Regulile de predare online: Profesorii pun note fără să mai ceară acordul părinților / Elevii primesc absențe, dacă nu participă la orele online / Este interzisă înregistrarea cursurilor / Părinții pot participa la ore, dacă elevii sunt minori

0
132

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a emis un nou ordin de minis­tru cu regu­li­le pen­tru pre­da­rea onli­ne, este vor­ba des­pre Ordi­nul 5.545/2020, docu­ment sem­nat pe 10 sep­tem­brie și publi­cat pe 11 sep­tem­brie în Moni­to­rul Ofi­ci­al. Regu­li­le se adre­sea­ză tutu­ror pro­fe­so­ri­lor, ele­vi­lor și părin­ți­lor, dar și direc­to­ri­lor de școli și gră­di­ni­țe și inspec­to­ra­te­lor șco­la­re. Cur­su­ri­le încep luni, pe 14 sep­tem­brie.

Cine sunt par­ti­ci­pan­ții la ore­le onli­ne și ce obli­ga­ții au

Par­ti­ci­pan­ții sunt pro­fe­so­rii, ele­vii, dar și părin­ții lor, dacă ele­vii sunt minori. “Prin par­ti­ci­pant la acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te prin inter­me­di­ul teh­no­lo­gi­ei și al inter­ne­tu­lui se înțe­le­ge: cadrul didac­tic, pre­ș­co­la­rul, ele­vul, părin­te­le, tuto­re­le legal insti­tu­it sau sus­ți­nă­to­rul legal al ele­vu­lui minor sau un mem­bru al fami­li­ei în grija/supravegherea căru­ia este încre­din­țat ele­vul minor”, se ara­tă în docu­ment.

Par­ti­ci­pan­ții la acti­vi­tă­ți­le de învă­ța­re des­fă­șu­ra­te prin inter­me­di­ul teh­no­lo­gi­ei și al inter­ne­tu­lui au urmă­toa­re­le obli­ga­ții:

  • a) răs­pund pen­tru toa­te mesa­je­le, vide­o­cli­pu­ri­le, fiși­e­re­le expe­di­a­te sau pen­tru ori­ce alte mate­ri­a­le pre­lu­cra­te prin uti­li­za­rea aplicației/platformei edu­ca­țio­na­le infor­ma­ti­ce;
  • b) de a uti­li­za aplicația/platforma edu­ca­țio­na­lă infor­ma­ti­că doar în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le;
  • c) de a nu înre­gis­tra, dise­mi­na, folo­si infor­ma­ții, care con­țin date cu carac­ter per­so­nal, în alt mod care exce­de sco­pu­lui pre­lu­cră­rii aces­tor date.

Unul din­tre prin­ci­pi­i­le “care guver­nea­ză pro­ce­sul didac­tic prin acti­vi­tăți-suport pen­tru învă­ța­rea prin inter­me­di­ul teh­no­lo­gi­ei și al inter­ne­tu­lui” este cel care pre­ve­de “par­ti­ci­pa­rea și res­pon­sa­bi­li­ta­tea părin­ți­lor”. Spre deo­se­bi­re de “instruc­țiu­nea” care a regle­men­tat în pri­mă­va­ră pre­da­rea onli­ne, în aceas­tă meto­do­lo­gie nu exis­tă obli­ga­ti­vi­ta­tea pen­tru părinți de a asi­gu­ra ele­vi­lor instru­men­te­le pen­tru par­ti­ci­pa­rea la ore­le onli­ne, for­mu­la­rea folo­si­tă acum fiind “asi­gu­ră par­ti­ci­pa­rea copi­i­lor”.

Pen­tru pri­ma dată într-un docu­ment ofi­ci­al, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei pre­ve­de ca teme­le date ele­vi­lor să fie cre­a­ti­ve și să nu obo­seas­că ele­vul sau să îi con­su­me prea mult timp

În ela­bo­ra­rea sar­ci­ni­lor de lucru tre­bu­ie să se urmă­reas­că res­pec­ta­rea par­ti­cu­la­ri­tă­ți­lor de vâr­stă ale ele­vi­lor în ceea ce pri­veș­te resur­sa de timp, nive­lul de înțe­le­ge­re al aces­to­ra și gra­dul de difi­cul­ta­te a ite­mi­lor.

Sar­ci­ni­le de lucru tre­bu­ie să fie cre­a­ti­ve, să nu con­du­că la pier­de­rea inte­re­su­lui ele­vi­lor față de învă­ța­re, la obo­sea­lă fizi­că și emo­țio­na­lă, la redu­ce­rea tim­pu­lui des­ti­nat unor acti­vi­tăți recre­a­ti­ve, fami­li­a­le sau comu­ni­ta­re, inclu­siv a tim­pu­lui des­ti­nat som­nu­lui, ali­men­ta­ți­ei etc”, se ara­tă în meto­do­lo­gie.

Pro­fe­so­rii nu mai tre­bu­ie să pună note cu acor­dul părin­ți­lor

Citiți arti­co­lul inte­gral aici: https://bit.ly/3kiCD2l


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply