Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a semnat contractele de finanțare pentru încă trei proiecte cu bani europeni

0
318

Pri­mă­ria Man­ga­lia a trans­mis acest Comu­ni­cat de pre­să:

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a sem­nat, vineri, în pre­zen­ța vice­pre­mi­e­ru­lui Ralu­ca Tur­can și a minis­tru­lui Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, Mar­cel Boloș, con­trac­te­le de finan­ța­re UE pen­tru încă trei pro­iec­te de moder­ni­za­re a infras­truc­tu­rii din oraș și sta­țiuni. La con­fe­rin­ța de pre­să orga­ni­za­tă în sta­țiu­nea Nept­un, au mai par­ti­ci­pat depu­ta­tul PNL, Bogdan Huțu­că, direc­to­rul gene­ral al Agenţi­ei pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă — Sud Est (ADR-SE), Lumi­ni­ța Miha­i­lov, pre­cum și pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Geor­ge Nicu­les­cu.

Cele trei pro­iec­te, în valoa­re tota­lă de pes­te de 9 mili­oa­ne de euro, se refe­ră la con­stru­cţia unei baze spor­ti­ve moder­ne, con­struc­ția de locu­in­țe soci­a­le, dar și rea­bi­li­ta­rea Gră­di­nii de Vară ”Farul”, din loca­li­ta­te.

Noul com­plex spor­tiv, la stan­dar­de euro­pe­ne, va fi ridi­cat pe locul fos­tei baze spor­ti­ve “Pes­că­ruş”, din Man­ga­lia. Aces­ta va avea două bazi­ne de înot — unul semi-olim­pic și unul pen­tru per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți, dar și un teren de sport mul­ti­func­țio­nal.

Ce de-al doi­lea pro­iect cu bani euro­peni este des­ti­nat con­stru­cţi­ei de locu­inţe soci­a­le, pe locul fos­te­lor clă­diri insa­lu­bre de la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case al ora­șu­lui, demo­la­te de auto­ri­tă­ți­le loca­le. Aici, se lucrea­ză deja la ame­na­ja­rea unui cen­tru pen­tru copi­ii cu diza­bi­li­tă­ţi.

Cel de-al tre­i­lea pro­iect vizea­ză moder­ni­za­rea Gră­di­nii de Vară “Farul” şi asfal­ta­rea stră­zi­lor Roze­lor, Şos. Con­stanţei, Şte­fan cel Mare, pre­cum şi B‑dul 1 Decem­brie.

Refe­ri­tor la absorb­ția fon­du­ri­lor euro­pe­ne de către Pri­mă­ria Man­ga­lia, vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can a afir­mat că cele trei pro­iec­te, dar și cele pes­te 50 de mili­oa­ne de euro atra­se de Pri­mă­ria Man­ga­lia, în ulti­mii 8 ani, con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea ora­șu­lui și creș­te­rea cali­tă­ții vie­ții locu­i­to­ri­lor.

”Este o bucu­rie și o oport­u­ni­ta­te ca pri­ma­rul Radu Cris­ti­an să-și con­ti­nue man­da­tul la Man­ga­lia. Vor­besc de oport­u­ni­tăți valo­ri­fi­ca­te, care înseam­nă folo­si­rea bani­lor euro­peni. La Man­ga­lia, avem un pri­mar cam­pi­on în atra­ge­rea fon­du­ri­lor euro­pe­ne, dova­dă fiind și cele trei con­trac­te sem­na­te astăzi”, a decla­rat vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can.

La rân­dul său, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a sub­li­ni­at că în ulti­mii 8 ani, Pri­mă­ria Man­ga­lia a reu­șit să atra­gă pes­te 50 de mili­oa­ne de euro, în moder­ni­za­rea ora­șu­lui și sta­țiu­ni­lor. ”Numai în ulti­mii patru ani, am reu­șit să sem­năm 11 pro­iec­te euro­pe­ne. Avem 6 pro­iec­te în exe­cu­ție, alte două în imple­men­ta­re, pre­cum și cele trei pro­iec­te sem­na­te astăzi, cu care vom intra în teren, în cur­sul anu­lui vii­tor. Pe urmă­toa­rea axă de finan­ța­re, avem pro­iec­te pen­tru rea­bi­li­ta­rea sta­țiu­ni­lor Venus, Jupi­ter, Cap-Auro­ra și Olimp. Avem inves­ti­tori care vor să vină în sta­țiu­ni­le noas­tre pen­tru că exis­tă mul­te spa­ții verzi și ne pre­o­cu­păm să le pro­te­jăm”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Minis­trul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, Mar­cel Boloș, a decla­rat că popu­la­ția tre­bu­ie să aibă încre­de­re în admi­nis­tra­ți­i­le loca­le, care mun­cesc să atra­gă bani euro­peni, așa cum este cazul Man­ga­li­ei. ”Se poa­te vedea, din cifre, cum a reu­șit Pri­mă­ria Man­ga­lia să atra­gă fon­duri pes­te Con­stan­ța. Muni­ci­pi­ul Con­stan­ța a avut o sumă pre­de­fi­ni­tă de 40–50 mili­oa­ne de euro, în schimb Man­ga­lia a tre­bu­it să se lup­te și a câști­gat o sumă chiar mai mare”, a decla­rat minis­trul.

Con­form decla­ra­ți­i­lor direc­to­ru­lui ADRSE, Lumi­ni­ța Miha­i­lov, absorb­ția fon­du­ri­lor euro­pe­ne este bene­fi­că pen­tru cei care fac per­for­man­ță. ”Sun­teți una din­tre admi­nis­tra­ți­i­le super-per­for­man­te în atra­ge­rea bani­lor euro­peni”, a pre­ci­zat repre­zen­tan­tul ADRSE.


Man­ga­lia News, 07.09.2020. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply