni de colec­ta­re. Pre­mi­i­le sunt: 3 x blen­der, 3 x cafe­ti­e­ră, 1 x cup­tor cu micro­un­de digi­tal, 2 x aspi­ra­tor bagless.


Man­ga­lia News, 30.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply