Prin grija Primăriei, la Limanu, cursurile încep în siguranță! Cadrele didactice, copiii și părinții acestora vor fi testați GRATUIT, înainte de începerea anului școlar

0
765

Se apro­pie des­chi­de­rea nou­lui an șco­lar, iar sănă­ta­tea cadre­lor didac­ti­ce, a copi­i­lor dar și părin­ți­lor este esen­ți­a­lă. “Con­ști­en­ti­zea­ză și tes­tea­ză-te! Pen­tru tine! Pen­tru ei!” – este cam­pa­nia dema­ra­tă și sus­ți­nu­tă de Pri­mă­ria Lima­nu, în par­te­ne­ri­at cu o cli­ni­că pri­va­tă, cu sco­pul de a iden­ti­fi­ca per­soa­ne­le expu­se viru­su­lui SARS-COV 2.

Ast­fel, cadre­le didac­ti­ce, copi­ii și părin­ții aces­to­ra vor fi tes­tați gra­tu­it, îna­in­te de înce­pe­rea anu­lui școlar.

Va fi un an șco­lar ati­pic, dar îmi doresc ca cei mici să fie pro­te­jați și în sigu­ran­ță. Am cău­tat solu­ții pen­tru ca via­ța în comu­ni­ta­tea noas­tră să se deru­le­ze cât mai nor­mal posi­bil în aceas­tă peri­oa­dă atât de ten­sio­na­tă și difi­ci­lă. Este pre­fe­ra­bil să acțio­năm din timp și să luăm rapid ori­ce masu­ră se impu­ne, decât să fim puși în fața unei rea­li­tăți cri­ti­ce, difi­cil de ges­tio­nat. Ne con­frun­tăm cu o pro­ble­mă extrem de seri­oa­să, care soli­ci­tă un maxi­mum de res­pon­sa­bi­li­ta­te din par­tea noas­tră. Este cru­ci­al să tes­tăm, să pre­ve­nim și să ne pro­te­jăm comu­ni­ta­tea”, decla­ră Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Limanu.

Tes­te­le se vor face Joi, 10 sep­tem­brie 2020, la Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 1 din Lima­nu și Vineri, 11 sep­tem­brie 2020, la Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 2, din 2 Mai, în inter­va­lul orar 09.00 – 15.00. Înscri­e­ri­le pen­tru tes­te se vor face per­so­nal, la cabi­ne­te­le medi­ca­le șco­la­re din Lima­nu și 2 Mai.

Toa­te pro­ce­du­ri­le medi­ca­le vor fi res­pec­ta­te și se vor des­fă­șu­ra în mod pro­fe­si­o­nist. Pro­ce­du­ri­le nu sunt dure­roa­se, iar rezul­ta­te­le vor fi con­fi­den­ți­a­le. Doar în cazul în care vor exis­ta cazuri acti­ve con­fir­ma­te, vom res­pec­ta pro­ce­du­ri­le lega­le și vom anun­ța DSP Con­stan­ța. Luăm toa­te măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru ca via­ța în comu­ni­ta­tea noas­tră să se deru­le­ze nor­mal, iar copi­ii noș­tri să își tră­i­as­că copi­lă­ria în cel mai fru­mos fel posi­bil”, mai spu­ne Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Limanu.

Rezul­ta­te­le tes­te­lor vor putea fi obți­nu­te on-line, într-un inter­val de 24–72 de ore de la recol­ta­rea ana­li­ze­lor, pe baza unui cod unic, pri­mit de fie­ca­re per­soa­nă în momen­tul testării.


Man­ga­lia News, 08.09.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply